Regulament pensii

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017 REGULAMENT PENSII

Prevederi generale

 

Art. 1.

Drepturile de pensii și alte drepturi asimilate pensiilor ale avocaților și urmașilor acestora prevăzute de Legea nr.72/2016 se exercită prin C.A.A., sucursalele și filialele acesteia.

Art. 2.

Drepturile de pensii și alte drepturi asimilate pensiilor ale avocaților sunt guvernate de următoarele acte normative:

 1. Legea 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților denumită în continuare Lege;
 2. Statutul A.A. denumit în continuare Statut;
 3. Regulamentul de pensii al de A.A.
 4. Legea 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 5. Statutul profesiei de avocat;
 6. Hotărârile și decizii emise de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din Romania,
 7. Decizii și hotărâri ale Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din Romania;
 8. Alte acte normative cu aplicabilitate si in sistemul A.A.

Art. 3.

Prestațiile de asigurări sociale se acordă proporțional cu stagiul de cotizare în profesia de avocat nevalorificat într-un sistem de pensii obligatoriu și a contribuțiilor legal achitate de avocatul asigurat la fondurile administrate de C.A.A. în această perioadă.

Art. 4.

Constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii al avocaților numai perioadele pentru care s-au datorat și plătit contribuțiile legale de asigurări sociale în acest sistem și, după caz, accesoriile.

Secțiunea 1

Pensia pentru limită de vârstă

 

Art. 5.

Condițiile generale pentru obținerea pensiei sunt prevăzute de art. 28 din Lege.

Art. 6.

 • Vârsta standard și atingerea vârstei standard de pensionare sunt prevăzute de art. 29 din
 • Anexa 1 la prezentul regulament conține datele specifice la care se referă textele prevăzute de art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2) și art. 31 alin. (2) din Lege.

Art. 7.

 • Stagiul minim de cotizare și creșterea stagiului minim de cotizare sunt prevăzute de art. 30 din Lege.
 • Stagiul complet de cotizare și creșterea stagiului complet de cotizare sunt prevăzute de art. 31 din Lege.

Art. 8.

 • Pentru cuantificarea stagiului minim prevăzut de 30 din lege și a stagiului complet de cotizare prevăzut la art. 31 din lege, se recunosc și:
  1. stagiul de cotizare realizat până la intrarea în vigoare a legii;
  2. vechimea în muncă sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în celelalte sisteme obligatorii de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public de pensii;
  3. stagiile asimilate stagiului de cotizare prevăzute de 33 din Lege.

Art. 9.

 • Recunoașterea stagiilor de cotizare între sistemele de pensii obligatorii este prevăzută de art. 32 din lege.
 • La stabilirea prestațiilor de asigurări sociale în sistemul de pensii al avocaților se recunosc stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de pensii obligatorii din România, precum și perioadele de asigurare realizate în alte țări, în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romania este parte, ori au fost încheiate regulamente comunitare.
 • Prin alte sisteme de pensii obligatorii se înțelege alte sisteme de pensii obligatorii din România, respectiv sisteme obligatorii de pensii din Uniunea Europeană în conformitate cu regulamentele comunitare și sisteme de pensii din alte țări în condițiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romania este
 • Alte sisteme de pensii obligatorii din România sunt:
  1. sistemul public de pensii;
  2. sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale;
  3. sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de

Art. 10.

Prevederile privind stagiile (perioadele) asimilate stagiului de cotizare sunt prevăzute la art. 33 din Lege și 23 din Statut

Art. 11.

În cazul persoanelor care au urmat și absolvit cursurile de zi ale unor instituții de învățământ universitar juridic în străinătate, recunoscute conform legislației românești, documentele doveditoare se prezintă traduse și legalizate.

Art. 12.

Stagiul de cotizare asimilat prevăzut de art. 33 alin (1) lit. b) din Legea 72/2016 privind perioada când asiguratul a satisfăcut serviciul militar este constituit din perioada în care asiguratul s-a aflat în una sau mai multe din următoarele situații:

 1. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen;
 2. a satisfăcut serviciul militar ca militar cu termen redus;
 3. a satisfăcut serviciul militar după absolvirea unor instituții de învățământ superior ca elev în școlile militare de ofițeri de rezervă în baza 4 lit. (b) din Decretul nr. 468/1957 sau art. 95 din Legea 14/1972, dar nu mai mult de durata legală pentru satisfacerea serviciului militar ca militar cu termen redus;
 4. a fost concentrat;
 5. a fost mobilizat;
 6. a fost în captivitate/prizonierat.

Art. 13.

 • Reducerea vârstelor standard de pensionare în conformitate cu prevederile 34 alin. (1) din Lege se acordă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor echivalente din sistemul public de pensii din România.
 • Conform 34 alin. (2) din Lege, reducerea vârstelor standard de pensionare nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege – de ex. reducerea prevăzută pentru pensia anticipată, sau cu reduceri prevăzute de legi speciale cum ar fi reducerea acordată pentru participanții la revoluția din decembrie 1989.
 • Conform 34 alin. (3) din Lege, reducerea vârstelor standard de pensionare se acordă doar dacă o prevedere echivalentă există în sistemul public de pensii.

Art. 14.

(1) Pensia de limită de vârstă din sistemul C.A.A. se calculează conform art. 64 – 65 din Lege și art. 27-28 din Statut.

Secțiunea a 2-a

Pensia de retragere definitivă din profesie

 

Art. 15.

 • Alte prevederi privind pensia de retragere definitivă din profesie sunt conținute de 36 din Lege și art. 25 din Statut.
 • Majorarea punctajului lunar de pensie la pensia de retragere definitivă din profesie se efectuează în conformitate cu 68 alin. (2)-(3) din Lege și art. 29 din Statut.
 • La pensionarea de retragere definitivă din profesie se valorifică și stagiile prevăzute de art. 32 (6) din Lege.

Art. 16.

 • Beneficiază de majorarea punctajului lunar prevăzută la 68 alin. (2) din lege avocații care, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 1 la lege, au contribuit la fondurile sistemului de pensii ale avocaților.
 • Pentru avocații înscriși la pensie pentru limită de vârstă potrivit legislației anterioare datei de 28 mai 2001 la retragerea definitivă din profesie beneficiază de majorarea prevăzută la (1) pentru stagiile realizate după împlinirea vârstei standard de pensionare, reglementată de legislația în vigoare la data stabilirii dreptului de pensie de retragere definitivă din profesie.
 • Pentru avocații înscriși la pensie pentru limită de vârstă în alte sisteme de pensii obligatorii, la retragerea definitivă din profesie beneficiază de majorarea prevăzută la alin. (1) pentru stagiile realizate după împlinirea vârstei standard de pensionare, reglementată de legislația în vigoare la data stabilirii dreptului de pensie de retragere definitivă din

Art. 17.

Pensia de retragere definitivă din profesie din sistemul C.A.A. se calculează conform art. 64 – 65, 68 alin. (2) și (3), art. 32 alin. (6), art. 33 alin. (4) – (6) din Lege și art. 27-29 din Statut.

Art. 18.

 • Punctajul mediu anual al pensiei de retragere definitivă stabilit conform metodei de calcul prin adăugare la care se referă art. 68 alin. (3) din Lege coroborat cu art. 29 din Statut se supune plafonării prevăzute de 64 alin. (7) din Legea nr. 72/2016.
 • Calculul prin recalculare pentru pensia de retragere definitivă se efectuează în conformitate 64 din Legea nr. 72/2016, prin calcularea pensiei pentru toată perioada de stagiu de cotizare din sistemul C.A.A., cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 32 alin. (3)-(5) din Lege. Decizia de pensionare pentru limită de vârstă își încetează aplicabilitatea cu data înscrierii la pensie pentru retragere definitivă prin recalculare.

Secțiunea a 3-a Pensia anticipată

 

Art. 19.

 • Pensia anticipată este reglementată de 37 din Lege.
 • Situații specifice privind pensia anticipată sunt reglementate de 38 din Lege

Art. 20.

 • În cazul pensiei anticipate, la stabilirea stagiului de cotizare necesar, precum și la determinarea punctajului mediu anual nu se iau în considerare:
  1. perioadele asimilate prevăzute la 33 din Lege;
  2. stagiile de cotizare realizate în alte sistemele obligatorii de pensii, în conformitate cu 65 alin. (1) din Lege.

Art. 21.

Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate contribuie la sistemul de pensii al avocaților poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru retragere definitivă din profesie.

Secțiunea a 4-a Pensia de invaliditate

 

Art. 22.

(1) Acordarea pensiei de invaliditate este reglementată de art. 39, 44 și art. 51 alin.

 • din Lege
 • Tipurile de pensie de invaliditate sunt cele prevăzute de 40 și 41 din lege.
 • Expertiza medicală, decizia medicală, contestarea acestora, decizia medicală a comisiilor de contestație, deciziile medicale definitive sunt prevăzute de art. 42 și 43 din
 • Reglementarea stagiului potențial acordat de sistemul C.A.A. este făcută de 45 din Lege.
 • Indemnizația de însoțitor se acordă pensionarilor de I de invaliditate conform prevederilor art. 46 din Lege.
 • Revizuirea medicală a beneficiarilor de pensie de invaliditate este reglementată de 47-48 din Lege.
 • Transformarea pensiei de invaliditate în pensie de limită de vârstă este reglementată de 49 alin (1) – (3) și art. 26 din Statut.
 • Limitarea privind înscrierea la pensie de invaliditate pentru persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare este reglementată de art. 49 alin. (4) si art. 72 din
 • Reglementările specifice încadrării în alt grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate sunt prevăzute de 50 alin. (1) – (2) din Lege.
 • Condițiile de trecere de la de la pensie de invaliditate la pensia de limită de vârstă sunt prevăzute de 50 alin. (3) din Lege coroborat cu art. 28 din Lege.
 • Incompatibilitatea între realizarea veniturilor din profesie și acordarea pensiei de invaliditate este prevăzută la 51 din Lege.
 • Pensia de invaliditate se suspendă de drept conform prevederilor 51 alin.
 • și 80 alin. (1) lit. c) din Lege.

Art. 23.

Persoanele încadrate în gradul I sau II de invaliditate, care solicită înscrierea la pensie de invaliditate potrivit prevederilor art. 39 din Lege, fac dovada acestui statut cu decizia de încadrare în grad de invaliditate emisă în condițiile legii, care va conține obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale asiguratului, data ivirii invalidității, gradul de invaliditate, termenul de revizuire.

Art. 24.

 • Schimbarea gradului de invaliditate ulterior înscrierii la pensia de invaliditate nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepția cazului în care certificatul de încadrare în grad de invaliditate a fost anulat, în condițiile
 • În situația schimbării gradului de invaliditate după intrarea în vigoare a legii, pentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabilește potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite condițiile referitoare la stagiul de cotizare necesar existente la data înscrierii inițiale la pensia de

Art. 25.

Stagiul de cotizare realizat efectiv precum și stagiul asimilat, recunoscute în vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate, cuprind și perioadele din alte sisteme obligatorii de pensie între care se recunosc reciproc stagiile de cotizare.

Art. 26.

 • Pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, la cerere, ca urmare a îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
 • Condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se consideră îndeplinite la împlinirea vârstei standard de pensionare sau la vârsta standard redusă în condițiile prevăzute de alte acte
 • În situația persoanelor care nu îndeplinesc condiția de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, păstrându-se cuantumul aferent pensiei de

Art. 27.

 • În lunile în care pensionarul beneficiază de pensie de invaliditate doar pentru o fracțiune de lună, indemnizația de însoțitor se acordă proporțional cu zilele calendaristice pentru care se cuvine pensia de invaliditate din luna respectivă.
 • În luna în care intervine decesul pensionarului de invaliditate se plătesc integral atât pensia de invaliditate cât și indemnizația de însoțitor, cu excepția situației în care decesul intervine în luna prevăzută la (1).

Art. 28.

La calculul pensiei de invaliditate punctajul anual luat în considerare de C.A.A. pentru stagiul potențial este cel prevăzut la art. 69 din Lege.

Art. 29.

Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate în conformitate cu art. 72 din Lege.

Secțiunea a 5-a Pensia de urmaș

 

Art. 30.

 • Reglementările privind beneficiarii și condițiile de acordare a pensiei de urmaș sunt prevăzute de 52 din Lege.
 • Pensia de urmaș în cazul copiilor este reglementată de 53 din Lege.
 • Condițiile și regimul de acordare a pensiei de urmaș pentru soțul supraviețuitor prevăzute de art. 54 din Lege.
 • Ajutorul acordat soțului supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru pensia de urmaș sunt prevăzute la 55 din Lege.
 • Pensia de urmaș specială pentru soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru pensia de urmaș dar are în îngrijire copii ai susținătorului decedat cu vârstă până la 7 ani este reglementată de 56 din Lege.
 • Regulile pentru stabilirea și modificarea cuantumului pensiei de urmaș sunt prevăzute de art. 57 – 60 din lege.
 • Indemnizația de urmaș acordată soțului supraviețuitor cu drept propriu de pensie din alte sisteme obligatorii de pensii este reglementată de 61 din Lege.
 • Expertizarea medicală a beneficiarului pensiei de urmaș invalid este reglementată de 62 din Lege.
 • Sistarea pensiei și a indemnizației de urmaș în cazul în care soțul supraviețuitor se recăsătorește este reglementată de art. 63 din Lege.

Art. 31.

 • Copiii urmași beneficiază de pensie de urmaș pe perioada pentru care au dreptul, inclusiv în situația în care realizează și alte venituri
 • În categoria alte venituri se includ și pensiile proprii ale urmașului din alte sisteme de pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de cotizare, burse școlare, venituri de natura salarială

Art. 32.

 • Formele de învățământ menționate la art. 53 lit. b) din lege sunt formele de învățământ organizate și recunoscute de lege, cum ar fi: învățământ liceal, învățământ profesional, învățământ tehnologic și vocațional, învățământ de artă și sportiv, învățământ postliceal, studiile universitare – licență, studii universitare – master, studii universitare –
 • Formele de învățământ organizate potrivit legii se referă la formele de învățământ din țară dar și din străinătate, din țările cu care România are acorduri de recunoaștere reciprocă a

Art. 33.

Încadrarea într-un grad de invaliditate a soțului supraviețuitor în vederea obținerii pensiei de urmaș se poate face de către medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Art. 34.

Vârsta standard de pensionare la care se face referire la art. 54 alin. (1) din lege reprezintă vârsta de pensionare prevăzută în anexa nr. 1 la lege și detaliată în anexa 1 la prezentul regulament, în raport de data nașterii asiguratului.

Art. 35.

Soțul supraviețuitor nu are dreptul la pensie de urmaș dacă are drept la pensie proprie din sistemul C.A.A. sau din orice sistem de pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de cotizare, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Lege.

Art. 36.

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie doar din sistemul de pensii al avocaților nu poate fi titularul unei pensii de urmaș în sistemul C.A.A. în calitate de soț supraviețuitor, putând obține doar indemnizația lunară de urmaș la care se referă art. 61 alin. (1) din Lege și art. 38-39 din prezentul regulament.

Art. 37.

Cuantumul pensiei de urmaș calculat conform art. 58 din Lege se stabilește doar în raport de numărul beneficiarilor de pensie de urmaș în raport de același susținător decedat.

Art. 38.

 • 61 alin. (1) din Lege se aplică soțului supraviețuitor cu drept la pensie proprie din oricare sistem de pensii obligatorii pentru care se recunosc reciproc stagiile de cotizare, fără niciun fel de discriminare.
 • Sintagma ”pensie proprie” folosită în cuprinsul art. 61 din Lege se înțelege suma pensiilor proprii la care are dreptul soțul supraviețuitor din toate sistemele de pensii obligatorii între care se recunosc reciproc stagiile de cotizare.

Art. 39.

 • Noțiunea de cuantum al pensiei proprii menționată de art. 61 alin (2) din lege reprezintă suma cuantumurilor pensiilor la care are dreptul urmașul din sistemele de pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de
 • În situația în care soțul supraviețuitor are dreptul atât la o pensie proprie din oricare din sistemele de pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de cotizare cât și la o pensie proprie din sistemul de pensii al avocaților, cuantumul indemnizației lunare de urmaș prevăzute de art. 61 alin. (2) din lege se calculează ca diferență între cuantumul pensiei de urmaș la care ar avea dreptul urmașul dacă nu ar avea pensie proprie și cumulul pensiilor proprii calculat conform (1).
 • În situația prevăzută la (3) pensia proprie din sistemul C.A.A. se păstrează în plată, indemnizația de urmaș fiind acordată distinct de aceasta.
 • Cuantumul indemnizației de urmaș, calculat conform alin. (2), nu poate fi mai mare decât pensia de urmaș din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților la care ar fi avut dreptul soțul supraviețuitor dacă nu ar avea drept la pensie
 • Indemnizația lunară de urmaș nu se acordă în situația în care cuantumul pensiei proprii prevăzut la (1) este mai mare decât pensia de urmaș la care ar avea dreptul soțul supraviețuitor dacă nu ar avea drept la pensie proprie

Art. 40.

 • Plata pensiei se suspendă în situațiile prevăzute de 63, art. 80 alin. (1) lit.
 1. b) – f) și (2) din Lege.
 • Plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu luna următoare celei în care copilul beneficiar al pensiei de urmaș a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit
 • În situația copiilor urmași aflați în continuare de studii între 16-26 de ani, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit
 • Dovada continuării studiilor, în situațiile menționate la (2) și (3), se prezintă filialelor sau sucursalelor în termen de 10 zile de la data începerii anului școlar/universitar și sunt înaintate în original la C.A.A.
 • Plata indemnizației de urmaș se suspendă în cazul prevăzut la 63 din lege sau dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art. 61 din Lege în temeiul cărora i-a fost acordată indemnizație lunară de urmaș, inclusiv dacă este înscris într-o activitate profesională pentru care contribuția la un sistem de pensii și asigurări sociale este obligatorie.

Art. 41.

Reluarea în plată a pensiei de urmaș suspendate se face potrivit prevederilor art. 81 din lege, cu respectarea termenului general de prescripție, iar în cazurile prevăzute

la art. 40 alin. (2) și (3) din prezentul regulament, drepturile se achită de la data suspendării.

Secțiunea a 6-a Stabilirea și plata pensiilor

 

Art. 42.

 • Modalitatea de calcul a pensiilor este prevăzută de art. 64-65 și 27-28 din
 • Modul de stabilire a valorii punctului de pensie în corelație cu venitul de referință lunar pe profesie este prevăzut de art. 66 din
 • Condițiile pentru actualizarea pensiilor sunt prevăzute de 67 din Lege.
 • Majorarea punctajului de pensie pentru asigurații care au profesat după îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă este reglementată de art. 68 (1)-(2) din Lege.
 • Punctajul acordat de sistemul C.A.A. pentru stagiul potențial calculat la pensia de invaliditate este reglementat de art. 69 din Lege
 • Procedura de acordare a pensiilor este reglementată de art. 70 din lege și art. 30-36 din Statut.
 • Data de la care se cuvin drepturile de pensie sunt reglementate de 71 – 74 din Lege.
 • Termenele de soluționare a cererilor de pensionare sunt prevăzute de art. 75 din
 • Formele de soluționare ale cererilor de pensionare sunt prevăzute de art. 76 din Lege și art. 37 din
 • Contestarea deciziilor de pensionare se poate realiza în conformitate cu art. 77 din Lege.
 • Plata pensiilor se efectuează în conformitate cu prevederile art. 78 din Lege și completate cu prevederile prezentului regulament.
 • Încetarea plății pensiei este reglementată de 79 din Lege.
 • Suspendarea plății pensiei este reglementată de 80 din Lege.
 • Reluarea plății pensiei suspendate este reglementată de 81 din Lege.
 • Obligația pensionarilor A.A. de comunicare a schimbărilor sau modificărilor intervenite cu influență asupra condițiilor de acordare a pensiei este reglementată de art. 82 din Lege.
 • Situația sumelor rămase neîncasate de pensionar în cazul decesului este reglementată de 83 din Lege.
 • Îndreptarea erorilor constatate în stabilirea/plata pensiilor este reglementată de art. 84 din
 • Majorarea punctajului pentru perioadele în care avocații au contribuit la fondul pentru pensie suplimentară anterior anului 2001 este reglementat de 128 din Lege.

Art. 43.

 • Stagiile de cotizare, inclusiv stagiile asimilate, realizate anterior datei pensionării și recunoscute ca stagii de cotizare la data pensionării dar nevalorificate la data pensionării pot fi valorificate prin adăugarea acestor stagii de cotizare
 • Cererea de valorificare a stagiilor prevăzute la (1) urmează aceleași reguli procedurale privind soluționarea și contestarea, prevăzute pentru cererea de pensionare.
 • Pensia calculată cu stagiile valorificate conform alin. (1) şi (2) se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de valorificare a stagiilor nevalorificate la data pensionării.

Art. 44.

 • Pentru avocații asigurați atât în sistemul de pensii al avocaților cât și în sistemul de pensii public, care au ultima calitate de asigurat în sistemul public de pensii și care îndeplinesc la data cererii condițiile de pensionare privind vârsta standard de pensionare în sistemul de pensii al avocaților dar nu îndeplinesc condițiile de pensionare privind vârsta standard de pensionare în sistemul public de pensii, se poate stabili dreptul de pensie în sistemul de pensii la avocaților fără a fi necesară deschiderea prealabilă a dreptului la pensie din sistemul
 • Avocații asigurați atât în sistemul de pensii al avocaților cât și în sistemul de pensii public, care au ultima calitate de asigurat în sistemul public de pensii și care îndeplinesc condițiile de pensionare privind vârsta standard de pensionare atât în sistemul de pensii al avocaților cât și în sistemul de pensii public, pentru deschiderea dreptului la pensie se vor adresa în primul rând sistemului public de pensii, în care au avut ultima dată calitatea de asigurat.

Art. 45.

Datele înscrise în cererea de pensionare și în celelalte documentele ce alcătuiesc dosarul de pensie sunt supuse confidențialității, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operațiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum și în vederea întocmirii unor situații statistice.

Art. 46.

Dosarul de pensionare întocmit de filiale sau sucursale și înaintat spre soluționare către C.A.A. va fi însoțit de un centralizator în care vor fi menționate toate documentele din dosar.

Art. 47.

Eventualele erori din actele întocmite de filială/sucursală se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greșite, confirmată prin semnătura persoanei care a înscris datele respective în document și prin ștampila filialei/sucursalei.

Art. 48.

 • În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Statutul C.A.A. cererea de pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune la filiala sau sucursala Casei de Asigurări a Avocaților din care face parte asiguratul, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare.
 • În conformitate cu art. 31 alin. (4) din statutul C.A.A. solicitantul poate fi persoana îndreptățită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum și mandatarul, desemnat prin procură specială, în situație în care este mandatat și să încaseze drepturile de

Art. 49.

 • În situație în care data limită prevăzută de 71 alin. (1), art. 73 alin. (1) lit. a) și b) și art. 74 alin. (1) lit. a) și b) din lege coincide cu o zi de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreună cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce urmează, fiind considerată depusă în termen.
 • Termenele prevăzute de lege pentru depunerea și soluționarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile “libere”, în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep să curgă și nici ziua în care s-au sfârșit. În situație în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi până la sfârșitul zilei lucrătoare ce urmează.

Art. 50.

 • Filiale, doar în baza datelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților din România, rețin din pensii contribuțiile legale, impozitele și orice alte obligații stabilite de legislația în vigoare la data efectuării plății.
 • Lista reținerilor prevăzută la alin. (1) este întocmită de C.A.A. și comunicată filialelor

Art. 51.

 • Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, prin casierie, prin mandat poștal sau în cont la băncile agreate de sistemul C.A.A în contul titularului de pensie ori tutorelui în cazul urmașilor
 • Prevederile alin. (1) se aplică și în situația celorlalte drepturi bănești pentru stabilirea și plata cărora competența revine filialelor sau sucursalelor A.A.

Art. 52.

 • A.A. emite lunar taloanele de pensie pentru pensionarii sistemului C.A.A. și le transmite filialelor și sucursalelor C.A.A.
 • Filialele și sucursalele transmit lunar beneficiarilor din România, fie prin poștă fie prin înmânare directă, taloanele de plată a drepturilor de pensie, indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii
 • A.A. transmite anual taloanele CFR pentru pensionarii din sistemul C.A.A., în funcție de reglementările între sistemele de pensii obligatorii

Art. 53.

Formularele tipizate privind întocmirea dosarului de pensie utilizate în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din România sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului de Administrație al C.A.A.