HOTĂRÂREA nr. 1034 13 decembrie 2014

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 1034
13 decembrie 2014
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și
exercitarea profesiei de avocat şi ale art. 24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a
Avocaților (în continuare C.A.A.) ,
având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administraţie al C.A.A., ţinând
cont de situaţia financiară a sistemului şi de propunerile de investiţii propuse de acesta
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.),
întrunit în şedinţa din 13 decembrie 2014, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2015, venitul de referinţă utilizat la stabilirea
tuturor prestaţiilor de asigurări sociale este de 2.428 lei.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea
sa pe website-ul www.caav.ro şi pentru comunicarea sa la barouri şi la filialele C.A.A.,
pentru a fi adusă la cunoştinţă avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei şi membrilor
adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exerciţiul profesiei.
Art. 3 – Consiliul de Administraţie C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
C O N S I L I U L U. N. B. R.