HOTĂRÂREA nr. 434 23 martie 2019 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare;

  Având în vedere propunerea Consiliului de conducere a Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) de modificare a plafonului maxim de venituri aferent cotei maxime de contribuție la sistemul C.A.A., de la 1.403 lei (cât este în prezent) la 1.452 lei, pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferent contribuției maxime (corelarea plafonului maxim cu venitul de referință indexat), precum și propunerile și dezbaterile privind modificarea cuantumului punctului de pensie și influența unei asemenea măsuri asupra cuantumului cotelor de contribuție la sistem;

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.), întrunit în ședința din 23 martie 2019, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – (1) Se menține contribuția procentuală individuală obligatorie a tuturor avocaților cu drept de exercițiu al profesiei la sistemul C.A.A. la valoarea de 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai puțin de suma reprezentând cota minimă obligatorie și nici mai mult de suma reprezentând cota maximă de contribuție obligatorie.

(2) Se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi la valoarea de 300 lei, aferentă unui venit brut de 2.723 lei.

(3) Se menține cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei, aferentă unui venit brut de 723 lei.

(4) Cota maximă de contribuție obligatorie este 1.452 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferentă unui venit brut de 13.200 lei.

Art. 2 – (1) Cotele de contribuție la sistemul C.A.A. prevăzute la art. 1 se aplică pentru veniturile realizate din profesia de avocat începând cu data de 01 ianuarie 2019.

(2) Pentru asigurarea unui număr de 5 puncte corespunzătoare contribuției maxime la sistemul C.A.A., aferent veniturilor realizate în lunile ianuarie-martie 2019, se pot achita diferențele (49 lei/lunar) dintre suma prevăzută cu titlu de cotă de contribuție maximă stabilită cu titlu provizoriu prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 410/08 decembrie 2018 (1403 lei) și suma prevăzută cu același titlu stabilită prin prezenta hotărâre (1452 lei).

(3) La aceeași dată își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului UNBR nr. 410/08 decembrie 2018.

Art. 3 – (1) Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. şi barourilor prin poșta electronică şi se publică pe website-ul www.unbr.ro.

(2) Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de competență.

Art. 4. Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. şi barourile vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

C O N S I L I U L     U. N. B. R.