HOTĂRÂREA nr. 58 27.03.2020

În baza dispozițiilor art. 65 a) și c), din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020,

În considerarea faptului că suntem în prezența un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale, 

Analizând propunerile Comisiei Permanente a UNBR înaintate prin Decizia nr. 86/19 martie 2020, privind adoptarea unor măsuri care să atenueze situația economică a avocaților din România, dar care să fie sustenabile, fără afectarea serviciilor organelor profesiei și a dreptului avocaților la asigurările sociale,

Luând act de faptul că propunerile Comisiei Permanente au avut la bază concluziile Comisiei de lucru privind evaluarea impactului stării de urgență asupra colegilor avocați, care a preluat propunerile înaintate de avocați, barouri și Casa de Asigurări a Avocaților (CAA)

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) întrunit în ședința on line din 25-27.03.2020, cu majoritate de voturi, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – Pentru atenuarea situației economice a avocaților din România ca urmare a instituirii stării de urgență, se aprobă măsurile propuse prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 86/19 martie 2020, astfel:

  1. Pentru toate taxele și contribuțiile datorate de avocați pentru formarea bugetului baroului și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și ale filialelor, care sunt scadente începând cu data de 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.
  2. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 16.03.2020[1].
  3. Procedurile privind controlul avocaților cu privire la plata taxelor și contribuțiilor prevăzute la pct.1 și 2 se suspendă. Nu se încep proceduri noi.
  4. Procedurile privind suspendarea calității de avocat ȋn temeiul art.27 alit.c) din Legea nr.51/1995 se suspendă. Nu vor începe proceduri noi.
  5. Pentru toate contribuțiile pe care filialele C.A.A. le datorează potrivit art.13-15 din Legea nr.72/2016, care sunt scadente, începând cu 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.
  6. Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile filialelor față de C.A.A., acumulate anterior datei de 16.03.2020. Calculul acestora se va relua de la data menționată în hotărârea care se va adopta de Consiliul U.N.B.R.
  7. Stabilirea unei proceduri unice (simple) privind obținerea indemnizației pentru pierderea temporară a capacității de muncă.

(2) Perioada pentru care se aplică măsurile prevăzute la alin.(1) pct.1-6 este de 3 luni începând cu data de 16.03.2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct.1 și 2 se iau, pe baza cererii avocatului care va indica pe propria răspundere și cuantumul veniturilor profesionale.

(4) După ȋncetarea măsurilor economice cu caracter excepțional prevăzute la alin. (1) pct.1-6, regularizarea plăților se va realiza ȋn mod eșalonat.

(5) Perioada și modalitatea de regularizare prevăzută la alin.(4), respectiv formatul cererii menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată membrilor Consiliului UNBR, barourilor și CAA.

            (2) CAA va publica prezenta hotărâre pe propria pagină web și o va comunica către filialele sale.

(3) Barourile vor publica prezenta hotărâre pe propria pagină web și vor asigura comunicarea către avocați.

C O N S I L I U L    U. N. B. R.  

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020

Procedura de regularizare

Art. 1. – În cazul în care avocatul nu achită contribuțiile și taxele profesionale scadente începând cu data de 16.03.2020, după expirarea termenului de 3 luni de la această dată, se va aplica o procedură de regularizare, care se va desfășura astfel:

  1. La prima scadență după expirarea perioadei de 3 luni de la data de 16.03.2020, contribuabilul va achita, pe lângă contribuțiile și taxele profesionale aferente lunii anterioare și 50% din taxele și contribuțiile profesionale aferente primei luni care intră sub beneficiul măsurilor de ajutorare a avocaților dispuse de prezenta decizie;
  2. La a doua scadență după expirarea perioadei de 3 luni de la data de 16.03.2020, contribuabilul va achita, pe lângă contribuțiile și taxele profesionale aferente lunii anterioare și restul de 50% din taxele și contribuțiile profesionale aferente primei luni intră sub beneficiul măsurilor de ajutorare a avocaților dispuse de prezenta decizie;
  3. Aceeași procedură se va aplica și pentru restul datoriilor acumulate pentru celelalte două luni aflate sub beneficiul prezentei decizii.

Art. 2. – (1) Dacă se constată că avocatul nu achită la scadență și restul datorat conform art. 1, majorările de întârziere se calculează, potrivit legii, de la data acestei scadențe.

            (2) Pentru contribuțiile scadente care nu intră sub beneficiul prezentei decizii, majorările de întârziere se calculează, potrivit legii.

Art. 3. – Prezenta procedură de regularizare se aplică prin asemănare și pentru contribuțiile și datoriile pe care filialele C.A.A. le datorează potrivit legii.

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020

Cerere pentru aplicarea măsurii neaplicării majorărilor de întârziere /suspendării calculului majorărilor de întârziere

Subsemnata/Subsemnatul avocat, Nume …………………………………………………………….. Prenume …………………………………………………………….., membru al Baroului/Filialei C.A.A. ……………………………………………………………… , titular al legitimației nr. ………………………………… , solicit aplicarea măsurilor impuse prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. …/24.03.2020 solicit aplicarea următoarelor măsuri:

           Pentru toate taxele și contribuțiile datorate de avocați pentru formarea bugetului baroului și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților (CAA) și ale filialelor, care sunt scadente începând cu data de 16.03.2020, majorările de întârziere se stabilesc la 0%.

           Se suspendă calcularea majorărilor de întârziere pentru datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 16.03.2020.

Declar că situația ȋncasărilor ȋn perioada anterioară datei de 16.03.2020 nu îmi permite a achita taxele și contribuțiile profesionale/majorările de întârziere scadente anterior acestei date.

Mă oblig să depun declarații de venit pentru lunile ce sunt cuprinse în perioada de 3 luni începând cu data de 16.03.2020, iar dacă situația veniturilor încasate îmi va permite, voi achita taxele și contribuțiile profesionale la scadența prevăzută de dispozițiile legale.

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și ale legislației profesiei de avocat privind răspunderea disciplinară .


[1] Sub aspectul implementării tehnice în programul informatic, majorările de întârziere se stabilesc la 0% începând cu data de 25 martie 2020