HOTĂRÂREA Nr. 139 / 27.07.2016

P a g . 1 | 32
UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii
HOTĂRÂREA Nr. 139 / 27.07.2016
privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților
Consiliul U.N.B.R., întrunit la 27 iulie 2016 în București, constituit în conformitate cu dispozițiile
art. 65 alin. (5) și (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
– Art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de
avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– Art. 110 alin. (2) și art. 137 alin. (2) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi
de asigurări sociale ale avocaților;
– Art. 2 din Hotărârea nr. 7 a Congresului avocaților din 25 – 26 martie 2016 pentru validarea
modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări prin
care s-a mandatat Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută
la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse
ratificării Congresului imediat următor;
– Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 127 din 20 mai 2016 prin care s-a aprobat constituirea
Comisiei de elaborare a proiectului de Statut al C.A.A.
– Proiectul final al Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, elaborat de Comisia de elaborare a
proiectului de Statut, astfel cum a fost dezbătut, modificat, completat și aprobat de Consiliului UNBR din
27.07.2016,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Statutul Casei de Asigurări a Avocaților, prevăzut în Anexa la prezenta
Hotărâre.
Art. 2. – Se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. și Comisia de elaborare a
proiectului de Statut al C.A.A. să identifice dispozițiile din Statutul profesiei de avocat ce trebuie
corelate cu dispozițiile Legii nr. 72/2016 și ale Statutului C.A.A. și să întocmească un material în
acest sens până la data de 5 decembrie 2016.
Art. 3. – (1) Prezenta hotărâre va fi supusă ratificării Congresului Avocaților.
(2) Prezenta Hotărâre împreună cu Anexa se afișează pe pagina web a Uniunii Naționale
a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail Casei de Asigurări a
Avocaților și barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către filialele Casei de Asigurări
a Avocaților.
C O N S I L I U L U. N. B. R.
P a g . 2 | 32
Anexa la Hotărârea Consiliului nr. 139/27.07.2016
Cuprins
CAPITOLUL I -DISPOZIȚII GENERALE- …………………………………………………………………………. 3
CAPITOLUL II -BUGETUL SISTEMULUI DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE
AVOCAŢILOR- ………………………………………………………………………………………………………… 5
CAPITOLUL III -CONTRIBUŢIILE LA FONDURILE SISTEMULUI DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE
ASIGURĂRI SOCIALE ALE AVOCAŢILOR- ……………………………………………………………………… 7
CAPITOLUL IV -PENSII- …………………………………………………………………………………………….. 9
CAPITOLUL V -ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE-………………………………………………. 13
CAPITOLUL VI -CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA- ……………………………… 15
SECȚIUNEA 1 -Organizarea C.A.A. Dispoziții generale.- ……………………………………………. 15
SECȚIUNEA A 2-A -Atribuțiile C.A.A.- …………………………………………………………………….. 18
SECȚIUNEA A 3-A -Comisia de cenzori a C.A.A.- ……………………………………………………… 19
SECȚIUNEA A 4-A -Comisia juridică a C.A.A.- ………………………………………………………….. 20
SECȚIUNEA A 5-A -Filialele și sucursalele C.A.A.- …………………………………………………….. 20
SUBSECȚIUNEA 5.1 -Dispoziții generale- ……………………………………………………………. 20
SUBSECȚIUNEA 5.2 -Organizarea filialelor C.A.A.- ……………………………………………….. 23
SUBSECȚIUNEA 5.3 -Organizarea controlului financiar intern al filialelor C.A.A.- ………. 27
SUBSECȚIUNEA 5.4 -Sucursalele C.A.A.- …………………………………………………………….. 27
SUBSECȚIUNEA 5.5 -Registrul filialelor și sucursalelor-…………………………………………. 29
CAPITOLUL VII -RĂSPUNDEREA JURIDICĂ- ………………………………………………………………… 30
CAPITOLUL VIII -JURISDICȚIA SISTEMULUI DE PENSII- …………………………………………………. 31
CAPITOLUL IX -DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII- ……………………………………………………… 31
P a g . 3 | 32
STATUTUL C.A.A.
Preambul:
Prin delegarea competenței de reglementare, Legea nr.72/2016 a făcut trimitere la
Statutul C.A.A. pentru completarea cadrului normativ al sistemului de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților.
Prezentul Statut cuprinde reglementări care se aplică împreună cu dispozițiile prevăzute
de Legea nr.72/2016.
Structura prezentului Statut urmărește structura Legii nr.72/2016.
Articolele din Statut fac referire la articole și alineate din Legea nr.72/2016, urmând ca
toate acestea să se aplice împreună.
Acronimele folosite în prezentul Statut sunt următoarele:
a) U.N.B.R. – Uniunea Națională a Barourilor din România;
b) C.A.A. – Casa de Asigurări a Avocaților;
c) Legea nr.72/2016 – Legea privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
ale avocaților.
CAPITOLUL I
-DISPOZIȚII GENERALEArt.
1. Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – art.1.
(1) Sistemul de asigurări sociale ale avocaților funcționează din anul 1907, fiind pentru
prima dată reglementat prin Legea pentru organizarea corpului de advocați din 12 martie 1907.
(2) Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este un sistem unic, propriu și obligatoriu,
în condițiile legii.
(3) Sistemul asigură drepturile la pensia obligatorie și la alte asigurări sociale ale
avocaților, aferente perioadei de profesare a avocaturii, în aplicarea articolului 47 din
Constituția Românei și a legii care reglementează sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților.
(4) Toți avocații din România sunt obligați să contribuie la sistemul propriu de pensii și
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
(5) Avocații din Uniunea Europeană (denumită în continuare U.E.) cu drept de exercitare
a profesiei în România sunt scutiți de la obligația prevăzută de alineatul precedent în condițiile
prezentării documentelor specifice stabilite de aquis-ul comunitar eliberate de autoritățile
competente ale celorlalte state U.E.
(6) Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților din România
funcționează în cadrul U.N.B.R.
P a g . 4 | 32
Art.2. Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Norme de reglementare. Legea nr.72/2016 – art.1.
(1) Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este reglementat prin norme specifice,
dedicate doar acestui sistem și prin alte norme general aplicabile.
(2) Normele de reglementare specifice sunt cuprinse în următoarele acte normative:
a) Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților;
b) Statutul C.A.A.;
c) Regulamentul C.A.A., care va însuma toate Regulamentele tematice care vor fi
aprobate în baza Legii nr.72/2016;
d) Normele de aplicare care vor fi aprobate conform art.138 din Legea nr.72/2016;
e) Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
f) Statutul profesiei de avocat.
(3) Alte norme legale general aplicabile sunt:
a) Constituția României – art.47 – „Nivelul de Trai”;
b) Codul fiscal art.141 – „Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale”, lit.b) și
art.150 – „Excepții specifice privind veniturile din activități independente”.
Art.3. Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Autoritățile. Legea nr.72/2016 – art.1.
(1) Autoritățile sistemului de asigurări sociale ale avocaților din România sunt: C.A.A. și
filialele.
(2) Autoritățile sistemului de asigurări sociale ale avocaților din România funcționează în
cadrul U.N.B.R.
(3) Supravegherea C.A.A este de competența Congresului Avocaților din România,
Consiliului U.N.B.R.
Art.4. Sistemul C.A.A. Termeni și expresii. Legea nr.72/2016 – art.3.
(1) Dispozițiile art.3 lit.f) din Legea nr.72/2016 care reglementează semnificația noțiunii
de filiale trebuie coroborate cu dispozițiile de la art.107 alin.(2) și (4) din aceeași lege și cu
dispozițiile art.56 din prezentul Statut.
(2) Dispozițiile art.3 lit.q) din Legea nr.72/2016 care reglementează semnificația
sintagmei „stagiul complet de cotizare” trebuie coroborate cu dispozițiile art.31 alin.(1) și (2)
din aceeași lege.
Art.5. Sistemul C.A.A. Administrare. Legea nr.72/2016 – art.4.
Dispozițiile art.4 din Legea nr.72/2016 care se referă la „administrarea sistemului”
trebuie coroborate cu dispozițiile art.106-114 din Legea nr.72/2016 și dispozițiile art.44-84 din
prezentul Statut.
Art.6. Sistemul C.A.A. Drepturi și obligații. Evidențe. Legea nr.72/2016 – art.8.
Evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale la care se referă art.8 din Legea
nr.72/2016 se va ține atât în format scris cât și în format electronic, conform hotărârii Consiliului
U.N.B.R. privind reglementarea tipurilor de evidențe și a operațiunilor tehnice, care va fi
adoptată pe baza propunerilor Consiliului C.A.A.
P a g . 5 | 32
CAPITOLUL II
-BUGETUL SISTEMULUI DE PENSII
ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE AVOCAŢILORArt.
7. Buget. Venituri. Legea nr.72/2016 – art.11 lit.f).
Prin sintagma „alte venituri”, care se regăsește la art.11 lit.f) din Legea nr.72/2016, se
înțelege orice alt venit, de orice natură, obținut și înregistrat în contabilitate în condițiile legii.
Art.8. Buget. Cheltuieli. Legea nr.72/2016 – art.12 lit.d).
(1) Sintagma „alte cheltuieli”, care se regăsește la art.12 lit.d) din Legea nr.72/2016, are
semnificația prevăzută în prezentul articol din Statutul C.A.A.
(2) C.A.A. poate efectua și alte cheltuieli care nu se regăsesc în art.12 alin.(1) lit.a)-c) din
Legea nr.72/2016, cu aprobarea Consiliului U.N.B.R.
(3) Filialele sistemului care realizează excedent la Fondul destinat altor drepturi de
asigurări sociale vor putea derula unele programe proprii din domeniul asistenței și asigurărilor
sociale, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
a) Programele să fie avizate de consiliul baroului pe lângă care este organizată filiala
și aprobate de către Consiliul de administrație al C.A.A. și Consiliul U.N.B.R.;
b) Bugetul anual al programelor să nu depășească 30% din diferența dintre veniturile
Fondului de asigurări sociale și toate cheltuielile aferente acestui fond mai puțin
cele generate de programele proprii, susținute pe baza art.12 lit.d) din Legea
nr.72/2016.
Art.9. Buget. Fondul de rezervă. Legea nr.72/2016 – art.13.
(1) Pentru fiecare filială în parte, cuantumul sumei vărsate lunar conform art.13 alin.(1)
din Legea nr.72/2016 nu poate fi mai mare decât diferența între veniturile totale ale filialei din
perioada de calcul și cheltuielile totale din aceeași perioadă.
(2) Fondul de rezervă are utilitatea prevăzută de art.13 alin.(2) din Legea nr.72/2016. Din
Fondul de rezervă se suportă și diferențele de cheltuieli cu pensiile și alte drepturi de asigurări
sociale neacoperite de veniturile din contribuții la filialele și sucursalele C.A.A.
Art.10. Buget. Fondul de rezervă. Gestionare și aprobări. Legea nr.72/2016 – art.14.
(1) Obligațiile filialelor de vărsare a contribuțiilor pentru Fondul de rezervă prevăzute la
art.14 alin.(2) din Legea nr.72/2016 vor fi regularizate anual în funcție de veniturile efectiv
realizate.
(2) În situația în care, în urma regularizării, se constată că veniturile totale anuale ale
filialei au fost mai mici decât cheltuielile totale ale acesteia, majorările de întârziere datorate
conform art.14 alin.(3) din Legea nr.72/2016 se anulează proporțional.
Art.11. Buget. Excedent. Legea nr.72/2016 – art.16.
(1) Excedentul anual la nivel central poate fi utilizat potrivit destinației propuse de C.A.A.
și aprobată de Consiliul U.N.B.R.
(2) Excedentul anual la nivelul filialei poate fi utilizat potrivit destinației propuse de
aceasta, cu avizul consiliului baroului pe lângă care funcționează filiala și aprobate de Consiliului
U.N.B.R., la propunerea Consiliului de administrație al C.A.A.
P a g . 6 | 32
Art.12. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Alimentare. Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).
(1) Avocatul achită prin plată unică contribuțiile lunare obligatorii la cele două fonduri
ale sistemului, respectiv Fondul de pensii și Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale.
(2) Nivelul contribuțiilor pentru fiecare fond, respectiv procentele de distribuție între
fonduri, se stabilesc prin decizie de către Consiliul U.N.B.R., la propunerea Consiliului de
administrație al C.A.A.
Art.13. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Fondul de pensii. Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).
(1) Fondul de pensii a fost constituit prin Decizia U.N.B.R. nr.556/15 decembrie 2012.
(2) Fondul de pensii cuprinde:
a) 85% din disponibilul existent la nivelul filialelor la data constituirii fondului;
b) cota la care se referă art.12 alin.(2) din prezentul Statut din contribuțiile lunare
obligatorii achitate de avocați începând cu 1 ianuarie 2013;
c) dobânzile aferente disponibilului din acest fond.
(3) Din Fondul de pensii se suportă următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu pensiile, indemnizația de urmaș, ajutorul acordat pe o perioadă de
6 luni soțului supraviețuitor și indemnizațiile de însoțitor;
b) contribuția la Fondul de rezervă prevăzut de art.13 alin.(1) din Legea nr.72/2016;
c) contribuția la fondul destinat funcționării C.A.A. prevăzut de art.15 din Legea
nr.72/2016;
d) cheltuieli aferente pensiilor cum ar fi taxele poștale, comisioanele bancare etc.
Art.14. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale.
Legea nr.72/2016 – art.17 alin.(4).
(1) Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale a fost constituit prin Decizia
U.N.B.R. nr.556/15 decembrie 2012.
(2) Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale cuprinde:
a) 15% din disponibilul existent la nivelul filialelor la data constituirii fondului;
b) cota la care se referă art.12 alin.(2) din prezentul Statut din contribuțiile lunare
obligatorii achitate de avocați începând cu 1 ianuarie 2013;
c) veniturile din dobânzile bancare aferente Fondului destinat altor drepturi de
asigurări sociale;
d) majorări de întârziere încasate de filiale;
e) alte venituri obținute din activitatea filialelor conform Legii nr.72/2016 și
prezentului Statut.
(3) Din Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale se suportă următoarele
cheltuieli:
a) cheltuielile cu indemnizațiile de maternitate, indemnizațiile de incapacitate
temporară de muncă, ajutoare pentru creșterea copilului, ajutoare de deces;
b) cheltuieli de funcționare ale filialei;
c) orice alte cheltuieli prevăzute de prezentul Statut care nu sunt suportate din
Fondul de pensii.
Art.15. Buget. Fondurile sistemului C.A.A. Prevederi comune. Legea nr.72/2016 – art.17
alin.(4).
(1) Este interzisă utilizarea fondurilor specializate pentru alte cheltuieli decât cele
prevăzute pentru fiecare fond în parte.
P a g . 7 | 32
(2) Gestionarea veniturilor și cheltuielilor aferente fiecărui fond se realizează separat, în
conturi distincte.
(3) Eventualele venituri viitoare, care vor fi realizate ca urmare a valorificării bunurilor
filialei sau încasării debitelor restante, se vor defalca conform raportului 85% – Fondul
de pensii și 15% – Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale sau a procentelor
care se vor stabili prin hotărârea Consiliului U.N.B.R.
(4) În aplicarea principiului specializării fondurilor sistemului de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților, C.A.A. elaborează norme contabile privind reflectarea în
contabilitate a fondurilor specializate.
CAPITOLUL III
-CONTRIBUŢIILE LA FONDURILE SISTEMULUI DE PENSII
ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE AVOCAŢILORArt.
16. Contribuții. Analiza situației restanțierilor. Legea nr.72/2016 – Capitolul III.
(1) În legătură cu contribuțiile la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților, reglementate de Capitolului III din Legea nr.72/2016, consiliile
barourilor au obligația să analizeze cel puțin trimestrial situația restanțierilor la plata
contribuției și să dispună măsurile legale care se impun.
(2) Rezultatele acțiunilor prevăzute la alin.(1) vor fi comunicate de către filiale la C.A.A.
care, la rândul ei, va informa trimestrial Consiliul U.N.B.R.
Art.17. Contribuții. Dispoziții generale. Dreptul la regularizare. Legea nr.72/2016 – art.19
alin.(2).
(1) Anual, după caz, contribuțiile la fondurile sistemului se pot regulariza în funcție de
veniturile brute anuale efectiv realizate din onorarii de avocatul cu drept de exercitare a
profesiei.
(2) În vederea regularizării contribuțiilor la fondurile sistemului, avocații vor depune la
filială sau sucursală o declarație pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie
pe anul anterior, însoțită, la cerere, de documente contabile justificative.
(3) Procedura de regularizare va fi stabilită prin regulament tematic, aprobat prin
hotărârea Consiliului U.N.B.R.
Art. 18. Contribuții. Contribuția individuală. Legea nr.72/2016 – art.20.
(1) Contribuțiile lunare obligatorii la care se referă art.20 alin.(1) din Legea nr.72/2016
se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu.
(2) Avocatul care nu a achitat contribuția maximă la care se referă art.20 alin.(2) din
Legea nr.72/2016 este obligat să depună la filială, în fiecare an, copia declarației privind
veniturile anuale realizate precum și copia deciziei definitive de impunere în cel mult 15 zile de
la data comunicării acesteia de către organul fiscal.
Art.19. Contribuții. Declarația individuală. Legea nr.72/2016 – art.21 alin.(1).
(1) Prin sintagma „Veniturile realizate din onorarii” prevăzută la art.21 alin.(1) din Legea
nr.72/2016 se înțeleg „Veniturile efectiv încasate în luna pentru care se face plata contribuției
din care se deduc, după caz, TVA-ul și onorariile retrocedate”.
P a g . 8 | 32
(2) În situația în care avocatul a eliberat factură (chitanță) unică, atât pentru onorariu
cât și pentru cheltuielile efectuate în numele clientului, pentru determinarea venitului efectiv
încasat în luna pentru care se face plata contribuției se vor deduce și aceste cheltuieli.
Art.20. Arhivarea declarațiilor. Legea nr.72/2016 – art.21 alin.(3).
(1) Filialele, sucursalele și C.A.A pot arhiva declarațiile prevăzute de art.21 alin.(3) din
Legea nr.72/2016 și art.18 alin.(2) din prezentul Statut în format electronic, prin mijloace
specifice, după modelul informatic centralizat.
(2) Prin arhivarea electronică a documentelor se înțelege procesul de conversie a
documentelor în format electronic, indexarea și asocierea de metadate.
(3) Filialele sunt obligate să păstreze în arhiva electronică declarațiile pe care le
instrumentează în formă electronică cu titlu permanent, asigurându-le împotriva distrugerii,
degradării sau sustragerii.
(4) Filialele au obligația să adopte măsuri de securitate împotriva falsificării declarațiilor
în formă electronică și să garanteze confidențialitatea în cursul procesului de generare și
arhivare a acestora.
(5) Filialele au obligația creării unei arhive electronice de recuperare, care să cuprindă
toate documentele arhivate, metadatele și informațiile de audit asociate, care să fie actualizată
periodic, conform unei planificări prestabilite, cel puțin o dată pe an.
(6) Filialele și C.A.A. au obligația să mențină programe informatice pentru transpunerea
oricărui document arhivat, din formatul în care a fost arhivat, într-un format care să permită
redarea, vizualizarea, reproducerea și stocarea documentului respectiv.
(7) C.A.A. întocmește normele privind arhivarea aplicabile în sistemul C.A.A.
Art.21. Contribuții. Alte prevederi. Restituiri. Legea nr.72/2016 – art.26 alin.(4).
(1) În situația plăților anticipate de contribuții, dacă intervine decesul asiguratului, fac
obiectul restituirii la cerere, conform art.26 alin.(4) din Legea nr.72/2016, sumele plătite în plus
aferente contribuțiilor unor perioade de timp ulterioare datei decesului.
(2) Restituirea sumelor prevăzute la art.26 alin.(4) din Legea nr.72/2016 se face după
verificarea situației generale la zi a contribuabilului și compensarea obligațiilor restante
neachitate.
Art.22. Contribuții. Alte prevederi. Prescripțiile și termenele de prescripție. Legea nr.72/2016
– art.26 alin.(6).
(1) Drepturile autorităților din cadrul sistemului C.A.A., în legătură cu contribuțiile
individuale ale asiguraților sunt:
a) dreptul de a stabili creanțele contributive individuale ale asiguraților;
b) dreptul de a cere executarea silită.
Creanțele contributive individuale
(2) Dreptul de a stabili creanțele contributive individuale ale asiguraților din cadrul
sistemului C.A.A. aparține C.A.A. sau filialei care are obligația de a încasa contribuțiile de la
contribuabilii săi.
(3) Creanțele contributive individuale se stabilesc prin:
a) declarațiile privind veniturile brute lunare individuale;
b) deciziile de impunere, sub rezerva verificării ulterioare;
c) deciziile de impunere emise în urma operațiunilor de control a obligațiilor
contributive.
P a g . 9 | 32
(4) Termenul de prescripție prevăzut de art.26 din Legea nr.72/2016, în cazul dreptului
de a stabili creanțe contributive individuale, începe să curgă de la data de 1 iulie a anului
următor celui pentru care se datorează obligația contributivă, dacă legea nu dispune altfel.
(5) Dreptul de a stabili creanțe contributive se prescrie în termen de 10 ani în cazul în
care acestea rezultă din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.
(6) Termenul prevăzut la alin.(5) curge de la data săvârșirii faptei ce constituie
infracțiune sancționată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Executarea silită
(7) Dreptul de a cere executarea silită a creanțelor contributive restante aparține C.A.A.
sau filialei care a emis titlul executoriu.
(8) Titlurile executorii sunt:
a) angajamentul de plată semnat de contribuabil și aprobat de C.A.A. sau filiala care
are obligația de a încasa contribuțiile de la contribuabilii săi;
b) deciziile de impunere emise în urma operațiunilor de control a obligațiilor
contributive.
(9) Dreptul de a se cere executarea silită a creanțelor contributive se prescrie în termen
de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost stabilită creanța
contributivă.
CAPITOLUL IV
-PENSIIArt.
23. Pensia pentru limită de vârstă. Stagii asimilate. Dovezi. Legea nr.72/2016 – art.33
alin.(1).
(1) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituții de învățământ
universitar juridic, dovada absolvirii cursurilor de zi și a duratei normale a studiilor se face cu
diploma însoțită de foaia matricolă sau adeverință din care să rezulte forma de învățământ,
durata normală și perioada studiilor.
(2) Diploma și foaia matricolă vor fi depuse în copie legalizată sau în copie cu certificarea
conformității cu originalul, făcută de către funcționarul competent. Adeverința prevăzută la
alin.(1) va fi depusă în original.
(3) În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituții de învățământ
universitar juridic în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse și legalizate.
(4) În situația persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obținerii
documentelor care atestă forma de învățământ și durata studiilor, valorificarea perioadelor
respective se face în baza declarației notariale pe propria răspundere.
Art. 24. Pensia pentru retragere definitivă din profesie. Dispoziții generale. Ajustări periodice.
Legea nr.72/2016 – art. 35 alin.(5) și (6).
(1) Avocații care se regăsesc în situațiile prevăzute de art.35 alin. (5) și (6) din Legea
nr.72/2016 vor putea beneficia de ajustări periodice, după trecerea a cel puțin 15 ani de la data
deciziei de pensionare pentru limită de vârstă.
(2) Cererea de ajustare se va putea formula anual, iar ajustarea se acordă pentru viitor
începând cu luna solicitării.
P a g . 10 | 32
Art.25. Pensia pentru retragere definitivă din profesie. Alte dispoziții. Perioadă
necontributivă. Legea nr.72/2016 – art.36 alin.(2).
(1) Cererea de recalculare la care se referă art.36 alin.(2) din Legea nr.72/2016 poate
avea ca obiect doar perioadele de stagiu care nu au fost deja valorificate în alte sisteme de
pensii obligatorii.
(2) Pensia de retragere definitivă din profesie recalculată în conformitate cu art.36
alin.(2) din Legea nr.72/2016 se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care
a fost înregistrată cererea însoțită de documentele justificative necesare.
Art.26. Pensia de invaliditate. Trecerea la pensia pentru limită de vârstă. Legea nr.72/2016 –
art.49 alin(1).
(1) Decizia de pensie pentru limită de vârstă în înțelesul art.49 din Legea nr.72/2016 se
emite la cererea asiguratului.
(2) În situația persoanelor care nu îndeplinesc condiția de stagiu minim de cotizare,
trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face păstrându-se cuantumul
aferent pensiei de invaliditate.
Art.27. Pensii. Stabilire. Dispoziții generale. Venit aferent contribuției plătite. Legea
nr.72/2016 – art.64 alin.(8).
Venitul aferent contribuției plătite conform art.64 alin.(8) din Legea nr.72/2016 se
calculează fără rotunjire prin eliminarea zecimalelor.
Art.28. Pensii. Stabilire. Stagii în sisteme diferite. Legea nr.72/2016 – art.65 alin.(3).
Stagiul de cotizare realizat în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților avut în vedere de art.65 alin.(3) din Legea nr.72/2016 include și stagiul asimilat
pentru care asiguratul a optat în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților.
Art.29. Pensii. Contribuția. Punctajul anual. Majorare. Legea nr.72/2016 – art.68 alin.(2).
(1) Calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie pentru avocații beneficiari ai
unei pensii de limită de vârstă în cadrul sistemului C.A.A. se face prin adăugarea punctajului
mediu anual aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă
din sistemul de pensii al C.A.A. la punctajul mediu anual aferent pensiei în plată.
(2) Ca excepție de la regula prevăzută de alin.(1), asigurații care s-au pensionat pentru
limită de vârstă în sistemul de asigurări sociale ale avocaților anterior datei de 28 mai 2001,
calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie se va face, pe bază de opțiune, prin
adăugare sau recalculare.
(3) Modul de calcul prin „adăugare” se face conform prevederilor alin.(1). Modul de
calcul prin „recalculare” se face conform art.64 din Legea nr.72/2016.
(4) Pentru beneficiarii unei pensii de retragere definitivă din profesie, determinată
conform metodei de calcul prin ”adăugare”, punctajul mediu anual se supune plafonării
prevăzute de art.64 alin.(7) din Legea nr.72/2016.
Art.30. Pensii. Stabilire. Procedură. Persoana îndreptățită. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(1).
Se consideră persoană îndreptățită să solicite pensia de urmaș în sensul art.70 alin.(1)
din Legea nr.72/2016 și persoana căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor.
P a g . 11 | 32
Art.31. Pensii. Stabilire. Procedură. Cererea și actele anexe. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).
(1) Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care asiguratul
a activat.
(2) Persoanele care au avut calitatea de avocat, dar care au desfășurat ultima activitate
în alt domeniu, vor putea solicita pensie din sistemul de asigurări sociale ale avocaților doar pe
baza prezentării deciziei de pensionare din sistemul de pensii obligatoriu aferent ultimei
activități.
(3) În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se acordă și
se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat cu actele necesare
stabilirii dreptului de pensie.
(4) Asigurații care îndeplinesc condițiile legale privind înscrierea la pensie în sistemul
C.A.A. vor înregistra la filiala sau sucursala competentă cererea de pensionare însoțită de actele
doveditoare corespunzătoare categoriei de pensie solicitate.
(5) Conținutul cererii tip va fi pus la dispoziția solicitantului de filiala sau sucursala C.A.A.
de care acesta aparține.
(6) Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conținute de dosarul
de pensionare.
(7) În situația solicitării pensiei pentru limită de vârstă, retragere definitivă din profesie
sau pensiei anticipate, actele care se vor anexa cererii sunt următoarele:
a) Cerere de pensie;
b) actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie
(original și copie);
c) Adeverință privind vechimea în profesia de avocat;
d) Carnetul de muncă (original și copie), dacă este cazul;
e) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu
realizată;
f) Adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de închidere
a carnetelor de muncă, respectiv 1 ianuarie 2011 (original), dacă este cazul;
g) Decizia de pensie din alte sisteme obligatorii de pensie (în copie) și Adeverința
privind perioadele de activitate valorificate la pensia acordată din alte sisteme de
pensii obligatorii (în original);
h) Declarație pe propria răspundere privind sistemul de pensii pentru care optează
a-i fi luat în calcul stagiul asimilat;
i) Diploma de absolvire a învățământului universitar juridic (original și copie) și
Adeverința în original din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și
faptul că acestea au fost urmate la cursuri zi;
j) Livretul militar (original și copie), dacă este cazul;
k) Decizia de radiere din profesie emisă de barou, la cererea avocatului;
l) Procura specială, pentru mandatar (original);
m) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente
necesare stabilirii drepturilor de pensie.
(8) În situația solicitării pensiei de invaliditate, actele care se vor anexa cererii sunt
următoarele:
a) Cerere pentru pensia de invaliditate;
b) actele menționate la alin.(7) lit.b)-m);
c) Decizia medicală asupra capacității de muncă (original);
d) dovada suspendării calității de avocat (decizia de suspendare emisă de consiliul
baroului).
P a g . 12 | 32
(9) În situația solicitării pensiei de urmaș conform art.53, 54 și 56 din Legea nr.72/2016,
a ajutorului de urmaș conform art.55 din Legea nr.72/2016 sau a indemnizației lunare de urmaș
conform art.61 din Legea nr.72/2016, actele care se vor anexa cererii sunt următoarele:
a) Cerere pentru pensia de urmaș/ ajutor urmaș 6 luni/indemnizația de urmaș;
b) actele menționate la alin.(7), literele b)-m), pentru cazurile în care susținătorul
decedat nu avea calitatea de pensionar în sistemul C.A.A.;
c) actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (original
și copie);
d) Decizia medicală asupra capacității de muncă (original), dacă este cazul;
e) Decizia de pensie și ultimul talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care
susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
f) Adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);
g) Certificatul de deces (original și copie);
h) Declarație notarială dată de solicitant din care să rezulte că nu dispune de o altă
sursă de venit, dacă este cazul.
(10) În situații speciale, C.A.A. poate cere acte justificative suplimentare.
(11) Cererea de pensie se consideră validă doar dacă asiguratul a completat toate rubricile
prevăzute în formularul tip de înscriere la pensie.
Art.32. Pensii. Procedură. Dosarul de pensie la filială/sucursală. Legea nr.72/2016 – art.70
alin.(3).
(1) După înregistrarea cererii de pensionare, filiala sau sucursala C.A.A., după caz, va
întocmi dosarul de pensionare în termen de 15 zile după înregistrarea cererii.
(2) Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a
Avocaților pentru calcularea și stabilirea drepturilor cuvenite.
(3) Filiala/sucursala C.A.A. este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta
purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.
Art.33. Pensii. Procedură. Dosarul de pensie. Conținut. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).
(1) Dosarul de pensie întocmit de filiala sau sucursala C.A.A., urmare a înregistrării cererii
de pensie a asiguratului și a verificărilor efectuate, va conține următoarele:
a) Cererea de pensionare completată de asigurat;
b) actele prevăzute în la art.31 alin.(7) lit.b)-m), alin.(8) lit.a)-d) și alin.(10) din
prezentul Statut;
c) Adeverință privind veniturile brute realizate în cadrul B.C.A.J.-ului;
d) Adeverință privind veniturile brute realizate în structura profesională organizată
conform Legii nr.51/1995;
e) Adeverință privind contribuțiile individuale pentru pensia suplimentară, după caz;
f) Procesul verbal de constatare privind „lipsa arhivei” cu statele de pată în cadrul
B.C.A.J.-ului;
g) Declarația avocatului privind veniturile realizate în cadrul B.C.A.J.-ului în situația
„lipsei arhivei” cu statele de plată;
h) Situația diferențelor de contribuții, constatate la verificarea documentelor
contabile ale avocatului;
i) Proces verbal privind finalizarea procedurii de întocmire a dosarului de pensie;
j) adresa de înaintare a dosarului de pensie.
(2) Adeverința privind veniturile brute realizate anterior exercitării profesiei în cabinete
individuale, preluate din ștatele de plată. Adeverințele nu includ: încasările din oficii, încasările
P a g . 13 | 32
din procesele cu străinii, concediile medicale și alte venituri pentru care nu se reținea
contribuția la Fondul de pensii al avocaților.
(3) Pentru avocații care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de cotizare și a
cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a activat. Acestea sunt
obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea cererii.
Art.34. Pensii. Procedură. Dosarul de pensie la C.A.A. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).
(1) Dosarele de pensii, primite de la filiale, vor primi număr de înregistrare la C.A.A.
(2) În cazul dosarelor de pensii incomplete, C.A.A. va face adrese către filiala de origine
prin care va solicita completare. În situația în care se constată lipsuri majore la dosarele de
pensii, se vor restitui în totalitate dosarele în vederea completării lor.
(3) Dosarele de pensii complete vor intra în fluxul de lucrări al C.A.A.
(4) C.A.A. va pune în plată pensia pentru limită de vârstă, de retragere definitivă sau
pensie anticipată numai dacă avocatul a plătit la zi contribuția legală la sistemul de asigurări
sociale al avocaților și majorările de întârziere.
Art.35. Pensii. Procedură. Dovada de stagiu pentru deschiderea drepturilor de pensie în alte
sisteme. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).
În vederea deschiderii dreptului la pensie în alte sisteme de pensii și asigurări sociale
obligatorii, C.A.A., la cerere, va emite dovadă cuprinzând stagiul de cotizare în sistemul de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
Art.36. Pensii. Procedură. Formulare. Legea nr.72/2016 – art.70 alin.(3).
(1) Modelele de formulare folosite în cadrul sistemului de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților sunt prevăzute în Regulamentul tematic.
(2) Modele și formularele pot fi modificate prin hotărâri a Consiliului de administrație al
C.A.A.
Art.37. Pensii. Procedură. Decizia de pensionare. Legea nr.72/2016 – art.76 alin.(2).
Formularele cadru de decizii utilizate în activitatea de acordare a prestațiilor sociale vor
fi aprobate prin hotărâre a Consiliului de administrație al C.A.A.
CAPITOLUL V
-ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALEArt.
38. Alte drepturi. Enumerare. Acte doveditoare. Legea nr.72/2016 -art.85 alin.(1).
(1) Dovada incapacității temporare de muncă sau a perioadei de concediu de
maternitate se face prin certificat medical eliberat potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul
concediului de maternitate, prin certificat medical se înțelege orice act medical doveditor în
original, care este însoțit de copia conformă cu originalul a certificatului de naștere.
(2) În situația în care certificatele medicale originale prevăzute la alin.(1) sunt necesare
pentru obținerea unor drepturi din alte sisteme de asigurări, asiguratul poate face dovada fie
cu copie legalizată, fie cu o copie conformă cu originalul, situație atestată de către filială sau
sucursală, după caz.
P a g . 14 | 32
(3) Perioada în care asiguratul urmează un tratament balnear nu este recunoscută de
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al avocaților drept perioadă de
incapacitate temporară de muncă. Fac excepție cazurile de internare în unitățile spitalicești
balneare pentru afecțiuni sau accidente grave, definite ca atare în normele medicale.
Art.39. Alte drepturi. Enumerare. Termenul de soluționare a cererilor. Legea nr.72/2016 –
art.85 alin.(1).
Cererile privind acordarea altor drepturi de asigurări sociale, prevăzute de Legea
nr.72/2016 și prezentul Statut, se soluționează și se pun în plată până pe data de 15 a lunii
următoare celei în care a fost înregistrată cererea.
Art.40. Indemnizația de maternitate. Noțiune. Legea nr.72/2016 – art.91 alin.(2).
(1) Sistemul C.A.A. recunoaște concediul pentru sarcină ce se acordă pe o perioadă de
63 de zile înainte de naștere și concediul pentru lăuzie ce se acordă pe o perioadă de 63 de zile
după naștere.
(2) Concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de
recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, cu respectarea prevederilor
legislației incidente.
(3) În situația în care survine decesul mamei, la naștere sau imediat după aceasta, tatăl
beneficiază de restul indemnizației neîncasate de mamă.
Art.41. Ajutorul pentru creșterea copilului. Regim juridic. Beneficiari. Legea nr.72/2016 –
art.94 alin.(1).
Ajutorul pentru creșterea copilului se acordă părintelui biologic al copilului precum și
persoanei care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are
copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență.
Art.42. Ajutorul de deces. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – art.96 alin.(1).
(1) Beneficiarul care are drept la ajutor de deces și din alte sisteme de pensii obligatorii
nu poate beneficia de ajutor de deces din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
ale avocaților decât după ce se adresează și încasează ajutorul de deces din sistemele de pensii
obligatorii respective.
(2) În cazul în care ajutorul de deces, încasat conform altor dispoziții legale, este mai mic
decât cel care se acordă în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților,
se acordă diferența dintre cele două cuantumuri.
Art.43. Ajutorul de deces. Decesul unui membru de familie. Beneficiari. Legea nr.72/2016 –
art.97 alin.(2) lit.b) și (3).
(1) În aplicarea art.97 alin.(2) lit.b) din Legea nr.72/2016, se consideră membru de
familie și:
a) copiii aflați în plasament familial ori cei încredințați spre creștere și educare
familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la
terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
b) copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de
muncă înaintea vârstelor menționate.
(2) În aplicarea art.97 alin.(3) din Legea nr.72/2016, beneficiarul care are drept la ajutor
de deces și din alte sisteme de pensii obligatorii nu poate beneficia de ajutor de deces din
P a g . 15 | 32
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților decât după ce se adresează
și încasează ajutorul de deces din sistemele de pensii obligatorii respective.
Art.44. Ajutorul de deces. Acte doveditoare. Procedură. Legea nr.72/2016 – art.98 alin.(1).
(1) Ajutorul de deces se acordă conform art.98 alin.(1) din Legea nr.72/2016 pe baza
următoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
b) certificat de deces (original și copie);
c) act de identitate al solicitantului (original și copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu
decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar
(original și copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și
copie).
(2) Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri
doveditoare în acest sens, inclusiv cu declarație pe propria răspundere a solicitantului ajutorului
de deces.
(3) Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație
pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.
(4) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la filiala sau sucursala din
care făcea parte defunctul la data decesului.
(5) Ajutorul de deces se achită în termen de 48 de ore de la solicitare și depunerea
actelor necesare soluționării cererii.
(6) După efectuarea plății ajutorului de deces, plătitorul are obligația de a înscrie pe
versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mențiunea
“ACHITAT”, data, semnătura și ștampila.
(7) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recuperează în conformitate
cu prevederile art.131 sau 132 din Legea nr.72/2016, după caz.
(8) Cuantumul ajutorului de deces se achită la nivelul cuvenit la data decesului.
CAPITOLUL VI
-CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIASECȚIUNEA
1
-Organizarea C.A.A. Dispoziții generale.-
Art.45. C.A.A. Natura juridică și scopul instituției. Legea nr. 72/2016 – art. 106 alin.(1).
(1) C.A.A. are natura juridică prevăzută de art.106 din Legea nr.72/2016, cu precizările la
care se referă prezentul articol.
(2) Casa de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), ca autoritate centrală a
sistemului propriu de pensii și asigurări sociale ale avocaților din România, a fost înființată prin
art.258 din Legea pentru organizarea corpului de advocați din 28 decembrie 1931.
(3) C.A.A. este o entitate „nonprofit”, fără scop lucrativ, persoană juridică de „utilitate
publică” (interes public), organizată în baza Legii speciale nr.72/2016 privind sistemul de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
P a g . 16 | 32
(4) C.A.A. reprezintă organul de specialitate care administrează și gestionează sistemul
propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru avocați.
(5) C.A.A. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității filialelor și sucursalelor
C.A.A. în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific și al realizării integrale a
sarcinilor și atribuțiilor ce le revin acestora.
Art.46. C.A.A. Durata de funcționare. Legea nr. 72/2016 – art.106 alin.(1).
C.A.A., ca instituție de „utilitate publică” (interes public), are durată de funcționare
nelimitată.
Art. 47. C.A.A. Filialele și sucursalele. Natură juridică. Legea nr.72/2016 – art.107 alin.(2).
(1) Filialele și sucursalele C.A.A. au natura juridică prevăzută de art.107 alin. (2) și (3) din
Legea nr.72/2016, cu precizările la care se referă prezentul articol.
(2) Filialele C.A.A. sunt entități nonprofit, fără scop lucrativ, persoane juridice de utilitate
publică (interes public), organizate în baza Legii speciale nr.72/2016 privind sistemul de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și a prezentului Statut.
Art. 48. C.A.A. Organe executive. Președintele. Legea nr.72/2016 – art.108 alin.(1) lit.b).
(1) Președintele Consiliului de administrație al C.A.A. are următoarele atribuții:
a) reprezintă C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
b) convoacă și conduce ședințele Consiliului de administrație;
c) în caz de urgență adoptă măsuri ce vor fi supuse ratificării în prima ședință a
Consiliului de administrație;
d) ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale C.A.A.;
e) supraveghează relațiile C.A.A. cu filialele și sucursalele precum și relațiile dintre
acestea;
f) acordă sprijin și ajutor filialelor și sucursalelor în relațiile lor cu autoritățile
centrale și locale;
g) semnează actele Consiliului de administrație al C.A.A.
(2) Președintele Consiliului de administrație al C.A.A. poate delega activități punctuale
unuia sau mai multor membrii ai consiliului de administrație sau altor persoane.
Art.49. C.A.A. Organe executive. Consiliul de administrație. Alegere. Legea nr.72/2016 –
art.108 alin.(2).
(1) La alegerile pentru componența Consiliului de administrație al C.A.A. vor putea
candida avocații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.108 alin.(2) din Legea nr.72/2016,
precum și cele stabilite prin Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea
Consiliului de administrație al C.A.A. și a membrilor supleanți, aprobat de Consiliul U.N.B.R.
(2) Odată cu alegerea membrilor Consiliului de administrație al C.A.A. se aleg și trei
membri supleanți ai Consiliului de administrație al C.A.A., dintre care doi avocați în activitate și
un avocat pensionar, din filiale diferite. Aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în
continuarea celor șapte membri aleși pentru Consiliul de administrație.
(3) Supleanții vor completa posturile vacante de consilier în cadrul Consiliului de
administrație al C.A.A.
(4) În ipoteza prevăzută la alineatul precedent, dacă vacanța privește pe președinte sau
vicepreședinte, Consiliului de administrație al C.A.A. va proceda la noi alegeri pentru funcția
respectivă.
P a g . 17 | 32
(5) Consiliul de administrație al C.A.A., în prima ședință în care se întrunește cvorumul
de ședință, alege un președinte și un vicepreședinte, dintre consilieri, cu voturile majorității
membrilor consiliului.
(6) Dacă pentru oricare dintre cele două funcții nu se întrunește majoritatea cerută, se
procedează la organizarea unui balotaj cu participarea primilor doi candidați, în ordinea
numărului de voturi obținute.
(7) Unul dintre membri, desemnat de președinte, îndeplinește și funcția de secretar al
consiliului.
(8) Prin hotărârea Comisiei Permanente a U.N.B.R., pe baza criteriilor stabilite în
Regulament, se va decide indemnizația membrilor Consiliului de administrație al C.A.A.
Art.50. C.A.A. Organe executive. Consiliul de administrație. Ședințe de lucru. Legea
nr.72/2016 – art.109 alin.(1).
(1) Ședințele consiliului sunt conduse de regulă de președintele acestuia. În caz de
absență de la ședință a președintelui, ședința va fi condusă de un președinte de ședință. Funcția
de președinte de ședință este preluată automat de vicepreședinte dacă acesta participă la
ședință, iar dacă și acesta lipsește, președintele de ședință va fi ales dintre consilierii prezenți.
(2) Președintele, care participă la ședință, poate fi înlocuit la conducerea acesteia, la
cererea sa, de către vicepreședinte. Dacă acesta nu este prezent sau din motive obiective nu
poate conduce ședința, președintele de ședință va fi un consilier delegat de către președintele
C.A.A.
(3) La ședințele consiliului de administrație pot participa și alte persoane invitate.
(4) Ordinea de zi, dezbaterile, hotărârile și deciziile adoptate se consemnează în procesul
verbal de ședință, care va fi redactat prin grija secretarului de ședință și semnat de membrii
consiliului de administrație prezenți.
Art.51. C.A.A. Organe executive. Consiliul de administrație. Hotărâri și decizii. Legea
nr.72/2016 – art.109 alin.(4).
(1) Consiliul de administrație al C.A.A., în îndeplinirea atribuțiilor sale, adoptă hotărâri și
decizii.
(2) Hotărârile sunt adoptate pentru probleme de interes general ce privesc sistemul
C.A.A.
(3) Deciziile sunt, de regulă, adoptate pentru probleme curente și cu implicații
particulare.
(4) Hotărârile și deciziile sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la
ședință, cu respectarea prevederilor art.109 alin.(2) din Legea nr.72/2016.
(5) În cazul egalității de voturi, votul președintelui de ședință este decisiv.
Art.52. C.A.A. Sediul. Legea nr. 72/2016 – art.110 alin.(1).
(1) Sediul C.A.A., potrivit art.110 din Legea nr.72/2016, este în Municipiul București.
(2) Sediul actual al C.A.A. este în București, Str. dr. Râureanu nr. 3, et. 3, sector 5.
(3) Sediul C.A.A. poate fi schimbat prin Decizie a Consiliului U.N.B.R. la altă adresă din
Municipiul București.
P a g . 18 | 32
SECȚIUNEA A 2-A
-Atribuțiile C.A.A.-
Art. 53. C.A.A. Consiliul de administrație. Atribuții. Legea nr.72/2016 – art.111 alin.(2).
(1) Celelalte atribuții ale Consiliul de administrație al C.A.A. la care se referă art.111
alin.(2) din Legea nr.72/2016 sunt următoarele:
a) aduce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților, adoptate de Congresul Avocaților și Consiliul
U.N.B.R.;
b) validează Consiliul de administrație și Comisia de cenzori alese de Adunarea
generală a filialei, cu avizul prealabil al Consiliului baroului. În procedura validării
se verifică respectarea prevederilor legii, ale statutului și a avizului prealabil al
consiliului baroului;
c) aprobă proiectele de buget ale filialelor în condițiile prevăzute în statutul profesiei
de avocat și proiectul bugetului consolidat al sistemului, pe care îl supune spre
aprobare și descărcare Congresului Avocaților;
d) urmărește și verifică încasarea veniturilor bugetului de pensii și asigurări sociale
pentru avocați;
e) ia măsuri pentru dezvoltarea, administrarea eficientă și asigurarea integrității
patrimoniului sistemului de pensii și asigurări sociale ale avocaților;
f) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de organele de conducere
ale filialelor;
g) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de Adunările generale ale
filialelor;
h) în condițiile legii și prezentului Statut, emite decizii privind pensionarea sau
acordarea prestațiilor de asigurări sociale și soluționează contestațiile formulate
în legătură cu acestea, în situația în care, prin lege, nu s-a prevăzut altă
competență de soluționare;
i) propune Consiliului U.N.B.R. modificarea valorii punctului de pensie, conform
art.66 din Legea nr.72/2016;
j) organizează plata pensiilor;
k) asigură evidența drepturilor și obligațiilor față de sistem ale asiguraților;
l) certifică anual stagiul de cotizare și punctajele pentru fiecare avocat aflat în
exercițiul profesiei;
m) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor autonome
de calcul și de evidență;
n) organizează reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care este
implicat sistemul de pensii și asigurări sociale pentru avocați;
o) aprobă, cu avizul consultativ al baroului, organigrama filialelor/sucursalelor
precum și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație ale filialelor,
potrivit hotărârilor adoptate de Consiliul U.N.B.R.;
p) sesizează organele competente, în vederea aplicării măsurilor legale, în cazul
constatării unor acte de indisciplină privind sistemul de asigurări sociale și pensii;
q) elaborează proiectele de hotărâri privitoare la organizarea și funcționarea
sistemului C.A.A. și le supune aprobării Consiliului U.N.B.R.;
r) elaborează studii și analize în vederea stabilirii strategiei și planificării sistemului
propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, dispune efectuarea
P a g . 19 | 32
rapoartelor periodice de evaluare actuarială și le supune spre dezbatere
Consiliului U.N.B.R.;
s) constituie Fondul de rezervă la nivel central și asigură integritatea și utilizarea
acestuia conform legii și prevederilor prezentului Statut;
t) ia măsurile necesare pentru transmiterea către Fondul de pensii de la nivel central
a Fondului de rezervă prelevat lunar de filiale;
u) creează, conservă, asigură securitatea și comunică în condițiile legii și a
prezentului Statut baza de date privind asigurații sistemului propriu de pensii și
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și asigură caracterul confidențial al
acesteia;
v) organizează și coordonează activitatea de control financiar și ia măsuri pentru
efectuarea studiilor de specialitate necesare fundamentării deciziilor privind
funcționarea și evoluția sistemului C.A.A.;
w) numește și eliberează din funcție personalul C.A.A., precum și pe cel al
sucursalelor;
x) întocmește programul anual de investiții și îl supune spre aprobare Consiliului
U.N.B.R.;
y) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 din prezentul Statut;
z) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin dispozițiile cuprinse în legi, statutul
profesiei de avocat, prezentul Statut și hotărârile Consiliului U.N.B.R.
(2) Consiliul de administrație al C.A.A. întocmește propuneri pentru adoptarea
proiectelor de reglementări în domeniul pensiilor și asigurărilor sociale ale avocaților, pe care
le prezintă Consiliului U.N.B.R.
SECȚIUNEA A 3-A
-Comisia de cenzori a C.A.A.-
Art.54. C.A.A. Comisia de cenzori. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – art.113 alin.(1).
(1) Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a C.A.A. avocații care nu au achitate la zi taxele,
contribuțiile și accesoriile acestora, către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților ori care au fost suspendați din profesie pentru neplata acestora.
(2) Din Comisia de cenzori a C.A.A. nu poate face parte nici un membru al Consiliului de
administrație al C.A.A.
(3) Cenzorii aleși pot fi remunerați conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Art.55. C.A.A. Comisia de cenzori. Atribuții. Legea nr.72/2016 – art.113 alin.(5).
(1) Comisia de cenzori a C.A.A. are în principal următoarele atribuții:
a) verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă.
(2) Comisia de cenzori întocmește un raport anual cu privire la modul în care C.A.A. a
executat prevederile bugetului încheiat, putând formula sugestii pentru activitatea bugetară
viitoare.
(3) Raportul se prezintă Congresului Avocaților cu ocazia descărcării de gestiune și
aprobarea noului buget al C.A.A.
P a g . 20 | 32
SECȚIUNEA A 4-A
-Comisia juridică a C.A.A.-
Art.56. C.A.A. Comisia juridică.
(1) Comisia juridică funcționează pe lângă Consiliul de administrație al C.A.A. și este
condusă de un membru al Consiliului de administrație al C.A.A.
(2) Comisia juridică are următoarele atribuții:
a) asigură asistența juridică a C.A.A. în litigiile care au ca obiect prestațiile de asigurări
sociale;
b) asigură asistența juridică a C.A.A. în toate celelalte probleme indiferent de natura
lor.
(3) Reprezentarea în instanță sau în fața altor organe jurisdicționale a C.A.A. se va face
prin delegație specială semnată de președintele Consiliului de administrație al C.A.A.
(4) La litigiile din fața instanțelor, altele decât cele din București, Consiliul de
administrație al C.A.A., la propunerea Comisiei juridice, va putea delega un membru din filiala
din raza teritorială a instanței respective, avocat în activitate sau avocat pensionar.
(5) Litigiile care au ca obiect obligațiile contributive ale membrilor sistemului, precum și
prestațiile de asigurări sociale care sunt de competența consiliilor de administrație ale filialelor,
nu intră în atribuțiile C.A.A. și a Comisiei juridice a C.A.A. Acestea rămân în continuare probleme
care trebuie soluționate la nivelul filialelor.
SECȚIUNEA A 5-A
-Filialele și sucursalele C.A.A.-
SUBSECȚIUNEA 5.1
-Dispoziții generale-
Art.57. Filialele. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Filialele C.A.A. se constituie în baza Legii nr.72/2016 și funcționează ca unități
descentralizate ale sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
(2) Filialele C.A.A. au natura juridică precizată la art.107 alin.(2) din Legea nr.72/2016 și
art.47 din prezentul Statut.
(3) Filialele C.A.A. au buget și patrimoniu propriu. Datele financiar-contabile și bugetele
filialelor se consolidează anual la nivelul C.A.A.
Art.58. Filialele. Membrii. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Sunt membri ai filialei, avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în baroul
respectiv, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada
cât beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de
pensie.
(2) Persoanele enumerate la alin.(1) pot fi membri ai unei singure filiale.
Art.59. Filialele. Transfer avocați între filiale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-
a.
(1) În cazul în care un avocat care nu beneficiază de pensie în cadrul sistemului C.A.A. se
transferă de la o filială la altă filială, filiala din care provine va face un calcul conform
următorului raționament:
P a g . 21 | 32
a) pentru stagiile de cotizare în profesia de avocat nevalorificate într-un sistem de
pensii se stabilesc veniturile lunare brute individuale și contribuțiile legal achitate;
b) din totalul contribuțiilor plătite scade cu prioritate valorile proporționale aferente
Fondului de rezervă și cheltuielilor de funcționare ale C.A.A., care au fost deja
virate la C.A.A.;
c) valoarea rămasă este repartizată pe cele două fonduri, conform proporției
stabilite de Consiliul U.N.B.R.;
d) pentru Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale, după stabilirea
diferenței valorice care-i revine, se vor stabili prestațiile de care a avut parte
asiguratul și valoarea acestora, precum și diferența pozitivă sau negativă dintre
componenta venituri și componenta cheltuieli.
(2) Filiala din care provine avocatul va transmite filialei la care se transferă acesta o
adeverință din care să reiasă:
a) contribuțiile lunare individuale precum și totalul acestora;
b) valorile proporționale din contribuțiile achitate aferente Fondului de rezervă și
cheltuielilor de funcționare ale C.A.A.;
c) valoarea aferentă din contribuțiile achitate Fondului de pensii, defalcată pe luni,
precum și totalul acestora (valoarea este obligatoriu pozitivă);
d) valoarea aferentă diferenței dintre componenta din contribuții considerată venit
la Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale din care s-a scăzut valoarea
prestațiilor de asigurări sociale (diferența poate să fie pozitivă sau negativă).
(3) Valoarea aferentă contribuțiilor considerate venituri la Fondul de pensii se va vira în
mod obligatoriu de la filiala de unde se transferă avocatul la filiala la care acesta se transferă,
cu referința contabilă Fondul de pensii.
(4) În situația în care la Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale diferența
stabilită conform alineatului de mai sus lit.d) este pozitivă, această valoare se va transfera cu
referința contabilă Fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale. În situația în care
diferența va fi negativă, nu se va transfera nimic.
(5) Sumele care se transferă nu intră în baza de calcul a obligațiilor de plată ale filialelor
implicate, la Fondul de rezervă și contribuția la cheltuielile C.A.A. aferente lunii în care se
înregistrează operațiunea de transfer.
(6) Este interzis transferul fără regularizarea pe baza unui control a obligațiilor
contributive de plată ale asiguraților față de filialele din care pleacă și fără regularizarea plăților
între filialele implicate.
(7) Nerespectarea cu vinovăție a dispozițiilor de mai sus constituie abatere disciplinară
a președintelui filialei și atrage obligația filialei la plata majorărilor de întârziere, care încep să
curgă după trecerea unui termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de transfer.
Art.60. Filialele C.A.A. Transfer beneficiari pensii care continuă activitatea. Legea nr.72/2016
– Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) În cazul în care un avocat în activitate care beneficiază de o pensie de la sistemul de
pensii C.A.A. se transferă de la o filială la alta, se va proceda conform prezentului articol.
(2) Plata pensiei pentru limită de vârstă, de care beneficiază avocatul rămâne în sarcina
filialei care are obligația de plată a pensiei, care a încasat și contribuțiile plătite de avocat.
(3) Referitor la contribuțiile plătite după pensionare și până la data transferului, acestea
vor rămâne la filiala de la care se transferă, care are în plată pensia avocatului.
P a g . 22 | 32
(4) La momentul solicitării pensiei de retragere definitivă din profesie de către avocații
care se regăsesc în situația la care se referă prezentul articol, cererea de pensie se va depune
la ultima filială în cadrul căreia a activat avocatul.
(5) Filiala în cadrul căreia avocatul și-a încheiat activitatea are obligația să întocmească
dosarul de pensionare și să transfere, la filiala care are deja în plată pensia pentru limită de
vârstă sau pensia anticipată, contribuțiile încasate, cu respectarea procedurii de la art.59 din
prezentul Statut.
(6) Decizia de pensionare pentru retragerea definitivă din activitate va fi pusă în plată,
în totalitate, de către filiala unde a fost pensionat inițial și care are deja în plată pensia de limită
de vârstă sau pensia anticipată.
Art.61. Filiale. Membrii. Situația pensionarilor retrași din activitate. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) În cazul în care un pensionar retras din activitate s-a transferat de la o filială la altă
filială a C.A.A. înainte de data de 3 august 2016, filiala din care s-a transferat va deconta
trimestrial contravaloarea pensiei.
(2) După data prevăzută la alin.(1), pensionarii vor primi direct pensii doar de la filiala în
cadrul căreia s-au pensionat, transferul la o altă filială nemaifiind posibil.
Art.62. Filiale. Patrimoniu. Utilizare. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
Pentru utilizarea patrimoniului filialei în realizarea de investiții, consiliul de administrație
al filialei are obligația să obțină avize favorabile de la baroul pe lângă care funcționează, de la
C.A.A. precum și aprobarea Consiliului U.N.B.R.
Art.63. Filiale. Buget. Venituri. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
Veniturile filialei se realizează din:
a) contribuțiile la Fondul de pensii și Fondul destinat altor drepturi de asigurări
sociale în procentul stabilit prin Hotărârea Consiliul U.N.B.R.;
b) venituri din folosirea patrimoniului filialei în condițiile prevăzute de Legea
nr.72/2016 și prezentul Statut;
c) venituri din dobânzile la depozitele bancare a disponibilităților bănești;
d) majorări pentru plata cu întârziere a contribuțiilor;
e) donații, subvenții;
f) primirea unor sume de la C.A.A. în vederea înființării și organizării filialei;
g) alte venituri.
Art.64. Filiale. Buget. Cheltuieli. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Cheltuielile filialei constau în:
a) contravaloarea prestațiilor de pensii și asigurări sociale pentru filiale;
b) plăți pentru organizarea și funcționarea filialei;
c) finanțarea unor investiții proprii ale filialei;
d) alte cheltuieli prevăzute de lege și Statutul C.A.A.
(2) Sintagma „alte cheltuieli” prevăzută la alin.(1) lit.d) are semnificația prevăzută la
art.11 lit.d) din Legea nr.72/2016 și art.8 alin.(1) și (3) din prezentul Statut.
Art.65. Filiale. Buget. Excedent. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
Excedentul anual al bugetului filialelor poate fi utilizat potrivit destinației propuse de
filiale, cu avizul Consiliului baroului și C.A.A. și aprobată de Consiliul U.N.B.R.
P a g . 23 | 32
SUBSECȚIUNEA 5.2
-Organizarea filialelor C.A.A.-
Art.66. Filiale. Organizarea. Înființarea filialelor. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a
4-a.
(1) C.A.A. poate înființa filiale pe lângă fiecare barou.
(2) Dobândirea personalității juridice a filialei are loc la data înregistrării la C.A.A. a
deciziei emise de Consiliul de administrație al C.A.A.
(3) Filialele existente la data intrării în vigoare a Legii nr.72/2016 își păstrează
personalitatea juridică pe care o au la această dată.
(4) În vederea emiterii deciziei de înființare a noilor filiale, consiliile barourilor sunt
obligate să comunice Consiliului de administrație al C.A.A. următoarele:
a) tabel nominal al membrilor filialei, în sensul art.58 alin.(1) din prezentul Statut;
b) tabel nominal al persoanelor pe care le propune să compună consiliul filialei, cu
specificarea funcției fiecăruia;
c) actele doveditoare cu privire la sediul filialei.
(5) Filialele sunt obligate să comunice Consiliului de administrație al C.A.A. următoarele:
a) tabel nominal al membrilor filialei, în sensul art.58 alin.(1) din prezentul Statut;
b) tabel nominal al persoanelor care compun consiliul filialei – cu specificarea
funcției fiecăruia și a duratei mandatului;
c) sediul filialei;
d) tabel nominal cuprinzând personalul filialei, cu specificarea funcției și a drepturilor
bănești acordate.
Art.67. Filiale. Organizarea. Conducerea filialei. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a
4-a.
(1) Conducerea filialei C.A.A. este asigurată de:
a) adunarea generală a filialei;
b) consiliul de administrație al filialei;
c) președintele consiliului de administrație al filialei.
(2) Consiliul de administrație al filialei conduce filiala între adunările generale.
Art.68. Filiale. Organizare. Adunarea generală. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Adunarea generală a filialei este compusă din toți membrii filialei.
(2) Adunarea generală este ordinară și extraordinară.
(3) Adunarea generală ordinară se întrunește anual la aceeași dată cu adunarea generală
similară a baroului. Adunarea generală este legal constituită la prima convocare cu participarea
a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei.
(4) Dacă nu este întrunit cvorumul la prima convocare, a doua adunare generală
ordinară, va avea loc la aceeași dată cu cea convocată de barou și va fi legal constituită cu
participarea membrilor prezenți, iar hotărârile se iau cu votul majorității celor prezenți.
(5) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată pentru rezolvarea unor situații
urgente. Cvorumul necesar se stabilește prin aplicarea alineatelor precedente, după caz.
(6) Adunarea generală ordinară și extraordinară cu caracter electiv va fi legal constituită
pentru prima convocare cu participare a jumătate plus unu din numărul membrilor filialei, iar
P a g . 24 | 32
pentru a doua convocare cu participarea a o treime din numărul membrilor filialei. Hotărârile
și în acest caz se iau cu cvorumul prevăzut la alin.(4).
(7) Procedura privind organizarea adunărilor generale va fi reglementată printr-un
regulament tematic.
(8) Hotărârile adunării generale ale filialei se comunică C.A.A. și baroului.
Art.69. Filiale. Organizarea. Adunarea generală. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI.
Secțiunea a 4-a.
Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:
a) adoptă proiectul bugetul de venituri și cheltuieli al filialei cu avizul consiliului
baroului și dispune comunicarea acestuia la C.A.A. spre aprobare;
b) descarcă de gestiune consiliul filialei pe baza raportului comisiei de cenzori a
filialei cu avizul prealabil al consiliului baroului;
c) face propuneri pentru includerea în programul anual al sistemului centralizat al
C.A.A. a investițiilor ce pot fi realizate din disponibilitățile bănești, potrivit
prevederilor bugetare ale sistemului consolidat al C.A.A.;
d) alege și revocă membrii consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de
Regulament.
Art.70. Filiale. Organizarea. Consiliul de administrație. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016
– Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Consiliul de administrație al filialei și membrii supleanți sunt aleși de adunarea
generală și validați de Consiliul de administrație al C.A.A., pentru o perioadă de patru ani, dintre
avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 10 ani în calitate de avocați
definitivi.
(2) Consiliul de administrație al C.A.A. poate invalida, motivat, pe unii sau toți candidații,
solicitând adunării generale a filialei să facă o nouă alegere, cu avizul consiliului baroului, în
termen de 30 de zile.
(3) Consiliul de administrație al filialei este alcătuit din trei sau cinci membri, în funcție
de numărul membrilor filialei, din care un membru trebuie să fie pensionar al sistemului propriu
de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Consiliul de administrație al filialei
este alcătuit din trei membri pentru filialele cu un număr de maximum 500 de membri și cinci
membri pentru filialele cu un număr de peste 500 de membri.
(4) Nu pot fi aleși în consiliul de administrație al filialei avocații care:
a) au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
b) au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și U.N.B.R.;
c) au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;
d) sunt suspendați din profesie.
(5) Din consiliul de administrație al filialei nu poate face parte niciun membru din
consiliului baroului.
(6) Odată cu alegerea membrilor Consiliului de administrație al filialei se aleg și trei
membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar. Aceștia se vor
stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea membrilor aleși pentru Consiliul de
administrație.
(7) Supleanții vor completa posturile vacante de consilier în cadrul Consiliului de
administrație al filialei.
P a g . 25 | 32
(8) În ipoteza prevăzută la alineatul precedent, dacă vacanța privește pe președinte sau
vicepreședinte, Consiliul de administrație al filialei va proceda la noi alegeri pentru funcția
respectivă.
(9) Consiliul de administrație al filialei, în prima ședință după validarea acestuia, alege
un președinte din rândurile membrilor săi. Prevederile referitoare la modul de alegere a
președintelui și de funcționare a Consiliului de administrație al C.A.A. se aplică corespunzător.
(10) Consiliul de administrație al filialei, cu avizul baroului și aprobarea Consiliului de
administrație al C.A.A., poate angaja personal de specialitate în funcții de execuție.
(11) Consiliul de administrație al filialei este legal întrunit în prezența majorității
membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
(12) Consiliul de administrație format din cinci membri, pe parcursul mandatului său
poate oricând alege un vicepreședinte. Dispozițiile referitoare la vicepreședintele C.A.A. se
aplică în mod corespunzător.
Art.71. Filiale. Organizarea. Consiliul de administrație. Înlocuirea consiliului filialei. Legea
nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) În caz de abatere gravă și evidentă, ori pentru nereguli financiare, Consiliul de
administrație al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate înlocui consiliul de
administrație al filialei, cu persoane dintre cele propuse de consiliul baroului.
(2) Consiliul de administrație al filialei numit potrivit alin.(1) va funcționa cu caracter
provizoriu până la alegerea și validarea unui nou consiliu de administrație al filialei.
Art.72. Filiale. Organizarea. Consiliul de administrație. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul
VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Consiliul de administrație al filialei are următoarele atribuții:
a) întocmește dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de barou, de
petiționar și a evidențelor proprii și le trimite spre soluționare Consiliului de
administrație al C.A.A.;
b) efectuează plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul
filialei, cu respectarea principiului specializării fondurilor;
c) elaborează proiectul de buget al filialei și îl supune spre avizare consiliului baroului
în vederea aprobării de către Consiliul de administrație al C.A.A.;
d) face propuneri C.A.A. pentru aprobarea statului de funcțiuni cu avizul consultativ
al consiliului baroului;
e) încheie sau desface contractul de muncă al angajaților filialei;
f) sesizează consiliul baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de Legea
nr.72/2016 și Statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce
reglementează organizarea și funcționarea sistemului de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților de către asigurați sau organele profesiei de avocat;
g) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 din prezentul Statut;
h) pune în aplicare hotărârile Consiliului de administrație al C.A.A., Congresului
Avocaților și ale Consiliului U.N.B.R.;
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prezentul Statut și dispozițiile
normative date în aplicarea Legii nr.72/2016;
j) comunică lunar consiliului baroului și C.A.A. situația achitării contribuțiilor la
sistemul de pensii și asigurări sociale.
k) verifică realitatea și exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu
de contribuție la fondurile C.A.A. și sesizează Consiliului de administrație al C.A.A.
P a g . 26 | 32
și Consiliului baroului eventualele nereguli constatate, în vederea luării de măsuri
legale. În îndeplinirea acestor atribuții, poate angaja inspectori financiari proprii,
cu aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A. pentru modificarea
organigramei;
l) asigură execuția bugetului aprobat de Consiliul de administrație al C.A.A.,
organizează și conduce evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor filialei;
m) poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată și gestionată
filiala;
n) comunică lunar C.A.A. situația financiar-contabilă a filialei;
o) hotărăște asupra utilizării disponibilităților bănești ale filialei, cu avizul prealabil al
consiliului baroului;
p) solicită aprobarea Consiliului de administrație al C.A.A. pentru cheltuielile cu
caracter de investiții, din disponibilitățile bănești ale filialei conform programului
anual de investiții al sistemului, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată;
q) informează Consiliul de administrație al C.A.A. în legătură cu orice litigiu din raza
sa de competență care vizează sistemul;
r) comunică C.A.A. toate hotărârile consiliului de administrație al filialei.
s) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 din prezentul Statut.
(2) În activitatea sa, consiliul de administrație al filialei emite hotărâri și decizii.
(3) Hotărârile și deciziile de interes general pentru membrii filialei intră în vigoare și sunt
puse în aplicare în termen de trei zile de la comunicarea acestora către membrii filialei, făcută
prin afișare, inclusiv pe site-ul propriu sau pe site-ul baroului.
Art.73. Filiale. Organizarea. Președintele. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea
a 4-a.
(1) Președintele consiliului de administrație al filialei are următoarele atribuții:
a) reprezintă filiala C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;
b) convoacă și conduce ședințele consiliului de administrație al filialei;
c) ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale filialei C.A.A.;
d) semnează actele consiliului de administrație al filialei C.A.A.
Art.74. Filiale. Organizarea. Obligația de comunicare către C.A.A. Legea nr.72/2016 – Capitolul
VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Filialele au obligația de a comunica C.A.A., pentru fiecare avocat în parte:
a) evidența stagiului de cotizare;
b) evidența sumelor cu care avocatul a contribuit la Fondul C.A.A.;
c) evidența plăților lunare și documentația de plată a drepturilor achitate în
conformitate cu art.27 din Legea nr.72/2016 și reținerile din pensii.
(2) Comunicarea acestor date către C.A.A. se va face în primele 15 zile ale lunii
următoare celei în care s-a efectuat plata.
(3) Toate comunicările către C.A.A. vor fi însoțite de indicarea persoanei care își asumă
răspunderea exactității datelor comunicate.
Art.75. Filiale. Obligația de comunicare a veniturilor brute ale avocaților. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Prestațiile asigurate în sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților se determină în raport de venitul de referință lunar pe profesia de avocat.
P a g . 27 | 32
(2) În vederea stabilirii acestui venit, la cererea C.A.A., filialele au obligația de a comunica
veniturile declarate de avocați pentru plata contribuțiilor.
(3) Datele comunicate C.A.A. trebuie să fie sprijinite și conforme cu declarațiile pe care
fiecare avocat este obligat să le facă.
(4) Comunicarea către C.A.A. va indica obligatoriu persoana care își asumă răspunderea
exactității datelor comunicate.
SUBSECȚIUNEA 5.3
-Organizarea controlului financiar intern al filialelor C.A.A.-
Art.76. Filiale. Comisia de cenzori. Prevederi generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI.
Secțiunea a 4-a.
(1) Controlul financiar al filialei se exercită de către comisia de cenzori a filialei și de către
organele de control ale C.A.A.
(2) Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi avocați în
activitate și un avocat pensionar, aleși de Adunarea generală a filialei pentru o perioadă de
patru ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani.
(3) Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a filialei avocații care:
a) au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
b) au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și U.N.B.R.;
c) au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;
d) sunt suspendați din profesie.
(4) Din Comisia de cenzori a filialei nu poate face parte nici un membru al consiliului
filialei.
(5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori poate fi reînnoit o singură dată.
(6) Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și vicepreședintele.
(7) Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.
(8) Cenzorii aleși pot fi remunerați în baza hotărârii pe care o adoptă Consiliul de
administrație al C.A.A., în baza unui Regulament special.
Art.77. Filiale. Comisia de cenzori. Atribuții. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Comisia de cenzori a filialei are în principal următoarele atribuții:
a) verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli al filialei;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă a filialei;
(2) Cu privire la activitatea economico-financiară a filialei, comisia de cenzori va întocmi
un raport anual care va fi prezentat Adunării generale a filialei.
SUBSECȚIUNEA 5.4
-Sucursalele C.A.A.-
Art.78. Sucursale. Prevederi generale. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
Sucursala este un dezmembrământ al C.A.A. fără personalitate juridică și fără
patrimoniu propriu.
Art.79. Sucursale. Înființare. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
Sucursala se înființează prin decizie motivată a Consiliului de administrație al C.A.A.
P a g . 28 | 32
Art.80. Sucursale. Atribuții. Personalul. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) C.A.A. preia atribuțiile principale ale filialelor care au fost transformate în sucursale.
(2) Personalul sucursalei este angajat de Consiliul de administrație al C.A.A.
(3) Atribuțiile personalului angajat la sucursală sunt stabilite prin decizie a Consiliului de
administrație al C.A.A.
Art.81. Sucursale. Sediul. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
Pentru desfășurarea activității sucursalei, C.A.A. va asigura un sediu de lucru
corespunzător.
Art.82. Sucursale. Înființarea directă. Transformarea filialei în sucursală. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) C.A.A. poate înființa direct sucursale pentru barourile pe lângă care nu funcționează
filiale, cu avizul Consiliului U.N.B.R. Procedura de înființare este aceeași ca în cazul înființării
filialei, aplicată corespunzător.
(2) Filialele care nu pot susține activitatea financiară datorită nerespectării obligațiilor
ce le revin prin lege și prezentul Statut vor fi desființate prin decizie motivată a Consiliului de
administrație al C.A.A. iar în locul acestora C.A.A. va înființa sucursale.
(3) Măsura desființării va fi hotărâtă după o verificare de fond a activității filialei sub
aspectul legalității și al respectării disciplinei financiare, materializată într-un raport de
constatare întocmit de împuterniciții C.A.A., cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
(4) Raportul prevăzut la alin.(3) va trebui să identifice cauzele care au condus la situația
de a fi desființată filiala și să identifice activul și pasivul filialei.
(5) Patrimoniul filialelor desființate va trece în administrarea și gestionarea Consiliului
de administrație al C.A.A. ca parte a patrimoniului propriu.
(6) Deciziile care se emit potrivit prezentului articol se vor comunica, după caz, filialei
vizate, consiliului baroului pe lângă care urmează să funcționeze sucursala sau a funcționat
filiala, precum și președintelui U.N.B.R.
(7) Deciziile la care se referă prezentul articol se notează în Registrul filialelor și
sucursalelor, la numărul de ordine unic afectat acesteia.
(8) Deciziile la care se referă prezentul articol intră în vigoare la data:
a) Împlinirii termenului de contestare în situația în care nu a fost contestată;
b) Înregistrării deciziei de soluționare a contestației, în varianta în care decizia de
transformare a fost contestată.
Art.83. Sucursale. Transformarea filialei în sucursală la cererea filialei. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
La cererea filialelor care, din motive obiective, nu își pot asigura îndeplinirea atribuțiilor
prevăzute de Legea nr.72/2016 și prezentul Statut, Consiliul de administrație al C.A.A. poate
dispune transformarea filialei în sucursală în condițiile și cu procedura prevăzută la articolul
precedent.
Art.84. Sucursale. Transformarea sucursalei în filială. Legea nr.72/2016 – Capitolul VI.
Secțiunea a 4-a.
(1) Consiliul baroului pe raza căruia funcționează sucursala poate solicita transformarea
acesteia în filială, dacă au încetat motivele care au condus la desființarea filialei.
(2) Procedura transformării sucursalei în filială este cea prevăzută pentru înființarea
filialelor.
P a g . 29 | 32
(3) Dosarul transmis către C.A.A. în vederea transformării sucursalei în filială va cuprinde
declarații ale fiecărui avocat membru al baroului prin care acesta declară că se obligă să achite
în termenele prevăzute de Legea nr.72/2016 și prezentul Statut obligațiile către sistemul de
pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și că în cazul în care nu va achita aceste
obligații acceptă să fie suspendat din exercițiul profesiei fără somație sau punere în întârziere.
(4) Prin decizia de transformare a sucursalei în filială se va reglementa și situația
patrimoniului care a aparținut anterior filialei transformate în sucursală.
(5) Decizia de transformare a sucursalei în filială se comunică filialei vizate, precum și
baroului pe lângă care a funcționat filiala.
(6) Decizia de transformare a sucursalei în filială intră în vigoare de la data:
a) Împlinirii termenului de contestare în situația în care nu a fost contestată;
b) Înregistrării deciziei de soluționare a contestației, în varianta în care decizia de
transformare a fost contestată.
(7) Decizia de transformare, contestația depusă și decizia de soluționare a contestației
se notează în Registrul filialelor și sucursalelor la numărul de ordine unic afectat acesteia.
Art.85. Sucursale. Decizii de înființare sau transformare. Contestare. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) Deciziile C.A.A. la care se referă prezentul capitol pot fi contestate de consiliul filialei
vizate și de consiliul baroului pe lângă care funcționează filiala.
(2) Contestațiile se vor depune la C.A.A., iar competența de soluționare aparține
Consiliului U.N.B.R. Decizia Consiliului U.N.B.R. este definitivă.
(3) Termenul de depunere a contestației este de 15 zile de la data comunicării deciziei
de transformare.
SUBSECȚIUNEA 5.5
-Registrul filialelor și sucursalelor-
Art.86. C.A.A. Registrul filialelor și sucursalelor. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) C.A.A. ține Registrul filialelor și sucursalelor în care se înregistrează filialele și
sucursalele C.A.A.
(2) Scopul Registrului este doar acela de a ține o evidență corectă a datelor juridice care
privesc filialele.
(3) În Registrul filialelor și sucursalelor se fac și înscrierile de mențiuni necesare pentru
menținerea actualizată a evidențelor privind filialele de fiecare dată când se produc modificări
față de datele înregistrate.
(4) Registrul filialelor și sucursalelor este public.
(5) Fiecare filială sau sucursală înregistrată în Registrul filialelor și sucursalelor va purta
un număr de ordine unic.
(6) În Registrul filialelor și sucursalelor se înscriu următoarele date:
a) numărul și data deciziei prin care s-a dispus înființarea filialei sau sucursalei;
b) datele de identificare ale filialei sau sucursalei (denumirea, adresa sediului social,
codul de identificare fiscală);
c) date de contact (telefoane, email etc.);
d) componența consiliului de administrație al filialei, data alegerii acestuia, membrii
supleanți;
P a g . 30 | 32
e) alte mențiuni privind modificarea datelor înscrise în Registrul filialelor și
sucursalelor, prevăzute de normele C.A.A.;
f) activitățile economice desfășurate de filiale sau sucursale;
g) orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate.
(7) În Registrul filialelor și sucursalelor se țin și dosare cu documentele depuse și
documentele în baza cărora se efectuează înregistrările pentru fiecare filială înregistrată.
(8) Filialele au obligația de a comunica către C.A.A. orice modificare a datelor înscrise în
Registrul filialelor și sucursalelor, într-un termen de cinci zile de la data întocmirii actelor de
modificare.
(9) Filialele transformate în sucursale sunt păstrate în Registrul filialelor și sucursalelor
la numărul de ordine unic, afectat acesteia, cu mențiunea transformării în sucursale.
Art. 87. C.A.A. Registrul filialelor și sucursalelor. Informații furnizate. Legea nr.72/2016 –
Capitolul VI. Secțiunea a 4-a.
(1) C.A.A. eliberează:
a) certificate constatatoare din care rezultă că filiala este sau nu în evidența C.A.A.;
b) certificate constatatoare din care rezultă că un anumit act este sau nu înregistrat
în Registrul filialelor și sucursalelor;
c) copii de pe actele care au fost depuse de filiale în vederea înregistrării;
d) informații despre datele înregistrate în Registrul filialelor și sucursalelor, inclusiv
istoricul înregistrărilor efectuate.
CAPITOLUL VII
-RĂSPUNDEREA JURIDICĂ-
Art. 88. Răspunderea disciplinară. Declarații individuale. Nedepunere. Legea nr.72/2016 –
art.117 lit.b).
(1) În explicitarea dispozițiilor art.117 lit.b) din Legea nr.72/2016, nedepunerea
declarației fiscale de venituri și a deciziei de impunere fiscală la care se referă art.18 alin.(2) din
prezentul Statut, semnifică de asemenea realizarea laturii obiective a acestei abateri
disciplinare.
(2) Constituie de asemenea abatere disciplinară următoarele fapte:
a) nedepunerea declarațiilor individuale;
b) nedeclararea corectă a veniturilor din profesie pentru care se datorează
contribuția obligatorie, în situația în care nu constituie infracțiune;
c) nerespectarea hotărârilor și deciziilor C.A.A.
(3) În situația prevăzută la alin.(2), filiala/sucursala din care face parte debitorul va sesiza
consiliul baroului asupra abaterilor constatate și va înainta către acesta înscrisurile necesare
pentru soluționarea cazului.
P a g . 31 | 32
CAPITOLUL VIII
-JURISDICȚIA SISTEMULUI DE PENSIIArt.
89. Jurisdicție. Filiale. Hotărâri și decizii. Căi de atac. Legea nr.72/2016 – Capitolul VIII.
Jurisdicția.
(1) Hotărârile adunărilor generale ale filialelor sau ale consiliilor de administrație ale
filialelor pot fi atacate cu plângere de către membrii filialei sau consiliul baroului, la C.A.A.
(2) Deciziile consiliilor de administrație ale filialelor pot fi atacate cu plângere formulată
de persoanele interesate. Competența de soluționare aparține C.A.A.
(3) C.A.A. poate anula sau modifica, în tot sau în parte, hotărârile și deciziile prevăzute
în prezentul articol.
(4) Plângerile împotriva hotărârilor și deciziilor se vor depune la C.A.A. în termen de 15
zile de la luarea la cunoștință a acestora, dar nu mai târziu de un an de la adoptarea acestora.
CAPITOLUL IX
-DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORIIArt.
90. Imprescriptibilitatea drepturilor. Legea nr.72/2016 – Capitolul IX.
Drepturile de pensii și asigurări sociale ale avocaților sunt imprescriptibile și nu pot fi
cedate total sau parțial.
Art.91. Neacordarea prestațiilor de asigurări sociale în caz de neplată a contribuțiilor. Legea
nr.72/2016 – Capitolul IX.
(1) Asiguratul care nu-și achită contribuțiile obligatorii la zi nu va putea beneficia de
niciun fel de prestație de asigurări sociale.
(2) C.A.A. va pune în plată pensia de limită de vârstă, de retragere definitivă sau
anticipată numai dacă avocatul a plătit la zi contribuția legală la sistemul de asigurări sociale al
avocaților și majorările de întârziere.
Art. 92. Întregirea perioadelor privind debitele către C.A.A. Legea nr.72/2016 – Capitolul IX.
Prejudiciul creat din plăți necuvenite efectuate de sistemul C.A.A. se constituie pentru
luni întregi, începând cu luna în care s-a făcut constatarea.
Art.93. Dispoziții finale. Titlurile executorii. Legea nr.72/2016 – art.131 alin.(7).
(1) Decizia de recuperare a sumelor plătite necuvenit prevăzută la art.131 alin.(2),
decizia de impunere prevăzută de același articol alin.(6) și decizia de eșalonare a unor obligații
contributive la care se referă alin.(3) din prezentul articol se vor emite în scris pe suport de
hârtie.
(2) Decizia aparținând oricărei categorii menționate la alin.(1) va conține următoarele
elemente:
a) denumirea autorității competente din sistemul C.A.A.;
b) data la care a fost emisă și data de la care își produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului și, dacă este cazul, datele de identificare
a persoanei împuternicite de contribuabil;
P a g . 32 | 32
d) obiectul deciziei;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele și calitatea persoanelor împuternicite ale autorității competente din
sistemul C.A.A.;
h) semnătura persoanelor împuternicite ale autorității competente din sistemul
C.A.A., precum și ștampila autorității;
i) posibilitatea de a fi contestată decizia, termenul de depunere a contestației și
autoritatea la care se depune aceasta;
j) mențiuni privind audierea contribuabilului.
(3) Angajamentul de plată la care se referă art.131 alin.(5) din Legea nr.72/2016
reprezintă actul unilateral de voință al contribuabilului, care se va întocmi în cadrul unei
proceduri de eșalonare a unor datorii restante, pe baza unei decizii de eșalonare emisă de
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. Angajamentul de plată va cuprinde:
a) datele de identificare ale contribuabilului;
b) menționarea obligațiilor de plată care se eșalonează în baza deciziei de eșalonare,
cu identificarea acesteia prin număr și dată;
c) numărul de rate în care se va face plata și scadența acestora;
d) declarația contribuabilului conform căreia a fost încunoștințat că, în situația în
care va întârzia la oricare dintre plăți cu mai mult de 15 zile, va pierde beneficiul
eșalonării, toate creanțele devenind certe, lichide și exigibile;
e) data actului;
(4) Angajamentul de plată se va încheia într-un exemplar original care va fi înregistrat la
autoritatea competentă din sistemul C.A.A., care va rămâne în păstrarea autorității,
contribuabilului fiindu-i eliberată o copie a acestuia.
(5) Angajamentul de plată semnat de contribuabil devine titlu executoriu prin
completarea de către reprezentantul autorității competente din sistemul C.A.A. a unei rubrici
speciale, care va conține următoarele:
a) cuantumul datoriei inițiale, suma totală a ratelor plătite, precum și valoarea
debitului care a mai rămas de recuperat;
b) datele de identificare ale reprezentantului autorității competente (nume,
prenume și calitate),
c) semnătura reprezentantului peste care se va aplica ștampila autorității;
d) data completării acestei rubrici.
Art.94. Dispoziții finale. Statut. Intrare în vigoare. Legea nr.72/2016 – art.137 alin.(2).
Statutul C.A.A. intră în vigoare la aceeași dată cu Legea nr.72/2016.
Art.95. Dispoziții finale. Abrogări. Legea nr.72/2016 – art.139 alin.(2).
Odată cu abrogarea actelor normative prevăzute de art.139, se vor mai abroga de
asemenea și următoarele acte normative secundare:
a) Statutul C.A.A. adoptat prin Hotărârea nr.8 a Congresului Avocaților din 15-16
iunie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
b) Regulamentul C.A.A adoptat prin Decizia nr.550 a Consiliului U.N.B.R. din 1
septembrie 2012.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.34 MB]