HOTĂRÂREA nr. 1036 13 decembrie 2014

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 1036
13 decembrie 2014
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei
de avocat și art. 110 alin. (3) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în
continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaţilor din 15-16 iunie 2012;
având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administraţie al C.A.A.,
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare
U.N.B.R.), întrunit în şedinţa din 13 decembrie 2014, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2015 cuantumul ajutorului lunar pentru
creşterea copilului prevăzut de art. 110 din Statutul C.A.A. și de art. 4 din Hotărârea
Consiliului UNBR nr. 554/15.12.2012 privind cuantumul și modul de calcul al unor
indemnizaţii şi ajutoare de asigurări sociale prevăzute de Statutul CAA este de 700 de
lei, pentru fiecare copil.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru
publicarea sa pe website-ul www.caav.ro şi pentru comunicarea sa la barouri şi la
filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoştinţă avocaţilor cu drept de exercitare a
profesiei şi membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de
avocat în exerciţiul profesiei.
Art. 3 – Consiliul de Administraţie C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri
pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
C O N S I L I U L U. N. B. R.