Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

 • Acasă
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

CAPITOLUL I

-DISPOZIȚII GENERALE-

Art.1. Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – art.1.

 • Sistemul de asigurări sociale ale avocaților funcționează din anul 1907, fiind pentru

prima dată reglementat prin Legea pentru organizarea corpului de advocați din 12 martie 1907.

 • Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este un sistem unic, propriu și obligatoriu,

în condițiile legii.

 • Sistemul asigură drepturile la pensia obligatorie și la alte asigurări sociale ale avocaților, aferente perioadei de profesare a avocaturii, în aplicarea articolului 47 din Constituția Românei și a legii care reglementează sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
 • Toți avocații din România sunt obligați să contribuie la sistemul propriu de pensii și

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

 • Avocații din Uniunea Europeană (denumită în continuare U.E.) cu drept de exercitare a profesiei în România sunt scutiți de la obligația prevăzută de alineatul precedent în condițiile prezentării documentelor specifice stabilite de aquis-ul comunitar eliberate de autoritățile competente ale celorlalte state U.E.
 • Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților din România funcționează în cadrul U.N.B.R.

Art.2. Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Norme de reglementare. Legea nr.72/2016 – art.1.

 • Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este reglementat prin norme specifice, dedicate doar acestui sistem și prin alte norme general aplicabile.
 • Normele de reglementare specifice sunt cuprinse în următoarele acte normative:
  • Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
  • Statutul C.A.A.;
  • Regulamentul C.A.A., care va însuma toate Regulamentele tematice care vor fi aprobate în baza Legii nr.72/2016;
  • Normele de aplicare care vor fi aprobate conform art.138 din Legea nr.72/2016;
  • Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
  • Statutul profesiei de avocat.
 • Alte norme legale general aplicabile sunt:
  • Constituția României – art.47 – „Nivelul de Trai”;
  • Codul fiscal art.141 – „Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale”, lit.b) și

art.150 – „Excepții specifice privind veniturile din activități independente”.

Art.3. Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Autoritățile. Legea nr.72/2016 – art.1.

 • Autoritățile sistemului de asigurări sociale ale avocaților din România sunt: C.A.A. și

filialele.

 • Autoritățile sistemului de asigurări sociale ale avocaților din România funcționează în

cadrul U.N.B.R.

 • Supravegherea C.A.A este de competența Congresului Avocaților din România, Consiliului U.N.B.R.

Art.4. Sistemul C.A.A. Termeni și expresii. Legea nr.72/2016 – art.3.

 • Dispozițiile art.3 lit.f) din Legea nr.72/2016 care reglementează semnificația noțiunii de filiale trebuie coroborate cu dispozițiile de la art.107 alin.(2) și (4) din aceeași lege și cu dispozițiile art. 57 din prezentul Statut.
 • Dispozițiile art.3 lit.q) din Legea nr.72/2016 care reglementează semnificația sintagmei „stagiul complet de cotizare” trebuie coroborate cu dispozițiile art.31 alin.(1) și (2) din aceeași lege.

Art.5. Sistemul C.A.A. Administrare. Legea nr.72/2016 – art.4.

Dispozițiile art.4 din Legea nr.72/2016 care se referă la „administrarea sistemului” trebuie coroborate cu dispozițiile art.106-114 din Legea nr.72/2016 și dispozițiile art.45-87 din prezentul Statut.

Art.6. Sistemul C.A.A. Drepturi și obligații. Evidențe. Legea nr.72/2016 – art.8.

Evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la care se referă art.8 din Legea nr.72/2016 se va ține atât în format scris cât și în format electronic, conform hotărârii Consiliului

U.N.B.R. privind reglementarea tipurilor de evidențe și a operațiunilor tehnice, care va fi

adoptată pe baza propunerilor Consiliului C.A.A.

CAPITOLUL II

-BUGETUL SISTEMULUI DE PENSII

ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE AVOCAŢILOR-

Art.7. Buget. Venituri. Legea nr.72/2016 – art.11 lit.f).

Prin sintagma „alte venituri”, care se regăsește la art.11 lit.f) din Legea nr.72/2016, se

înțelege orice alt venit, de orice natură, obținut și înregistrat în contabilitate în condițiile legii.

Art.8. Buget. Cheltuieli. Legea nr.72/2016 – art.12 lit.d).

 • Sintagma „alte cheltuieli”, care se regăsește la art.12 lit.d) din Legea nr.72/2016, are

semnificația prevăzută în prezentul articol din Statutul C.A.A.

 • C.A.A. poate efectua și alte cheltuieli care nu se regăsesc în art.12 alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.72/2016, cu aprobarea Consiliului U.N.B.R.
 • Filialele sistemului care realizează excedent la Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale vor putea derula unele programe proprii din domeniul asistenței și asigurărilor sociale, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
  • Programele să fie avizate de consiliul baroului pe lângă care este organizată filiala și aprobate de către Consiliul de administrație al C.A.A. și Consiliul U.N.B.R.;
  • Bugetul anual al programelor să nu depășească 30% din diferența dintre veniturile Fondului de asigurări sociale și toate cheltuielile aferente acestui fond mai puțin cele generate de programele proprii, susținute pe baza art.12 lit.d) din Legea nr.72/2016.

Art.9. Buget. Fondul de rezervă. Legea nr.72/2016 – art.13.

 • Pentru fiecare filială în parte, cuantumul sumei vărsate lunar conform art.13 alin.(1) din Legea nr.72/2016 nu poate fi mai mare decât diferența între veniturile totale ale filialei din perioada de calcul și cheltuielile totale din aceeași perioadă.
 • Fondul de rezervă are utilitatea prevăzută de art.13 alin.(2) din Legea nr.72/2016. Din Fondul de rezervă se suportă și diferențele de cheltuieli cu pensiile și alte drepturi de asigurări sociale neacoperite de veniturile din contribuții la filialele și sucursalele C.A.A.

Art.10. Buget. Fondul de rezervă. Gestionare și aprobări. Legea nr.72/2016 – art.14.

 • Obligațiile filialelor de vărsare a contribuțiilor pentru Fondul de rezervă prevăzute la art.14 alin.(2) din Legea nr.72/2016 vor fi regularizate anual în funcție de veniturile efectiv realizate.
 • În situația în care, în urma regularizării, se constată că veniturile totale anuale ale filialei au fost mai mici decât cheltuielile totale ale acesteia, majorările de întârziere datorate conform art.14 alin.(3) din Legea nr.72/2016 se anulează proporțional.

Art.11. Buget. Excedent. Legea nr.72/2016 – art.16.

 • Excedentul anual la nivel central poate fi utilizat potrivit destinației propuse de C.A.A. și aprobată de Consiliul U.N.B.R.
 • Excedentul anual la nivelul filialei poate fi utilizat potrivit destinației propuse de aceasta, cu avizul consiliului baroului pe lângă care funcționează filiala și aprobate de Consiliului U.N.B.R., la propunerea Consiliului de administrație al C.A.A.

Art.12. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Alimentare. Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).

 • Avocatul achită prin plată unică contribuțiile lunare obligatorii la cele două fonduri ale sistemului, respectiv Fondul de pensii și Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale.
 • Nivelul contribuțiilor pentru fiecare fond, respectiv procentele de distribuție între fonduri, se stabilesc prin decizie de către Consiliul U.N.B.R., la propunerea Consiliului de administrație al C.A.A.

Art.13. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Fondul de pensii. Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).

 • Fondul de pensii a fost constituit prin Decizia U.N.B.R. nr.556/15 decembrie 2012.
 • Fondul de pensii cuprinde:
  • 85% din disponibilul existent la nivelul filialelor la data constituirii fondului;
  • cota la care se referă art.12 alin.(2) din prezentul Statut din contribuțiile lunare

obligatorii achitate de avocați începând cu 1 ianuarie 2013;

 • dobânzile aferente disponibilului din acest fond.
 • Din Fondul de pensii se suportă următoarele cheltuieli:
  • cheltuielile cu pensiile, indemnizația de urmaș, ajutorul acordat pe o perioadă de 6 luni soțului supraviețuitor și indemnizațiile de însoțitor;
  • contribuția la Fondul de rezervă prevăzut de art.13 alin.(1) din Legea nr.72/2016;
  • contribuția la fondul destinat funcționării C.A.A. prevăzut de art.15 din Legea

nr.72/2016;

 • cheltuieli aferente pensiilor cum ar fi taxele poștale, comisioanele bancare etc.

Art.14. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale. Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).

 • Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale a fost constituit prin Decizia

U.N.B.R. nr.556/15 decembrie 2012.

 • Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale cuprinde:
  • 15% din disponibilul existent la nivelul filialelor la data constituirii fondului;
  • cota la care se referă art.12 alin.(2) din prezentul Statut din contribuțiile lunare

obligatorii achitate de avocați începând cu 1 ianuarie 2013;

 • veniturile din dobânzile bancare aferente Fondului destinat altor drepturi de

asigurări sociale;

 • majorări de întârziere încasate de filiale;
  • alte venituri obținute din activitatea filialelor conform Legii nr.72/2016 și

prezentului Statut.

 • Din Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale se suportă următoarele

cheltuieli:

 1. cheltuielile cu indemnizațiile de maternitate, indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, ajutoare pentru creșterea copilului, ajutoare de deces;
  1. cheltuieli de funcționare ale filialei;
  1. orice alte cheltuieli prevăzute de prezentul Statut care nu sunt suportate din Fondul de pensii.

Art.15. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Prevederi comune. Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).

 • Este interzisă utilizarea fondurilor specializate pentru alte cheltuieli decât cele prevăzute pentru fiecare fond în parte.
 • (2)   Gestionarea veniturilor și cheltuielilor aferente fiecărui fond se realizează separat, în

conturi distincte.

 • Eventualele venituri viitoare, care vor fi realizate ca urmare a valorificării bunurilor filialei sau încasării debitelor restante, se vor defalca conform raportului 85% – Fondul de pensii și 15% – Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale sau a procentelor care se vor stabili prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
 • În aplicarea principiului specializării fondurilor sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, C.A.A. elaborează norme contabile privind reflectarea în contabilitate a fondurilor specializate.

CAPITOLUL III

-CONTRIBUŢIILE LA FONDURILE SISTEMULUI DE PENSII

ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE AVOCAŢILOR-

Art.16. Contribuții. Analiza situației restanțierilor. Legea nr.72/2016 – Capitolul III.

 • În legătură cu contribuțiile la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, reglementate de Capitolului III din Legea nr.72/2016, consiliile barourilor au obligația să analizeze cel puțin trimestrial situația restanțierilor la plata contribuției și să dispună măsurile legale care se impun.
  • Rezultatele acțiunilor prevăzute la alin.(1) vor fi comunicate de către filiale la C.A.A.

care, la rândul ei, va informa trimestrial Consiliul U.N.B.R.

Art.17. Contribuții. Dispoziții generale. Dreptul la regularizare. Legea nr.72/2016 – art.19 alin.(2).

 • Anual, după caz, contribuțiile la fondurile sistemului se pot regulariza în funcție de veniturile brute anuale efectiv realizate din onorarii de avocatul cu drept de exercitare a profesiei.
 • În vederea regularizării contribuțiilor la fondurile sistemului, avocații vor depune la filială sau sucursală o declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior, însoțită, la cerere, de documente contabile justificative.
 • Procedura de regularizare va fi stabilită prin regulament tematic, aprobat prin

hotărârea Consiliului U.N.B.R.

Art. 18. Contribuții. Contribuția individuală. Legea nr.72/2016 – art.20.

 • Contribuțiile lunare obligatorii la care se referă art.20 alin.(1) din Legea nr.72/2016 se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu.
 • Avocatul care nu a achitat contribuția maximă la care se referă art.20 alin.(2) din Legea nr.72/2016 este obligat să depună la filială, în fiecare an, copia declarației privind veniturile anuale realizate precum și copia deciziei definitive de impunere în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.

Art.19. Contribuții. Declarația individuală. Legea nr.72/2016 – art.21 alin.(1).

 • Prin sintagma „Veniturile realizate din onorarii” prevăzută la art.21 alin.(1) din Legea nr.72/2016 se înțeleg „Veniturile efectiv încasate în luna pentru care se face plata contribuției din care se deduc, după caz, TVA-ul și onorariile retrocedate”.
 • În situația în care avocatul a eliberat factură (chitanță) unică, atât pentru onorariu cât și pentru cheltuielile efectuate în numele clientului, pentru determinarea venitului efectiv încasat în luna pentru care se face plata contribuției se vor deduce și aceste cheltuieli.

Art.20. Arhivarea declarațiilor. Legea nr.72/2016 – art.21 alin.(3).

 • Filialele, sucursalele și C.A.A pot arhiva declarațiile prevăzute de art.21 alin.(3) din Legea nr.72/2016 și art.17 alin.(2) din prezentul Statut în format electronic, prin mijloace specifice, după modelul informatic centralizat.
 • Prin arhivarea electronică a documentelor se înțelege procesul de conversie a documentelor în format electronic, indexarea și asocierea de metadate.
 • Filialele sunt obligate să păstreze în arhiva electronică declarațiile pe care le instrumentează în formă electronică cu titlu permanent, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării sau sustragerii.
 • Filialele au obligația să adopte măsuri de securitate împotriva falsificării declarațiilor în formă electronică și să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare și arhivare a acestora.
 • Filialele au obligația creării unei arhive electronice de recuperare, care să cuprindă toate documentele arhivate, metadatele și informațiile de audit asociate, care să fie actualizată periodic, conform unei planificări prestabilite, cel puțin o dată pe an.
 • Filialele și C.A.A. au obligația să mențină programe informatice pentru transpunerea oricărui document arhivat, din formatul în care a fost arhivat, într-un format care să permită redarea, vizualizarea, reproducerea și stocarea documentului respectiv.
 • C.A.A. întocmește normele privind arhivarea aplicabile în sistemul C.A.A.

Art.21. Contribuții. Alte prevederi. Restituiri. Legea nr.72/2016 – art.26 alin.(4).

 • În situația plăților anticipate de contribuții, dacă intervine decesul asiguratului, fac obiectul restituirii la cerere, conform art.26 alin.(4) din Legea nr.72/2016, sumele plătite în plus aferente contribuțiilor unor perioade de timp ulterioare datei decesului.
 • Restituirea sumelor prevăzute la art.26 alin.(4) din Legea nr.72/2016 se face după verificarea situației generale la zi a contribuabilului și compensarea obligațiilor restante neachitate.

Art.22. Contribuții. Alte prevederi. Prescripțiile și termenele de prescripție. Legea nr.72/2016

– art.26 alin.(6).

 • Drepturile autorităților din cadrul sistemului C.A.A., în legătură cu contribuțiile individuale ale asiguraților sunt:
  • dreptul de a stabili creanțele contributive individuale ale asiguraților;
  • dreptul de a cere executarea silită.

Creanțele contributive individuale

 • Dreptul de a stabili creanțele contributive individuale ale asiguraților din cadrul sistemului C.A.A. aparține C.A.A. sau filialei care are obligația de a încasa contribuțiile de la contribuabilii săi.
 • Creanțele contributive individuale se stabilesc prin:
  • declarațiile privind veniturile brute lunare individuale;
  • deciziile de impunere, sub rezerva verificării ulterioare;
  • deciziile de impunere emise în urma operațiunilor de control a obligațiilor

contributive.

 • Termenul de prescripție prevăzut de art.26 din Legea nr.72/2016, în cazul dreptului de a stabili creanțe contributive individuale, începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația contributivă, dacă legea nu dispune altfel.
 • Dreptul de a stabili creanțe contributive se prescrie în termen de 10 ani în cazul în

care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

 • Termenul prevăzut la alin.(5) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie

infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Executarea silită

 • Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor contributive restante aparține C.A.A.

sau filialei care a emis titlul executoriu.

 • Titlurile executorii sunt:
 1. a)        angajamentul de plată semnat de contribuabil și aprobat de C.A.A. sau filiala care

are obligația de a încasa contribuțiile de la contribuabilii săi;

 • deciziile de impunere emise în urma operațiunilor de control a obligațiilor

contributive.

 • Dreptul de a se cere executarea silită a creanțelor contributive se prescrie în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost stabilită creanța contributivă.

CAPITOLUL IV

-PENSII-

Art.23. Pensia pentru limită de vârstă. Stagii asimilate. Dovezi. Legea nr.72/2016 – art.33 alin.(1).

 • În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituții de învățământ universitar juridic, dovada absolvirii cursurilor de zi și a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoțită de foaia matricolă sau adeverință din care să rezulte forma de învățământ, durata normală și perioada studiilor.
 • Diploma și foaia matricolă vor fi depuse în copie legalizată sau în copie cu certificarea conformității cu originalul, făcută de către funcționarul competent. Adeverința prevăzută la alin.(1) va fi depusă în original.
 • În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituții de învățământ

universitar juridic în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse și legalizate.

 • În situația persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obținerii documentelor care atestă forma de învățământ și durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declarației notariale pe propria răspundere.

Art. 24. Pensia pentru retragere definitivă din profesie. Dispoziții generale. Ajustări periodice. Legea nr.72/2016 – art. 35 alin.(5) și (6).

 • Avocații care se regăsesc în situațiile prevăzute de art.35 alin. (5) și (6) din Legea nr.72/2016 vor putea beneficia de ajustări periodice, după trecerea a cel puțin 15 ani de la data deciziei de pensionare pentru limită de vârstă.
 • Cererea de ajustare se va putea formula anual, iar ajustarea se acordă pentru viitor începând cu luna solicitării.

Art.25. Pensia pentru retragere definitivă din profesie. Alte dispoziții. Perioadă necontributivă. Legea nr.72/2016 – art.36 alin.(2).

 • Cererea de recalculare la care se referă art.36 alin.(2) din Legea nr.72/2016 poate avea ca obiect doar perioadele de stagiu care nu au fost deja valorificate în alte sisteme de pensii obligatorii.
 • Pensia de retragere definitivă din profesie recalculată în conformitate cu art.36 alin.(2) din Legea nr.72/2016 se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată cererea însoțită de documentele justificative necesare.

Art.26. Pensia de invaliditate. Trecerea la pensia pentru limită de vârstă. Legea nr.72/2016 – art.49 alin(1).

 • Decizia de pensie pentru limită de vârstă în înțelesul art.49 din Legea nr.72/2016 se emite la cererea asiguratului.
 • În situația persoanelor care nu îndeplinesc condiția de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face păstrându-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.

Art.27. Pensii. Stabilire. Dispoziții generale. Venit aferent contribuției plătite. Legea nr.72/2016 – art.64 alin.(8).

Venitul aferent contribuției plătite conform art.64 alin.(8) din Legea nr.72/2016 se

calculează fără rotunjire prin eliminarea zecimalelor.

Art.28. Pensii. Stabilire. Stagii în sisteme diferite. Legea nr.72/2016 – art.65 alin.(3).

Stagiul de cotizare realizat în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților avut în vedere de art.65 alin.(3) din Legea nr.72/2016 include și stagiul asimilat pentru care asiguratul a optat în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Art.29. Pensii. Contribuția. Punctajul anual. Majorare. Legea nr.72/2016 – art.68 alin.(2).

 • Calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie pentru avocații beneficiari ai unei pensii de limită de vârstă în cadrul sistemului C.A.A. se face prin adăugarea punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă din sistemul de pensii al C.A.A. la punctajul mediu anual aferent pensiei în plată.
 • Ca excepție de la regula prevăzută de alin.(1), asigurații care s-au pensionat pentru limită de vârstă în sistemul de asigurări sociale ale avocaților anterior datei de 28 mai 2001, calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie se va face, pe bază de opțiune, prin adăugare sau recalculare.
 • Modul de calcul prin „adăugare” se face conform prevederilor alin.(1). Modul de

calcul prin „recalculare” se face conform art.64 din Legea nr.72/2016.

 • Pentru beneficiarii unei pensii de retragere definitivă din profesie, determinată conform metodei de calcul prin ”adăugare”, punctajul mediu anual se supune plafonării prevăzute de art.64 alin.(7) din Legea nr.72/2016.

Art.30. Pensii. Stabilire. Procedură. Persoana îndreptățită. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(1).

Se consideră persoană îndreptățită să solicite pensia de urmaș în sensul art.70 alin.(1)

din Legea nr.72/2016 și persoana căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor.

Art.31. Pensii. Stabilire. Procedură. Cererea și actele anexe. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).

 • Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care asiguratul a activat.
 • Persoanele care au avut calitatea de avocat, dar care au desfășurat ultima activitate în alt domeniu, vor putea solicita pensie din sistemul de asigurări sociale ale avocaților doar pe baza prezentării deciziei de pensionare din sistemul de pensii obligatoriu aferent ultimei activități.
 • În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se acordă și se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat cu actele necesare stabilirii dreptului de pensie.
 • Asigurații care îndeplinesc condițiile legale privind înscrierea la pensie în sistemul

C.A.A. vor înregistra la filiala sau sucursala competentă cererea de pensionare însoțită de actele doveditoare corespunzătoare categoriei de pensie solicitate.

 • Conținutul cererii tip va fi pus la dispoziția solicitantului de filiala sau sucursala C.A.A. de care acesta aparține.
 • Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conținute de dosarul

de pensionare.

 • În situația solicitării pensiei pentru limită de vârstă, retragere definitivă din profesie sau pensiei anticipate, actele care se vor anexa cererii sunt următoarele:
  • Cerere de pensie;
  • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • Adeverință privind vechimea în profesia de avocat;
  • Carnetul de muncă (original și copie), dacă este cazul;
  • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
  • Adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de închidere a carnetelor de muncă, respectiv 1 ianuarie 2011 (original), dacă este cazul;
  • Decizia de pensie din alte sisteme obligatorii de pensie (în copie) și Adeverința privind perioadele de activitate valorificate la pensia acordată din alte sisteme de pensii obligatorii (în original);
  • Declarație pe propria răspundere privind sistemul de pensii pentru care optează

a-i fi luat în calcul stagiul asimilat;

 1. Diploma de absolvire a învățământului universitar juridic (original și copie) și Adeverința în original din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la cursuri zi;
  1. Livretul militar (original și copie), dacă este cazul;
  1. Decizia de radiere din profesie emisă de barou, la cererea avocatului;
  1. Procura specială, pentru mandatar (original);
  1. alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
 2. În situația solicitării pensiei de invaliditate, actele care se vor anexa cererii sunt

următoarele:

 1. Cerere pentru pensia de invaliditate;
  1. actele menționate la alin.(7) lit.b)-m);
  1. Decizia medicală asupra capacității de muncă (original);
  1. dovada suspendării calității de avocat (decizia de suspendare emisă de consiliul baroului).
 2. În situația solicitării pensiei de urmaș conform art.53, 54 și 56 din Legea nr.72/2016, a ajutorului de urmaș conform art.55 din Legea nr.72/2016 sau a indemnizației lunare de urmaș conform art.61 din Legea nr.72/2016, actele care se vor anexa cererii sunt următoarele:
  1. Cerere pentru pensia de urmaș/ ajutor urmaș 6 luni/indemnizația de urmaș;
  1. actele menționate la alin.(7), literele b)-m), pentru cazurile în care susținătorul

decedat nu avea calitatea de pensionar în sistemul C.A.A.;

 • actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original și copie);
  • Decizia medicală asupra capacității de muncă (original), dacă este cazul;
  • Decizia de pensie și ultimul talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
  • Adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
  • Certificatul de deces (original și copie);
  • Declarație notarială dată de solicitant din care să rezulte că nu dispune de o altă sursă de venit, dacă este cazul.
 • În situații speciale, C.A.A. poate cere acte justificative suplimentare.
 • Cererea de pensie se consideră validă doar dacă asiguratul a completat toate rubricile prevăzute în formularul tip de înscriere la pensie.

Art.32. Pensii. Procedură. Dosarul de pensie la filială/sucursală. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).

 • După înregistrarea cererii de pensionare, filiala sau sucursala C.A.A., după caz, va întocmi dosarul de pensionare în termen de 15 zile după înregistrarea cererii.
 • Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaților pentru calcularea și stabilirea drepturilor cuvenite.
 • Filiala/sucursala C.A.A. este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

Art.33. Pensii. Procedură. Dosarul de pensie. Conținut. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).

 • Dosarul de pensie întocmit de filiala sau sucursala C.A.A., urmare a înregistrării cererii

de pensie a asiguratului și a verificărilor efectuate, va conține următoarele:

 1. Cererea de pensionare completată de asigurat;
  1. actele prevăzute în la art.31 alin.(7) lit.b)-m), alin.(8) lit.a)-d) și alin.(10) din

prezentul Statut;

 • Adeverință privind veniturile brute realizate în cadrul B.C.A.J.-ului;
  • Adeverință privind veniturile brute realizate în structura profesională organizată

conform Legii nr.51/1995;

 • Adeverință privind contribuțiile individuale pentru pensia suplimentară, după caz;
  • Procesul verbal de constatare privind „lipsa arhivei” cu statele de pată în cadrul

B.C.A.J.-ului;

 • Declarația avocatului privind veniturile realizate în cadrul B.C.A.J.-ului în situația

„lipsei arhivei” cu statele de plată;

 • Situația diferențelor de contribuții, constatate la verificarea documentelor contabile ale avocatului;
  • Proces verbal privind finalizarea procedurii de întocmire a dosarului de pensie;
  • adresa de înaintare a dosarului de pensie.
 • Adeverința privind veniturile brute realizate anterior exercitării profesiei în cabinete individuale, preluate din ștatele de plată. Adeverințele nu includ: încasările din oficii, încasările din procesele cu străinii, concediile medicale și alte venituri pentru care nu se reținea contribuția la Fondul de pensii al avocaților.
 • Pentru avocații care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de cotizare și a cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a activat. Acestea sunt obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea cererii.

Art.34. Pensii. Procedură. Dosarul de pensie la C.A.A. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).

 • Dosarele de pensii, primite de la filiale, vor primi număr de înregistrare la C.A.A.
 • În cazul dosarelor de pensii incomplete, C.A.A. va face adrese către filiala de origine prin care va solicita completare. În situația în care se constată lipsuri majore la dosarele de pensii, se vor restitui în totalitate dosarele în vederea completării lor.
 • Dosarele de pensii complete vor intra în fluxul de lucrări al C.A.A.
 • C.A.A. va pune în plată pensia pentru limită de vârstă, de retragere definitivă sau pensie anticipată numai dacă avocatul a plătit la zi contribuția legală la sistemul de asigurări sociale al avocaților și majorările de întârziere.

Art.35. Pensii. Procedură. Dovada de stagiu pentru deschiderea drepturilor de pensie în alte sisteme. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).

În vederea deschiderii dreptului la pensie în alte sisteme de pensii și asigurări sociale obligatorii, C.A.A., la cerere, va emite dovadă cuprinzând stagiul de cotizare în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Art.36. Pensii. Procedură. Formulare. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).

 • Modelele de formulare folosite în cadrul sistemului de pensii și alte drepturi de

asigurări sociale ale avocaților sunt prevăzute în Regulamentul tematic.

 • Modele și formularele pot fi modificate prin hotărâri a Consiliului de administrație al

C.A.A.

Art.37. Pensii. Procedură. Decizia de pensionare. Legea nr.72/2016 – art.76 alin.(2).

Formularele cadru de decizii utilizate în activitatea de acordare a prestațiilor sociale vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului de administrație al C.A.A.

CAPITOLUL V

-ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE-

Art.38. Alte drepturi. Enumerare. Acte doveditoare. Legea nr.72/2016 -art.85 alin.(1).

 • Dovada incapacității temporare de muncă sau a perioadei de concediu de maternitate se face prin certificat medical eliberat potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul concediului de maternitate, prin certificat medical se înțelege orice act medical doveditor în original, care este însoțit de copia conformă cu originalul a certificatului de naștere.
 • În situația în care certificatele medicale originale prevăzute la alin.(1) sunt necesare pentru obținerea unor drepturi din alte sisteme de asigurări, asiguratul poate face dovada fie cu copie legalizată, fie cu o copie conformă cu originalul, situație atestată de către filială sau sucursală, după caz.
 • Perioada în care asiguratul urmează un tratament balnear nu este recunoscută de sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al avocaților drept perioadă de incapacitate temporară de muncă. Fac excepție cazurile de internare în unitățile spitalicești balneare pentru afecțiuni sau accidente grave, definite ca atare în normele medicale.

Art.39. Alte drepturi. Enumerare. Termenul de soluționare a cererilor. Legea nr.72/2016 – art.85 alin.(1).

Cererile privind acordarea altor drepturi de asigurări sociale, prevăzute de Legea nr.72/2016 și prezentul Statut, se soluționează și se pun în plată până pe data de 15 a lunii următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Art.40. Indemnizația de maternitate. Noțiune. Legea nr.72/2016 – art.91 alin.(2).

 • Sistemul C.A.A. recunoaște concediul pentru sarcină ce se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naștere și concediul pentru lăuzie ce se acordă pe o perioadă de 63 de zile după naștere.
 • Concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, cu respectarea prevederilor legislației incidente.
 • În situația în care survine decesul mamei, la naștere sau imediat după aceasta, tatăl beneficiază de restul indemnizației neîncasate de mamă.

Art.41. Ajutorul pentru creșterea copilului. Regim juridic. Beneficiari. Legea nr.72/2016 – art.94 alin.(1).

Ajutorul pentru creșterea copilului se acordă părintelui biologic al copilului precum și persoanei care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență.

Art.42. Ajutorul de deces. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – art.96 alin.(1).

 • Beneficiarul care are drept la ajutor de deces și din alte sisteme de pensii obligatorii nu poate beneficia de ajutor de deces din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților decât după ce se adresează și încasează ajutorul de deces din sistemele de pensii obligatorii respective.
 • În cazul în care ajutorul de deces, încasat conform altor dispoziții legale, este mai mic decât cel care se acordă în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, se acordă diferența dintre cele două cuantumuri.

Art.43. Ajutorul de deces. Decesul unui membru de familie. Beneficiari. Legea nr.72/2016 – art.97 alin.(2) lit.b) și (3).

 • În aplicarea art.97 alin.(2) lit.b) din Legea nr.72/2016, se consideră membru de familie și:
  • copiii aflați în plasament familial ori cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
  • copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate.
 • În aplicarea art.97 alin.(3) din Legea nr.72/2016, beneficiarul care are drept la ajutor de deces și din alte sisteme de pensii obligatorii nu poate beneficia de ajutor de deces din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților decât după ce se adresează și încasează ajutorul de deces din sistemele de pensii obligatorii respective.

Art.44. Ajutorul de deces. Acte doveditoare. Procedură. Legea nr.72/2016 – art.98 alin.(1).

 • Ajutorul de deces se acordă conform art.98 alin.(1) din Legea nr.72/2016 pe baza următoarelor documente:
  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original și copie);
  • act de identitate al solicitantului (original și copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și

copie).

 • Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.
 • Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.
 • Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la filiala sau sucursala din

care făcea parte defunctul la data decesului.

 • Ajutorul de deces se achită în termen de 48 de ore de la solicitare și depunerea actelor necesare soluționării cererii.
 • După efectuarea plății ajutorului de deces, plătitorul are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mențiunea “ACHITAT”, data, semnătura și ștampila.
 • Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează în conformitate cu prevederile art.131 sau 132 din Legea nr.72/2016, după caz.
 • Cuantumul ajutorului de deces se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

CAPITOLUL VI

-CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA-

SECȚIUNEA 1

-Organizarea C.A.A. Dispoziții generale.-

Art.45. C.A.A. Natura juridică și scopul instituției. Legea nr. 72/2016 – art. 106 alin.(1).

 • C.A.A. are natura juridică prevăzută de art.106 din Legea nr.72/2016, cu precizările la care se referă prezentul articol.
 • Casa de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), ca autoritate centrală a sistemului propriu de pensii și asigurări sociale ale avocaților din România, a fost înființată prin art.258 din Legea pentru organizarea corpului de advocați din 28 decembrie 1931.
 • C.A.A. este o entitate „nonprofit”, fără scop lucrativ, persoană juridică de „utilitate publică” (interes public), organizată în baza Legii speciale nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
 • C.A.A. reprezintă organul de specialitate care administrează și gestionează sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru avocați.
 • C.A.A. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității filialelor și sucursalelor

C.A.A. în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific și al realizării integrale a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin acestora.

Art.46. C.A.A. Durata de funcționare. Legea nr. 72/2016 – art.106 alin.(1).

C.A.A., ca instituție de „utilitate publică” (interes public), are durată de funcționare nelimitată.

Art. 47. C.A.A. Filialele și sucursalele. Natură juridică. Legea nr.72/2016 – art.107 alin.(2) și (3).

 • Filialele și sucursalele C.A.A. au natura juridică prevăzută de art.107 alin. (2) și (3) din

Legea nr.72/2016, cu precizările la care se referă prezentul articol.

 • Filialele C.A.A. sunt entități nonprofit, fără scop lucrativ, persoane juridice de utilitate publică (interes public), organizate în baza Legii speciale nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și a prezentului Statut.

Art. 48. C.A.A. Organe executive. Președintele. Legea nr.72/2016 – art.108 alin.(1) lit.b).

 • Președintele Consiliului de administrație al C.A.A. are următoarele atribuții:
  • reprezintă C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
  • convoacă și conduce ședințele Consiliului de administrație;
  • în caz de urgență adoptă măsuri ce vor fi supuse ratificării în prima ședință a

Consiliului de administrație;

 • ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale C.A.A.;
  • supraveghează relațiile C.A.A. cu filialele și sucursalele precum și relațiile dintre

acestea;

 • acordă sprijin și ajutor filialelor și sucursalelor în relațiile lor cu autoritățile centrale și locale;
  • semnează actele Consiliului de administrație al C.A.A.
 • Președintele Consiliului de administrație al C.A.A. poate delega activități punctuale

unuia sau mai multor membrii ai consiliului de administrație sau altor persoane.

Art.49. C.A.A. Organe executive. Consiliul de administrație. Alegere. Legea nr.72/2016 – art.108 alin.(2).

 • La alegerile pentru componența Consiliului de administrație al C.A.A. vor putea candida avocații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.108 alin.(2) din Legea nr.72/2016, precum și cele stabilite prin Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea Consiliului de administrație al C.A.A. și a membrilor supleanți, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
 • Odată cu alegerea membrilor Consiliului de administrație al C.A.A. se aleg și trei membri supleanți ai Consiliului de administrație al C.A.A., dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, din filiale diferite. Aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea celor șapte membri aleși pentru Consiliul de administrație.
 • Supleanții vor completa posturile vacante de consilier în cadrul Consiliului de administrație al C.A.A.
 • În ipoteza prevăzută la alineatul precedent, dacă vacanța privește pe președinte sau vicepreședinte, Consiliului de administrație al C.A.A. va proceda la noi alegeri pentru funcția respectivă.
 • Consiliul de administrație al C.A.A., în prima ședință în care se întrunește cvorumul de ședință, alege un președinte și un vicepreședinte, dintre consilieri, cu voturile majorității membrilor consiliului.
 • Dacă pentru oricare dintre cele două funcții nu se întrunește majoritatea cerută, se procedează la organizarea unui balotaj cu participarea primilor doi candidați, în ordinea numărului de voturi obținute.
 • Unul dintre membri, desemnat de președinte, îndeplinește și funcția de secretar al

consiliului.

 • Prin hotărârea Comisiei Permanente a U.N.B.R., pe baza criteriilor stabilite în Regulament, se va decide indemnizația membrilor Consiliului de administrație al C.A.A.

Art.50. C.A.A. Organe executive. Consiliul de administrație. Ședințe de lucru. Legea nr.72/2016 – art.109 alin.(1).

 • Ședințele consiliului sunt conduse de regulă de președintele acestuia. În caz de absență de la ședință a președintelui, ședința va fi condusă de un președinte de ședință. Funcția de președinte de ședință este preluată automat de vicepreședinte dacă acesta participă la ședință, iar dacă și acesta lipsește, președintele de ședință va fi ales dintre consilierii prezenți.
 • Președintele, care participă la ședință, poate fi înlocuit la conducerea acesteia, la cererea sa, de către vicepreședinte. Dacă acesta nu este prezent sau din motive obiective nu poate conduce ședința, președintele de ședință va fi un consilier delegat de către președintele C.A.A.
 • La ședințele consiliului de administrație pot participa și alte persoane invitate.
 • Ordinea de zi, dezbaterile, hotărârile și deciziile adoptate se consemnează în procesul verbal de ședință, care va fi redactat prin grija secretarului de ședință și semnat de membrii consiliului de administrație prezenți.

Art.51. C.A.A. Organe executive. Consiliul de administrație. Hotărâri și decizii. Legea nr.72/2016 – art.109 alin.(4).

 • Consiliul de administrație al C.A.A., în îndeplinirea atribuțiilor sale, adoptă hotărâri și

decizii.

 • Hotărârile sunt adoptate pentru probleme de interes general ce privesc sistemul

C.A.A.

 • Deciziile sunt, de regulă, adoptate pentru probleme curente și cu implicații

particulare.

 • Hotărârile și deciziile sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la ședință, cu respectarea prevederilor art.109 alin.(2) din Legea nr.72/2016.
 • În cazul egalității de voturi, votul președintelui de ședință este decisiv.

Art.52. C.A.A. Sediul. Legea nr. 72/2016 – art.110 alin.(1).

 • Sediul C.A.A., potrivit art.110 din Legea nr.72/2016, este în Municipiul București.
 • Sediul actual al C.A.A. este în București, Str. dr. Râureanu nr. 3, et. 3, sector 5.
 • Sediul C.A.A. poate fi schimbat prin Decizie a Consiliului U.N.B.R. la altă adresă din Municipiul București.

SECȚIUNEA A 2-A

-Atribuțiile C.A.A.-

Art. 53. C.A.A. Consiliul de administrație. Atribuții. Legea nr.72/2016 – art.111 alin.(2).

 • Celelalte atribuții ale Consiliul de administrație al C.A.A. la care se referă art.111 alin.(2) din Legea nr.72/2016 sunt următoarele:
  • aduce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, adoptate de Congresul Avocaților și Consiliul U.N.B.R.;
  • validează Consiliul de administrație și Comisia de cenzori alese de Adunarea generală a filialei, cu avizul prealabil al Consiliului baroului. În procedura validării se verifică respectarea prevederilor legii, ale statutului și a avizului prealabil al consiliului baroului;
  • aprobă proiectele de buget ale filialelor în condițiile prevăzute în statutul profesiei de avocat și proiectul bugetului consolidat al sistemului, pe care îl supune spre aprobare și descărcare Congresului Avocaților;
  • urmărește și verifică încasarea veniturilor bugetului de pensii și asigurări sociale pentru avocați;
  • ia măsuri pentru dezvoltarea, administrarea eficientă și asigurarea integrității patrimoniului sistemului de pensii și asigurări sociale ale avocaților;
  • soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de organele de conducere

ale filialelor;

 • soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de Adunările generale ale filialelor;
  • în condițiile legii și prezentului Statut, emite decizii privind pensionarea sau acordarea prestațiilor de asigurări sociale și soluționează contestațiile formulate în legătură cu acestea, în situația în care, prin lege, nu s-a prevăzut altă competență de soluționare;
  • propune Consiliului U.N.B.R. modificarea valorii punctului de pensie, conform art.66 din Legea nr.72/2016;
  • organizează plata pensiilor;
  • asigură evidența drepturilor și obligațiilor față de sistem ale asiguraților;
  • certifică anual stagiul de cotizare și punctajele pentru fiecare avocat aflat în exercițiul profesiei;
 • asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor autonome de calcul și de evidență;
  • organizează reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care este implicat sistemul de pensii și asigurări sociale pentru avocați;
  • aprobă, cu avizul consultativ al baroului, organigrama filialelor/sucursalelor precum și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație ale filialelor, potrivit hotărârilor adoptate de Consiliul U.N.B.R.;
  • sesizează organele competente, în vederea aplicării măsurilor legale, în cazul constatării unor acte de indisciplină privind sistemul de asigurări sociale și pensii;
  • elaborează proiectele de hotărâri privitoare la organizarea și funcționarea sistemului C.A.A. și le supune aprobării Consiliului U.N.B.R.;
  • elaborează studii și analize în vederea stabilirii strategiei și planificării sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, dispune efectuarea rapoartelor periodice de evaluare actuarială și le supune spre dezbatere Consiliului U.N.B.R.;
  • constituie Fondul de rezervă la nivel central și asigură integritatea și utilizarea

acestuia conform legii și prevederilor prezentului Statut;

 • ia măsurile necesare pentru transmiterea către Fondul de pensii de la nivel central a Fondului de rezervă prelevat lunar de filiale;
  • creează, conservă, asigură securitatea și comunică în condițiile legii și a prezentului Statut baza de date privind asigurații sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și asigură caracterul confidențial al acesteia;
  • organizează și coordonează activitatea de control financiar și ia măsuri pentru efectuarea studiilor de specialitate necesare fundamentării deciziilor privind funcționarea și evoluția sistemului C.A.A.;
  • numește și eliberează din funcție personalul C.A.A., precum și pe cel al

sucursalelor;

 • întocmește programul anual de investiții și îl supune spre aprobare Consiliului U.N.B.R.;
  • emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 alin. (3) lit. b) și c) din prezentul Statut;
  • îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispozițiile cuprinse în legi, statutul

profesiei de avocat, prezentul Statut și hotărârile Consiliului U.N.B.R.

 • Consiliul de administrație al C.A.A. întocmește propuneri pentru adoptarea proiectelor de reglementări în domeniul pensiilor și asigurărilor sociale ale avocaților, pe care le prezintă Consiliului U.N.B.R.

SECȚIUNEA A 3-A

-Comisia de cenzori a C.A.A.-

Art.54. C.A.A. Comisia de cenzori. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – art.113 alin.(1).

 • Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a C.A.A. avocații care nu au achitate la zi taxele, contribuțiile și accesoriile acestora, către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților ori care au fost suspendați din profesie pentru neplata acestora.
 • Din Comisia de cenzori a C.A.A. nu poate face parte nici un membru al Consiliului de administrație al C.A.A.
 • Cenzorii aleși pot fi remunerați conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Art.55. C.A.A. Comisia de cenzori. Atribuții. Legea nr.72/2016 – art.113 alin.(5).

 • Comisia de cenzori a C.A.A. are în principal următoarele atribuții:
  • verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli;
  • verifică gestiunea financiar-contabilă.
 • Comisia de cenzori întocmește un raport anual cu privire la modul în care C.A.A. a executat prevederile bugetului încheiat, putând formula sugestii pentru activitatea bugetară viitoare.
 • Raportul se prezintă Congresului Avocaților cu ocazia descărcării de gestiune și

aprobarea noului buget al C.A.A.

SECȚIUNEA A 4-A

-Comisia juridică a C.A.A.-

Art.56. C.A.A. Comisia juridică.

 • Comisia juridică funcționează pe lângă Consiliul de administrație al C.A.A. și este condusă de un membru al Consiliului de administrație al C.A.A.
 • Comisia juridică are următoarele atribuții:
  • asigură asistența juridică a C.A.A. în litigiile care au ca obiect prestațiile de asigurări

sociale;

 • asigură asistența juridică a C.A.A. în toate celelalte probleme indiferent de natura

lor.

 • Reprezentarea în instanță sau în fața altor organe jurisdicționale a C.A.A. se va face prin delegație specială semnată de președintele Consiliului de administrație al C.A.A.
 • La litigiile din fața instanțelor, altele decât cele din București, Consiliul de administrație al C.A.A., la propunerea Comisiei juridice, va putea delega un membru din filiala din raza teritorială a instanței respective, avocat în activitate sau avocat pensionar.
 • Litigiile care au ca obiect obligațiile contributive ale membrilor sistemului, precum și prestațiile de asigurări sociale care sunt de competența consiliilor de administrație ale filialelor, nu intră în atribuțiile C.A.A. și a Comisiei juridice a C.A.A. Acestea rămân în continuare probleme care trebuie soluționate la nivelul filialelor.

SECȚIUNEA A 5-A

-Filialele și sucursalele C.A.A.-

SUBSECȚIUNEA 5.1

-Dispoziții generale-

Art.57. Filialele. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Filialele C.A.A. se constituie în baza Legii nr.72/2016 și funcționează ca unități descentralizate ale sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
 • Filialele C.A.A. au natura juridică precizată la art.107 alin.(2) din Legea nr.72/2016 și

art.47 din prezentul Statut.

 • Filialele C.A.A. au buget și patrimoniu propriu. Datele financiar-contabile și bugetele filialelor se consolidează anual la nivelul C.A.A.

Art.58. Filialele. Membrii. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Sunt membri ai filialei, avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în baroul respectiv, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.
 • Persoanele enumerate la alin.(1) pot fi membri ai unei singure filiale.

Art.59. Filialele. Transfer avocați între filiale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4- a.

 • În cazul în care un avocat care nu beneficiază de pensie în cadrul sistemului C.A.A. se transferă de la o filială la altă filială, filiala din care provine va face un calcul conform următorului raționament:
  • pentru stagiile de cotizare în profesia de avocat nevalorificate într-un sistem de pensii se stabilesc veniturile lunare brute individuale și contribuțiile legal achitate;
  • din totalul contribuțiilor plătite scade cu prioritate valorile proporționale aferente Fondului de rezervă și cheltuielilor de funcționare ale C.A.A., care au fost deja virate la C.A.A.;
  • valoarea rămasă este repartizată pe cele două fonduri, conform proporției

stabilite de Consiliul U.N.B.R.;

 • pentru Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale, după stabilirea diferenței valorice care-i revine, se vor stabili prestațiile de care a avut parte asiguratul și valoarea acestora, precum și diferența pozitivă sau negativă dintre componenta venituri și componenta cheltuieli.
 • Filiala din care provine avocatul va transmite filialei la care se transferă acesta o adeverință din care să reiasă:
  • contribuțiile lunare individuale precum și totalul acestora;
  • valorile proporționale din contribuțiile achitate aferente Fondului de rezervă și cheltuielilor de funcționare ale C.A.A.;
  • valoarea aferentă din contribuțiile achitate Fondului de pensii, defalcată pe luni, precum și totalul acestora (valoarea este obligatoriu pozitivă);
  • valoarea aferentă diferenței dintre componenta din contribuții considerată venit la Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale din care s-a scăzut valoarea prestațiilor de asigurări sociale (diferența poate să fie pozitivă sau negativă).
 • Valoarea aferentă contribuțiilor considerate venituri la Fondul de pensii se va vira în mod obligatoriu de la filiala de unde se transferă avocatul la filiala la care acesta se transferă, cu referința contabilă Fondul de pensii.
 • În situația în care la Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale diferența stabilită conform alineatului de mai sus lit.d) este pozitivă, această valoare se va transfera cu referința contabilă Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale. În situația în care diferența va fi negativă, nu se va transfera nimic.
 • Sumele care se transferă nu intră în baza de calcul a obligațiilor de plată ale filialelor implicate, la Fondul de rezervă și contribuția la cheltuielile C.A.A. aferente lunii în care se înregistrează operațiunea de transfer.
 • Este interzis transferul fără regularizarea pe baza unui control a obligațiilor contributive de plată ale asiguraților față de filialele din care pleacă și fără regularizarea plăților între filialele implicate.
 • Nerespectarea cu vinovăție a dispozițiilor de mai sus constituie abatere disciplinară a președintelui filialei și atrage obligația filialei la plata majorărilor de întârziere, care încep să curgă după trecerea unui termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de transfer.

Art.60. Filialele C.A.A. Transfer beneficiari pensii care continuă activitatea. Legea nr.72/2016

 • Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
 • În cazul în care un avocat în activitate care beneficiază de o pensie de la sistemul de pensii C.A.A. se transferă de la o filială la alta, se va proceda conform prezentului articol.
 • Plata pensiei pentru limită de vârstă, de care beneficiază avocatul rămâne în sarcina filialei care are obligația de plată a pensiei, care a încasat și contribuțiile plătite de avocat.
 • Referitor la contribuțiile plătite după pensionare și până la data transferului, acestea

vor rămâne la filiala de la care se transferă, care are în plată pensia avocatului.

 • La momentul solicitării pensiei de retragere definitivă din profesie de către avocații care se regăsesc în situația la care se referă prezentul articol, cererea de pensie se va depune la ultima filială în cadrul căreia a activat avocatul.
 • Filiala în cadrul căreia avocatul și-a încheiat activitatea are obligația să întocmească dosarul de pensionare și să transfere, la filiala care are deja în plată pensia pentru limită de vârstă sau pensia anticipată, contribuțiile încasate, cu respectarea procedurii de la art.59 din prezentul Statut.
 • Decizia de pensionare pentru retragerea definitivă din activitate va fi pusă în plată, în totalitate, de către filiala unde a fost pensionat inițial și care are deja în plată pensia de limită de vârstă sau pensia anticipată.

Art.61. Filiale. Membrii. Situația pensionarilor retrași din activitate. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • În cazul în care un pensionar retras din activitate s-a transferat de la o filială la altă filială a C.A.A. înainte de data de 3 august 2016, filiala din care s-a transferat va deconta trimestrial contravaloarea pensiei.
 • După data prevăzută la alin.(1), pensionarii vor primi direct pensii doar de la filiala în cadrul căreia s-au pensionat, transferul la o altă filială nemaifiind posibil.

Art.62. Filiale. Patrimoniu. Utilizare. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

Pentru utilizarea patrimoniului filialei în realizarea de investiții, consiliul de administrație al filialei are obligația să obțină avize favorabile de la baroul pe lângă care funcționează, de la

C.A.A. precum și aprobarea Consiliului U.N.B.R.

Art.63. Filiale. Buget. Venituri. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

Veniturile filialei se realizează din:

 1. contribuțiile la Fondul de pensii și Fondul destinat altor drepturi de asigurări

sociale în procentul stabilit prin Hotărârea Consiliul U.N.B.R.;

 • venituri din folosirea patrimoniului filialei în condițiile prevăzute de Legea nr.72/2016 și prezentul Statut;
 • venituri din dobânzile la depozitele bancare a disponibilităților bănești;
 • majorări pentru plata cu întârziere a contribuțiilor;
 • donații, subvenții;
 • primirea unor sume de la C.A.A. în vederea înființării și organizării filialei;
 • alte venituri.

Art.64. Filiale. Buget. Cheltuieli. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Cheltuielile filialei constau în:
  • contravaloarea prestațiilor de pensii și asigurări sociale pentru filiale;
  • plăți pentru organizarea și funcționarea filialei;
  • finanțarea unor investiții proprii ale filialei;
  • alte cheltuieli prevăzute de lege și Statutul C.A.A.
 • Sintagma „alte cheltuieli” prevăzută la alin.(1) lit.d) are semnificația prevăzută la

art.12 lit.d) din Legea nr.72/2016 și art.8 alin.(1) și (3) din prezentul Statut.

Art.65. Filiale. Buget. Excedent. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

Excedentul anual al bugetului filialelor poate fi utilizat potrivit destinației propuse de

filiale, cu avizul Consiliului baroului și C.A.A. și aprobată de Consiliul U.N.B.R.

SUBSECȚIUNEA 5.2

-Organizarea filialelor C.A.A.-

Art.66. Filiale. Organizarea. Înființarea filialelor. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • C.A.A. poate înființa filiale pe lângă fiecare barou.
 • Dobândirea personalității juridice a filialei are loc la data înregistrării la C.A.A. a

deciziei emise de Consiliul de administrație al C.A.A.

 • Filialele existente la data intrării în vigoare a Legii nr.72/2016 își păstrează personalitatea juridică pe care o au la această dată.
 • În vederea emiterii deciziei de înființare a noilor filiale, consiliile barourilor sunt

obligate să comunice Consiliului de administrație al C.A.A. următoarele:

 1. tabel nominal al membrilor filialei, în sensul art.58 alin.(1) din prezentul Statut;
  1. tabel nominal al persoanelor pe care le propune să compună consiliul filialei, cu specificarea funcției fiecăruia;
  1. actele doveditoare cu privire la sediul filialei.
 2. Filialele sunt obligate să comunice Consiliului de administrație al C.A.A. următoarele:
  1. tabel nominal al membrilor filialei, în sensul art.58 alin.(1) din prezentul Statut;
  1. tabel nominal al persoanelor care compun consiliul filialei – cu specificarea

funcției fiecăruia și a duratei mandatului;

 • sediul filialei;
  • tabel nominal cuprinzând personalul filialei, cu specificarea funcției și a drepturilor bănești acordate.

Art.67. Filiale. Organizarea. Conducerea filialei. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Conducerea filialei C.A.A. este asigurată de:
  • adunarea generală a filialei;
  • consiliul de administrație al filialei;
  • președintele consiliului de administrație al filialei.
 • Consiliul de administrație al filialei conduce filiala între adunările generale.

Art.68. Filiale. Organizare. Adunarea generală. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Adunarea generală a filialei este compusă din toți membrii filialei.
 • Adunarea generală este ordinară și extraordinară.
 • Adunarea generală ordinară se întrunește anual la aceeași dată cu adunarea generală similară a baroului. Adunarea generală este legal constituită la prima convocare cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei. Prin excepție de la această regulă, adunările generale ale filialelor care au în evidență mai mult de 2.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, sunt legal constituite la prima convocare, prin participarea unui număr minim de membri, identic numeric cu cel al adunării generale similare a baroului.1
 • Dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua adunare generală ordinară, va avea loc la aceeași dată cu cea convocată de barou și va fi legal constituită cu participarea membrilor prezenți, iar hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.
 • Adunarea generală extraordinară poate fi convocată pentru rezolvarea unor situații urgente. Cvorumul necesar se stabilește prin aplicarea alineatelor precedente, după caz.
 • Adunarea generală ordinară și extraordinară cu caracter electiv va fi legal constituită pentru prima convocare cu participare a jumătate plus unu din numărul membrilor filialei, iar pentru a doua convocare cu participarea a o treime din numărul membrilor filialei. Hotărârile și în acest caz se iau cu cvorumul prevăzut la alin.(4).
 • În cazul filialelor cu mai mult de 1000 de membri, în situația în care prima adunare generală electivă nu se va putea ține din cauza lipsei de cvorum, se va organiza o nouă adunare generală la care cvorumul va fi de cel puțin o zecime din numărul membrilor filialei.2
 • Prin excepție de la prevederile alin. (6), Adunarea generală ordinară şi extraordinară cu caracter electiv, în cazul filialelor care au în evidență mai mult de 2.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, se consideră legal constituită dacă la procesul de votare participă cel puțin 30% din numărul total al membrilor adunării generale3
 • Procedura privind organizarea adunărilor generale va fi reglementată printr-un regulament tematic.
 • Hotărârile adunării generale ale filialei se comunică C.A.A. și baroului.

Art.69. Filiale. Organizarea. Adunarea generală. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI.

Secțiunea a 4-a.

Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:

 1. adoptă proiectul bugetul de venituri și cheltuieli al filialei cu avizul consiliului baroului și dispune comunicarea acestuia la C.A.A. spre aprobare;
  1. descarcă de gestiune consiliul filialei pe baza raportului comisiei de cenzori a

filialei cu avizul prealabil al consiliului baroului;

 • face propuneri pentru includerea în programul anual al sistemului centralizat al

C.A.A. a investițiilor ce pot fi realizate din disponibilitățile bănești, potrivit

prevederilor bugetare ale sistemului consolidat al C.A.A.;

1 Alineatul (3) a fost modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 05.09.2019. Anterior alineatul avea următorul cuprins:

 • Adunarea generală ordinară se întrunește anual la aceeași dată cu adunarea generală similară a baroului. Adunarea generală este legal constituită la prima convocare cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei

2 Alineatul 61 a fost introdus prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 246 din 17.06.2017 Alineatul a fost invalidat prin Hotărârea Congresului Avocaților din 21 aprilie 2018

3 Alineatul 62 a fost introdus prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 05.09.2019

 • alege și revocă membrii consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de

Regulament.

Art.70. Filiale. Organizarea. Consiliul de administrație. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016

 • Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

(1) Consiliul de administrație al filialei şi membrii supleanți sunt aleși de adunarea generală şi validați de Consiliul de administrație al C.A.A., pentru o perioadă de patru ani, dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani în calitate de avocați definitivi.4

(11) Persoanele care ocupă funcțiile rezultate din adunarea electivă precedentă continuă să își exercite atribuțiile specifice, pentru fiecare caz în parte, până la validarea rezultatelor procesului de alegere prevăzut de prezentul articol.5

 • Consiliul de administrație al C.A.A. poate invalida, motivat, pe unii sau toți candidații, solicitând adunării generale a filialei să facă o nouă alegere, cu avizul consiliului baroului, în termen de 30 de zile.
 • Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei sau cinci membri, în funcție de numărul membrilor filialei, din care un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei membri pentru filialele cu un număr de maximum 500 de membri și cinci membri pentru filialele cu un număr de peste 500 de membri.
 • Nu pot fi aleși în consiliul de administrație al filialei avocații care:
  • au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
  • au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și U.N.B.R.;
  • au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;
  • sunt suspendați din profesie.
 • Din consiliul de administrație al filialei nu poate face parte niciun membru din

consiliului baroului.

 • Odată cu alegerea membrilor Consiliului de administrație al filialei se aleg și trei membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar. Aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea membrilor aleși pentru Consiliul de administrație.
 • Supleanții vor completa posturile vacante de consilier în cadrul Consiliului de administrație al filialei.
 • În ipoteza prevăzută la alineatul precedent, dacă vacanța privește pe președinte sau vicepreședinte, Consiliul de administrație al filialei va proceda la noi alegeri pentru funcția respectivă.
 • Consiliul de administrație al filialei, în prima ședință după validarea acestuia, alege un președinte din rândurile membrilor săi. Prevederile referitoare la modul de alegere a președintelui și de funcționare a Consiliului de administrație al C.A.A. se aplică corespunzător.
 • Consiliul de administrație al filialei, cu avizul baroului și aprobarea Consiliului de

administrație al C.A.A., poate angaja personal de specialitate în funcții de execuție.

4 Alineatul (1) a fost modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 05.09.2019. Anterior alineatul avea următorul cuprins:

(1) Consiliul de administrație al filialei și membrii supleanți sunt aleși de adunarea generală și validați de Consiliul de administrație al C.A.A., pentru o perioadă de patru ani, dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 10 ani în calitate de avocați definitivi.

5 Alineatul (11) a fost introdus prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 05.09.2019

 • Consiliul de administrație al filialei este legal întrunit în prezența majorității membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
 • Consiliul de administrație format din cinci membri, pe parcursul mandatului său poate oricând alege un vicepreședinte. Dispozițiile referitoare la vicepreședintele C.A.A. se aplică în mod corespunzător.

Art.71. Filiale. Organizarea. Consiliul de administrație. Înlocuirea consiliului filialei. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • În caz de abatere gravă și evidentă, ori pentru nereguli financiare, Consiliul de administrație al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate înlocui consiliul de administrație al filialei, cu persoane dintre cele propuse de consiliul baroului.
 • Consiliul de administrație al filialei numit potrivit alin.(1) va funcționa cu caracter provizoriu până la alegerea și validarea unui nou consiliu de administrație al filialei.

Art.72. Filiale. Organizarea. Consiliul de administrație. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul

 • Secțiunea a 4-a.
  • Consiliul de administrație al filialei are următoarele atribuții:
   • întocmește dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de barou, de petiționar și a evidențelor proprii și le trimite spre soluționare Consiliului de administrație al C.A.A.;
   • efectuează plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul filialei, cu respectarea principiului specializării fondurilor;
   • elaborează proiectul de buget al filialei și îl supune spre avizare consiliului baroului în vederea aprobării de către Consiliul de administrație al C.A.A.;
   • face propuneri C.A.A. pentru aprobarea statului de funcțiuni cu avizul consultativ

al consiliului baroului;

 • încheie sau desface contractul de muncă al angajaților filialei;
  • sesizează consiliul baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr.72/2016 și Statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce reglementează organizarea și funcționarea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților de către asigurați sau organele profesiei de avocat;
  • emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 alin. (3) lit. b) și c)din prezentul Statut;
  • pune în aplicare hotărârile Consiliului de administrație al C.A.A., Congresului Avocaților și ale Consiliului U.N.B.R.;
  • îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prezentul Statut și dispozițiile

normative date în aplicarea Legii nr.72/2016;

 • comunică lunar consiliului baroului și C.A.A. situația achitării contribuțiilor la

sistemul de pensii și asigurări sociale.

 • verifică realitatea și exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu de contribuție la fondurile C.A.A. și sesizează Consiliului de administrație al C.A.A. și Consiliului baroului eventualele nereguli constatate, în vederea luării de măsuri legale. În îndeplinirea acestor atribuții, poate angaja inspectori financiari proprii, cu aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A. pentru modificarea organigramei;
  • asigură execuția bugetului aprobat de Consiliul de administrație al C.A.A.,

organizează și conduce evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor filialei;

 • poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată și gestionată

filiala;

 • comunică lunar C.A.A. situația financiar-contabilă a filialei;
  • hotărăște asupra utilizării disponibilităților bănești ale filialei, cu avizul prealabil al

consiliului baroului;

 • solicită aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A. pentru cheltuielile cu caracter de investiții, din disponibilitățile bănești ale filialei conform programului anual de investiții al sistemului, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată;
  • informează Consiliul de administrație al C.A.A. în legătură cu orice litigiu din raza sa de competență care vizează sistemul;
  • comunică C.A.A. toate hotărârile consiliului de administrație al filialei.
  • emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 din prezentul Statut.
  • În activitatea sa, consiliul de administrație al filialei emite hotărâri și decizii.
  • Hotărârile și deciziile de interes general pentru membrii filialei intră în vigoare și sunt puse în aplicare în termen de trei zile de la comunicarea acestora către membrii filialei, făcută prin afișare, inclusiv pe site-ul propriu sau pe site-ul baroului.

Art.73. Filiale. Organizarea. Președintele. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Președintele consiliului de administrație al filialei are următoarele atribuții:
  • reprezintă filiala C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
  • convoacă și conduce ședințele consiliului de administrație al filialei;
  • ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale filialei C.A.A.;
  • semnează actele consiliului de administrație al filialei C.A.A.

Art.74. Filiale. Organizarea. Obligația de comunicare către C.A.A. Legea nr.72/2016 – Capitolul

 • Secțiunea a 4-a.
  • Filialele au obligația de a comunica C.A.A., pentru fiecare avocat în parte:
   • evidența stagiului de cotizare;
   • evidența sumelor cu care avocatul a contribuit la Fondul C.A.A.;
   • evidența plăților lunare și documentația de plată a drepturilor achitate în conformitate cu art.27 din Legea nr.72/2016 și reținerile din pensii.
  • Comunicarea acestor date către C.A.A. se va face în primele 15 zile ale lunii

următoare celei în care s-a efectuat plata.

 • Toate comunicările către C.A.A. vor fi însoțite de indicarea persoanei care își asumă răspunderea exactității datelor comunicate.

Art.75. Filiale. Obligația de comunicare a veniturilor brute ale avocaților. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Prestațiile asigurate în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților se determină în raport de venitul de referință lunar pe profesia de avocat.
 • În vederea stabilirii acestui venit, la cererea C.A.A., filialele au obligația de a comunica veniturile declarate de avocați pentru plata contribuțiilor.
 • Datele comunicate C.A.A. trebuie să fie sprijinite și conforme cu declarațiile pe care fiecare avocat este obligat să le facă.
 • Comunicarea către C.A.A. va indica obligatoriu persoana care își asumă răspunderea exactității datelor comunicate.

SUBSECȚIUNEA 5.3

-Organizarea controlului financiar intern al filialelor C.A.A.-

Art.76. Filiale. Comisia de cenzori. Prevederi generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI.

Secțiunea a 4-a.

 • Controlul financiar al filialei se exercită de către comisia de cenzori a filialei și de către

organele de control ale C.A.A.

 • Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, aleși de Adunarea generală a filialei pentru o perioadă de patru ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani.
 • Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a filialei avocații care:
  • au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
  • au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și U.N.B.R.;
  • au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;
  • sunt suspendați din profesie.
 • Din Comisia de cenzori a filialei nu poate face parte nici un membru al consiliului filialei.
 • Mandatul membrilor Comisiei de cenzori poate fi reînnoit o singură dată.
 • Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și vicepreședintele.
 • Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.
 • Cenzorii aleși pot fi remunerați în baza hotărârii pe care o adoptă Consiliul de

administrație al C.A.A., în baza unui Regulament special.

Art.77. Filiale. Comisia de cenzori. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Comisia de cenzori a filialei are în principal următoarele atribuții:
  • verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli al filialei;
  • verifică gestiunea financiar-contabilă a filialei;
 • Cu privire la activitatea economico-financiară a filialei, comisia de cenzori va întocmi

un raport anual care va fi prezentat Adunării generale a filialei.

SUBSECȚIUNEA 5.4

-Sucursalele C.A.A.-

Art.78. Sucursale. Prevederi generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

Sucursala este un dezmembrământ al C.A.A. fără personalitate juridică și fără

patrimoniu propriu.

Art.79. Sucursale. Înființare. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

Sucursala se înființează prin decizie motivată a Consiliului de administrație al C.A.A.

Art.80. Sucursale. Atribuții. Personalul. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • C.A.A. preia atribuțiile principale ale filialelor care au fost transformate în sucursale.
 • Personalul sucursalei este angajat de Consiliul de administrație al C.A.A.
 • Atribuțiile personalului angajat la sucursală sunt stabilite prin decizie a Consiliului de administrație al C.A.A.

Art.81. Sucursale. Sediul. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

Pentru desfășurarea activității sucursalei, C.A.A. va asigura un sediu de lucru corespunzător.

Art.82. Sucursale. Înființarea directă. Transformarea filialei în sucursală. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • C.A.A. poate înființa direct sucursale pentru barourile pe lângă care nu funcționează filiale, cu avizul Consiliului U.N.B.R. Procedura de înființare este aceeași ca în cazul înființării filialei, aplicată corespunzător.
 • Filialele care nu pot susține activitatea financiară datorită nerespectării obligațiilor ce le revin prin lege și prezentul Statut vor fi desființate prin decizie motivată a Consiliului de administrație al C.A.A. iar în locul acestora C.A.A. va înființa sucursale.
 • Măsura desființării va fi hotărâtă după o verificare de fond a activității filialei sub aspectul legalității și al respectării disciplinei financiare, materializată într-un raport de constatare întocmit de împuterniciții C.A.A., cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
 • Raportul prevăzut la alin.(3) va trebui să identifice cauzele care au condus la situația de a fi desființată filiala și să identifice activul și pasivul filialei.
 • Patrimoniul filialelor desființate va trece în administrarea și gestionarea Consiliului

de administrație al C.A.A. ca parte a patrimoniului propriu.

 • Deciziile care se emit potrivit prezentului articol se vor comunica, după caz, filialei vizate, consiliului baroului pe lângă care urmează să funcționeze sucursala sau a funcționat filiala, precum și președintelui U.N.B.R.
 • Deciziile la care se referă prezentul articol se notează în Registrul filialelor și

sucursalelor, la numărul de ordine unic afectat acesteia.

 • Deciziile la care se referă prezentul articol intră în vigoare la data:
  • Împlinirii termenului de contestare în situația în care nu a fost contestată;
  • Înregistrării deciziei de soluționare a contestației, în varianta în care decizia de transformare a fost contestată.

Art.83. Sucursale. Transformarea filialei în sucursală la cererea filialei. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

La cererea filialelor care, din motive obiective, nu își pot asigura îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr.72/2016 și prezentul Statut, Consiliul de administrație al C.A.A. poate dispune transformarea filialei în sucursală în condițiile și cu procedura prevăzută la articolul precedent.

Art.84. Sucursale. Transformarea sucursalei în filială. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI.

Secțiunea a 4-a.

 • Consiliul baroului pe raza căruia funcționează sucursala poate solicita transformarea acesteia în filială, dacă au încetat motivele care au condus la desființarea filialei.
 • Procedura transformării sucursalei în filială este cea prevăzută pentru înființarea

filialelor.

 • Dosarul transmis către C.A.A. în vederea transformării sucursalei în filială va cuprinde declarații ale fiecărui avocat membru al baroului prin care acesta declară că se obligă să achite în termenele prevăzute de Legea nr.72/2016 și prezentul Statut obligațiile către sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și că în cazul în care nu va achita aceste obligații acceptă să fie suspendat din exercițiul profesiei fără somație sau punere în întârziere.
 • Prin decizia de transformare a sucursalei în filială se va reglementa și situația patrimoniului care a aparținut anterior filialei transformate în sucursală.
 • Decizia de transformare a sucursalei în filială se comunică filialei vizate, precum și baroului pe lângă care a funcționat filiala.
 • Decizia de transformare a sucursalei în filială intră în vigoare de la data:
  • Împlinirii termenului de contestare în situația în care nu a fost contestată;
  • Înregistrării deciziei de soluționare a contestației, în varianta în care decizia de

transformare a fost contestată.

 • Decizia de transformare, contestația depusă și decizia de soluționare a contestației se notează în Registrul filialelor și sucursalelor la numărul de ordine unic afectat acesteia.

Art.85. Sucursale. Decizii de înființare sau transformare. Contestare. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • Deciziile C.A.A. la care se referă prezentul capitol pot fi contestate de consiliul filialei

vizate și de consiliul baroului pe lângă care funcționează filiala.

 • Contestațiile se vor depune la C.A.A., iar competența de soluționare aparține Consiliului U.N.B.R. Decizia Consiliului U.N.B.R. este definitivă.
 • Termenul de depunere a contestației este de 15 zile de la data comunicării deciziei de transformare.

SUBSECȚIUNEA 5.5

-Registrul filialelor și sucursalelor-

Art.86. C.A.A. Registrul filialelor și sucursalelor. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • C.A.A. ține Registrul filialelor și sucursalelor în care se înregistrează filialele și

sucursalele C.A.A.

 • Scopul Registrului este doar acela de a ține o evidență corectă a datelor juridice care

privesc filialele.

 • În Registrul filialelor și sucursalelor se fac și înscrierile de mențiuni necesare pentru menținerea actualizată a evidențelor privind filialele de fiecare dată când se produc modificări față de datele înregistrate.
 • Registrul filialelor și sucursalelor este public.
 • Fiecare filială sau sucursală înregistrată în Registrul filialelor și sucursalelor va purta

un număr de ordine unic.

 • În Registrul filialelor și sucursalelor se înscriu următoarele date:
  • numărul și data deciziei prin care s-a dispus înființarea filialei sau sucursalei;
  • datele de identificare ale filialei sau sucursalei (denumirea, adresa sediului social,

codul de identificare fiscală);

 • date de contact (telefoane, email etc.);
  • componența consiliului de administrație al filialei, data alegerii acestuia, membrii supleanți;
  • alte mențiuni privind modificarea datelor înscrise în Registrul filialelor și sucursalelor, prevăzute de normele C.A.A.;
  • activitățile economice desfășurate de filiale sau sucursale;
  • orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate.
 • În Registrul filialelor și sucursalelor se țin și dosare cu documentele depuse și documentele în baza cărora se efectuează înregistrările pentru fiecare filială înregistrată.
 • (8)     Filialele au obligația de a comunica către C.A.A. orice modificare a datelor înscrise în Registrul filialelor și sucursalelor, într-un termen de cinci zile de la data întocmirii actelor de modificare.
 • Filialele transformate în sucursale sunt păstrate în Registrul filialelor și sucursalelor la numărul de ordine unic, afectat acesteia, cu mențiunea transformării în sucursale.

Art. 87. C.A.A. Registrul filialelor și sucursalelor. Informații furnizate. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.

 • C.A.A. eliberează:
  • certificate constatatoare din care rezultă că filiala este sau nu în evidența C.A.A.;
  • certificate constatatoare din care rezultă că un anumit act este sau nu înregistrat

în Registrul filialelor și sucursalelor;

 • copii de pe actele care au fost depuse de filiale în vederea înregistrării;
  • informații despre datele înregistrate în Registrul filialelor și sucursalelor, inclusiv

istoricul înregistrărilor efectuate.

-RĂSPUNDEREA JURIDICĂ-

Art. 88. Răspunderea disciplinară. Declarații individuale. Nedepunere. Legea nr.72/2016 – art.117 lit.b).

 • În explicitarea dispozițiilor art.117 lit.b) din Legea nr.72/2016, nedepunerea declarației fiscale de venituri și a deciziei de impunere fiscală la care se referă art.18 alin.(2) din prezentul Statut, semnifică de asemenea realizarea laturii obiective a acestei abateri disciplinare.
 • Constituie de asemenea abatere disciplinară următoarele fapte:
  • nedepunerea declarațiilor individuale;
  • nedeclararea corectă a veniturilor din profesie pentru care se datorează contribuția obligatorie, în situația în care nu constituie infracțiune;
  • nerespectarea hotărârilor și deciziilor C.A.A.
 • În situația prevăzută la alin.(2), filiala/sucursala din care face parte debitorul va sesiza consiliul baroului asupra abaterilor constatate și va înainta către acesta înscrisurile necesare pentru soluționarea cazului.

-JURISDICȚIA SISTEMULUI DE PENSII-

Art.89. Jurisdicție. Filiale. Hotărâri și decizii. Căi de atac. Legea nr.72/2016 – Capitolul VIII.

Jurisdicția.

 • Hotărârile adunărilor generale ale filialelor sau ale consiliilor de administrație ale filialelor pot fi atacate cu plângere de către membrii filialei sau consiliul baroului, la C.A.A.
 • Deciziile consiliilor de administrație ale filialelor pot fi atacate cu plângere formulată de persoanele interesate. Competența de soluționare aparține C.A.A.
 • C.A.A. poate anula sau modifica, în tot sau în parte, hotărârile și deciziile prevăzute

în prezentul articol.

 • Plângerile împotriva hotărârilor și deciziilor se vor depune la C.A.A. în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință a acestora, dar nu mai târziu de un an de la adoptarea acestora.

-DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII-

Art. 90. Imprescriptibilitatea drepturilor. Legea nr.72/2016 – Capitolul IX.

Drepturile de pensii și asigurări sociale ale avocaților sunt imprescriptibile și nu pot fi cedate total sau parțial.

Art.91. Neacordarea prestațiilor de asigurări sociale în caz de neplată a contribuțiilor. Legea nr.72/2016 – Capitolul IX.

 • Asiguratul care nu-și achită contribuțiile obligatorii la zi nu va putea beneficia de niciun fel de prestație de asigurări sociale.
 • C.A.A. va pune în plată pensia de limită de vârstă, de retragere definitivă sau anticipată numai dacă avocatul a plătit la zi contribuția legală la sistemul de asigurări sociale al avocaților și majorările de întârziere.

Art. 92. Întregirea perioadelor privind debitele către C.A.A. Legea nr.72/2016 – Capitolul IX.

Prejudiciul creat din plăți necuvenite efectuate de sistemul C.A.A. se constituie pentru

luni întregi, începând cu luna în care s-a făcut constatarea.

Art.93. Dispoziții finale. Titlurile executorii. Legea nr.72/2016 – art.131 alin.(7).

 • Decizia de recuperare a sumelor plătite necuvenit prevăzută la art.131 alin.(2) din Legea 72/2016, decizia de impunere prevăzută de același articol alin.(6) din Legea 72/2016 și decizia de eșalonare a unor obligații contributive la care se referă alin.(3) din prezentul articol se vor emite în scris pe suport de hârtie.
 • Decizia aparținând oricărei categorii menționate la alin.(1) va conține următoarele

elemente:

 1. denumirea autorității competente din sistemul C.A.A.;
  1. data la care a fost emisă și data de la care își produce efectele;
  1. datele de identificare a contribuabilului și, dacă este cazul, datele de identificare

a persoanei împuternicite de contribuabil;

 • obiectul deciziei;
  • motivele de fapt;
  • temeiul de drept;
  • numele și calitatea persoanelor împuternicite ale autorității competente din sistemul C.A.A.;
  • semnătura persoanelor împuternicite ale autorității competente din sistemul C.A.A., precum și ștampila autorității;
  • posibilitatea de a fi contestată decizia, termenul de depunere a contestației și

autoritatea la care se depune aceasta;

 • mențiuni privind audierea contribuabilului.
 • Angajamentul de plată la care se referă art.131 alin.(5) din Legea nr.72/2016 reprezintă actul unilateral de voință al contribuabilului, care se va întocmi în cadrul unei proceduri de eșalonare a unor datorii restante, pe baza unei decizii de eșalonare emisă de autoritatea competentă din sistemul C.A.A. Angajamentul de plată va cuprinde:
  • datele de identificare ale contribuabilului;
  • menționarea obligațiilor de plată care se eșalonează în baza deciziei de eșalonare, cu identificarea acesteia prin număr și dată;
 • numărul de rate în care se va face plata și scadența acestora;
  • declarația contribuabilului conform căreia a fost încunoștințat că, în situația în care va întârzia la oricare dintre plăți cu mai mult de 15 zile, va pierde beneficiul eșalonării, toate creanțele devenind certe, lichide și exigibile;
  • data actului;
 • Angajamentul de plată se va încheia într-un exemplar original care va fi înregistrat la autoritatea competentă din sistemul C.A.A., care va rămâne în păstrarea autorității, contribuabilului fiindu-i eliberată o copie a acestuia.
 • Angajamentul de plată semnat de contribuabil devine titlu executoriu prin completarea de către reprezentantul autorității competente din sistemul C.A.A. a unei rubrici speciale, care va conține următoarele:
  • cuantumul datoriei inițiale, suma totală a ratelor plătite, precum și valoarea debitului care a mai rămas de recuperat;
  • datele de identificare ale reprezentantului autorității competente (nume, prenume și calitate),
  • semnătura reprezentantului peste care se va aplica ștampila autorității;
  • data completării acestei rubrici.

Art.94. Dispoziții finale. Statut. Intrare în vigoare. Legea nr.72/2016 – art.137 alin.(2).

Statutul C.A.A. intră în vigoare la aceeași dată cu Legea nr.72/2016.

Art.95. Dispoziții finale. Abrogări. Legea nr.72/2016 – art.139.

Odată cu abrogarea actelor normative prevăzute de art.139 din Legea 72/2016, se vor

mai abroga de asemenea și următoarele acte normative secundare:

 1. Statutul C.A.A. adoptat prin Hotărârea nr.8 a Congresului Avocaților din 15-16 iunie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul C.A.A adoptat prin Decizia nr.550 a Consiliului U.N.B.R. din 1 septembrie 2012.