HOTĂRÂREA nr. 1035 13 decembrie 2014

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 1035
13 decembrie 2014
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 321 şi 327 alin. (1) din Statutul
profesiei de avocat, precum și art. 83 şi art. 129 lit. a) şi j) din Statutul Casei de
Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaţilor din
15-16 iunie 2012;
având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administraţie al C.A.A.,
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare
U.N.B.R.), întrunit în şedinţa din 13 decembrie 2014, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Începând cu data de 01 ianuarie 2015, valoarea punctului de pensie în
sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor este de 1.214 lei
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va lua măsuri pentru
publicarea sa pe website-ul www.caav.ro şi pentru comunicarea sa la barouri şi la
filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoştinţă avocaţilor cu drept de exercitare a
profesiei şi membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de
avocat în exerciţiul profesiei.
Art. 3 – Consiliul de Administraţie C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri
pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
C O N S I L I U L U. N. B. R.