76/24.03.2016 a Consiliului UNBR

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA nr. 76
24 martie 2016
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind organizarea și
exercitarea profesiei de avoca, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.
24 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de
Congresul Avocaţilor din 15-16 iunie 2012;
Având în vedere propunerea făcută de vicepreşedintele C.A.A. domnul avocat Aurel
Despa, care a fost însuşuită de Consiliul de Administraţie al C.A.A.;
Pentru corelarea nivelului contribuţiei maxime cu valoarea venitului de referinţă aferente
perioadei aprilie 2013-decembrie 2015, când contribuţia maximă plătită conducea la acumularea
unui număr inferior maximului de 5 puncte de pensie (4,80769, în 2013, 4,75041, în 2014 şi
4,67998, în 2015),
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), întrunit în
şedinţa din 24.03.2016,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Avocaţii care au achitat contribuţia maximă în perioada aprilie 2013 –
decembrie 2015 au posibilitatea de a achita diferenţa pentru obţinerea a 5 puncte de pensie, după
cum urmează:
a). 46 lei lunar, pentru perioada aprilie – decembrie 2013;
b). 66 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2014;
c). 86 lei lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2015.
(2) Avocaţii prevăzuţi la alineatul (1) pot achita diferenţele stabilite pentru obţinerea
maximului de 5 puncte de pensie, în maxim 3 tranşe, până la data de 31.12.2016.
(3) În cazul avocaţilor care s-au pensionat în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 şi
care au achitat diferenţele prevăzute la alineatul (1) corespunzător cu data pensionării, filialele
C.A.A. vor proceda la recalcularea pensiilor stabilite iniţial.
Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Consiliului U.N.B.R., către
barouri şi către C.A.A..
(2) C.A.A. va face comunicarea prezentei hotărâri către filialele sale şi către avocaţii aflaţi
în situaţia sus menţionată, pentru a-şi putea exercita drepturile prevăzute prin aceasta.
C O N S I L I U L U. N. B. R.

 

NORMA nr. 1 , din 27.04.2016, pentru  punerea în aplicare a Hotărârii nr. 76 din 24 martie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 1 – Pot beneficia de prevederile Hotărârii nr. 76 din 24 martie 2016 a Consiliului U.N.B.R. avocații care în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 au avut cel puțin o lună în care au achitat contribuția maximă aferentă veniturilor din profesie, numai pentru lunile în care au achitat contribuția maximă.

 

Art. 2(1) Calculul diferențelor de contribuție se face considerând contribuția maximă rectificată ca fiind:

 1. pentru perioada aprilie – decembrie 2013 – 1.196 lei în loc de 1.150 lei
 2. pentru perioada ianuarie – decembrie 2014 – 1.316 lei în loc de 1.250 lei
 3. pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 – 1.336 lei în loc de 1.250 lei

(2) Venitul aferent contribuției maxime rectificate pentru aceste perioade devine:

 1. pentru perioada aprilie   – decembrie 2013 – 11.960 lei în loc de 11.500 lei
 2. pentru perioada ianuarie – decembrie 2014 – 11.960 lei în loc de 11.363 lei
 3. pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 – 12.140 lei în loc de 11.363 lei

 

Art. 3 – Avocații prevăzuți la art. 1, care au plătit contribuția maximă în vigoare la data plății și au acumulat pentru lunile respective un punctaj lunar mai mic de 5 puncte vor putea plăti, la cerere, diferența de contribuție dintre contribuția lunară deja achitată și:

 1. pentru perioada aprilie – decembrie 2013 – 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat în luna respectivă dar nu mai mult de 1.196 lei;
 2. pentru perioada ianuarie – decembrie 2014 – 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat în luna respectivă dar nu mai mult de 1.316 lei;
 3. pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 – 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat în luna respectivă dar nu mai mult de 1.336 lei.

(2) Avocații nu vor putea plăti mai mult decât diferența de contribuție rezultată din calcul ca urmare a aplicării prevederilor alin (1).

 

Art. 5 – (1) Pot beneficia de prevederile Hotărârii 76/24.03.2016 a Consiliului U.N.B.R., la cerere, și avocații pensionați începând cu aprilie 2013  până la data prezentei și care au avut venituri ce se încadrează în  prevederile art. 1, cu aplicarea prevederilor art. 2 și 3 din prezentele norme.

(2) Filialele vor întocmi, pentru avocații pensionari prevăzuți la alin. (1), adeverințe rectificative cu veniturile și contribuțiile achitate numai după achitarea diferențelor de contribuții aferente.

(3) Adeverințele rectificative vor conține veniturile pe întreaga perioadă 2013 – 2015, modificându-se față de adeverințele inițiale existente la dosarul de pensionare doar veniturile aferente lunilor pentru care s-au achitat diferențe de contribuții. Adeverințele rectificative for avea forma prevăzută de Regulamentul C.A.A. în Anexa 10, semnate olograf.

(4) În vederea recalculării pensiei, filialele vor înainta către C.A.A.:

 1. a) adeverințele rectificative prevăzute de alin. (3);
 2. b) cererea pensionarului de recalculare a pensiei;
 3. c) copii după chitanțele de plată;
 4. d) tabel de detaliere cu situația de diferențe plăți.

(5) C.A.A. va recalcula pensiile beneficiarilor în baza adeverințelor rectificative și a documentelor prevăzute la alin. (4) doar pentru perioadele ce se încadrează în prevederile art. 1 anterioare datei pensionării.

(6) Pentru avocații pensionați după 01 aprilie 2013 care au avut venituri ce se încadrează în  prevederile art. 1. după data pensionării, contribuțiile achitate în conformitate cu prevederile Hotărârii 76/24.03.2016 a Consiliului U.N.B.R. și a prezentelor norme vor fi avute în vedere la calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie.

 

Art. 6 – (1) Avocații pot achita diferențele de contribuții rezultate din aplicarea Hotărârii 76/24.03.2016 a Consiliului U.N.B.R. în maxim 3 tranșe,  până la data de 31.12.2016, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din hotărâre.

(2) Tranșele de plată vor fi compuse din diferențe de contribuții aferente unor luni întregi, fără fracții.

(3) După data de 31.12.2016 nu se mai pot achita diferențe de contribuții rezultate din aplicarea Hotărârii 76/24.03.2016 a Consiliului U.N.B.R. Tranșele de contribuții neachitate până 31.12.2016 nu mai pot fi încasate ulterior acestei date, înregistrându-se în evidențele sistemului C.A.A. doar diferențele de contribuții achitate până la data de 31.12.2016.

(4) Nu se percep majorări de întârziere aferent diferențelor de contribuții rezultate din aplicarea Hotărârii 76/24.03.2016 a Consiliului U.N.B.R..

(5) Pentru pensionarii care achită în tranșe diferențele de contribuții, în conformitate cu prevederile alin. (1), întocmirea adeverințelor rectificative de venituri și contribuții necesare precum și recalcularea pensiilor se vor efectua doar după achitarea tuturor tranșelor sau după data de 31.12.2016,  în funcție de prima condiție îndeplinită.

(6) Diferențele rezultate din recalcularea pensiei se acordă începând cu întâi a lunii următoare după îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (5), respectiv după achitarea tuturor tranșelor sau după data de 31.12.2016,  în funcție de prima condiție îndeplinită

(7) În vederea achitării diferențelor de contribuție, avocații care se încadrează în prevederile Hotărârii 76/24.03.2016 a Consiliului U.N.B.R. vor face noi declarații privind veniturile brute lunare din lunile respective.


 

Exemple:

 

 1. a) Pentru perioada aprilie – decembrie 2013 (procent contribuție 10%)

 

LunaVenit brut realizat în lunaContribuție plătităVenit aferent contribuției maxime plătiteVenit aferent 5 puncteContribuție aferentă venitului realizat

– rectificată –

Diferență contribuție de plată
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie12.0001.15011.50011.9601.19646
Mai
Iunie
Iulie25.0001.15011.50011.9601.19646
August
Septembrie11.5001.15011.50011.9601.1500
Octombrie11.8001.15011.50011.9601.18030
Decembrie

 

 1. b) Pentru perioada ianuarie – decembrie 2014 (procent contribuție 11%)

 

LunaVenit brut realizat în lunaContribuție plătităVenit aferent contribuției maxime plătiteVenit aferent 5 puncteContribuție aferentă venitului realizat

– rectificată –

Diferență contribuție de plată
Ianuarie
Februarie12.0001.25011.36311.9601.31666
Martie
Aprilie
Mai
Iunie24.0001.25011.36311.9601.31666
Iulie
August11.3631.25011.36311.9601.2500
Septembrie
Octombrie
Decembrie11.8001.25011.36311.9601.29848

 

 1. c) Pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 (procent contribuție 11%)

 

LunaVenit brut realizat în lunaContribuție plătităVenit aferent contribuției maxime plătiteVenit aferent 5 puncteContribuție aferentă venitului realizat

– rectificată –

Diferență contribuție de plată
Ianuarie
Februarie
Martie12.2001.25011.36312.1401.33686
Aprilie
Mai11.3631.25011.36312.1401.2500
Iunie
Iulie20.0001.25011.36312.1401.33686
August
Septembrie
Octombrie12.0001.25011.36312.1401.32070
Decembrie